Tag Archives: rovdjursförvaltning

Förvaltning = döda

7 Jan

Publicerat torsdag 17 februari 2011 17:14

Antal lodjur som får fällas genom skydds- och licensjakt 2011 är 30 djur.

Naturvårdsverkets bedömning är att lodjursstammen nu ligger på nivån 250 föryngringar, familjegrupper. I det senaste riksdagsbeslutet anges att stammen kan tillåtas variera ner till 250 familjegrupper. Utrymmet för jakt är begränsat med hänsyn till stammens utveckling, enligt lodjursforskarna.

” De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett. Vi kan inte fortsätta med samma jakttryck om vi ska klara riksdagens beslut om att lodjursstammen tillfälligt får variera ned till 250 familjegrupper, men inte gå lägre”, säger Susanna Löfgren”, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Och vad skall vi med bidragsberoende renskötsel till? Läs min tidigare artikel!

En rapport om fångstredskap för lodjursjakt har visat att det finns behov av att undersöka vilka skador som fångsten medför. Därför förbereder Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt en test av de fångstredskap som har tillåtits för lodjursjakt. Avsikten var att testa fångstredskapen i samband med licensjakten i år, men dessa förberedelser är inte klara och därför tillåts ingen fällfångst vid årets licensjakt.

Riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning innebär en ny syn på hur landets 1 500 – 2 000 lodjuren bör förvaltas = skjutas. Riksdagens miniminivå om 300 årliga kullar är kvar, men antalet kan på vissa villkor minska ner till 250 föryngringar utan att artens bevarandestatus långsiktigt äventyras, enligt riksdagens beslut (som grundas på vad?).

Riksdagen har beslutat om att lostammen tillfälligt får variera ned till en miniminivå på 250 årliga föryngringar av lodjur. Det innebär att förvaltningen= avskjutningen, ska sträva efter att stammen ska ligga över denna nivå. Eftersom det påpekas i propositionen om ”en ny rovdjursförvaltning” att länsstyrelserna måste ta ett större ansvar för den nationella politiken, är kommunikationen mellan rovdjursförvaltningsområdena är av stor betydelse för att uppnå den ”tillfälliga” miniminivån på minst 250 årliga föryngringar i landet.

Lodjursforskningsprojektet har på Naturvårdsverkets uppdrag gjort en beståndsuppskattning och prognos för lostammens utveckling och för ett möjligt jaktuttag. Trenden visar en på en stabil stam i vissa län och en minskning av lostammen i andra. Som orsaker för denna minskning diskuteras det höga jakttryck som har varit under åren 2009 och 2010 samt en mättnad av lopopulationen i vissa län i Mellansverige.

Jägarna är, precis som när det gällde varg, besvikna över den ”låga” tilldelningen på ett fridlyst djur. Henrik Tågmark  Jägarnas Riksförbund i Värmland kallar beslutet för ”ett fiasko”. ”Alla vet att lodjuren blir fler, man känner till lodjursgrupper, men ingenting syns i inventeringarna”, säger han.

Trots att det finns mat så det räcker blir lodjuren allt färre, visar länsstyrelsens inventering i Skåne. Misstankarna går nu till tjuvjakt. Av åtta djur har sju, därav två sändarförsedda honor, försvunnit.

– Vi är klart bekymrade. Vi har sett en ökning de senaste åren. Men den gångna vintern visar att vi knappt har några kvar, säger Nils Carlsson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen till radio Malmöhus.

Totalt har 211 säkra föryngringar, alltså lokattungar, kunnat säkerställas i landet i inventeringarna som bland annat Viltskadecenter gjort inför årets jaktbeslut. Det är enligt mitt tycke betydligt under den redan sänkta miniminivån på 250. Det är en nedgång med 25 procent sedan förra året och det lägsta resultatet sedan åren 2003-2004. I dag finns omkring 1 250 lodjur vilket är en kraftig minskning, bara för några år sedan bestod stammen av runt 2 000 individer.

Jägarna hävdar dock att man räknat för dåligt och vill skjuta betydligt fler djur – som vanligt.

Ja, vad kan vara viktigare viltvård än ett loskinn på jägarens vägg?

%d bloggare gillar detta: