Tag Archives: prövningstillstånd

Varför djurägare (nästan) aldrig vinner

3 Nov

2012 skickade vi en enkät till alla kammarrätter. Vi fick ut vilka djurärenden som beviljats prövningstillstånd 2011 och vilka överklagade ärenden som inte fått det. Det visade sig att nästan alla ärenden, där det var en länsstyrelse som överklagat, fick prövningstillstånd. När en djurägare överklagat var det bara ca 10% som beviljades prövningstillstånd. Den skillnaden var för stor för att den skulle vara slumpmässig. Domstolarna har dock envist förnekad kännedom om detta. Det året var det ett ombud som utmärkte sig nämligen Anette Cedergren i Malmö som fick prövningstillstånd i flera fall för samma klient.

Vi anade då att det finns politiska motiv bakom att kammarrätterna tillsynes automatiskt beviljar prövningstillstånd till länsstyrelserna, oavsett hur välunderbyggd djurägarnas talan än är.

Nu har vi bevis på att Kammarrätten i Göteborg inte alls läser handlingarna, som de påstår, utan bara läser vem som är överklagande. Sen skickar man svaret enligt en mall.

Jag har i en tidigare artikel låtit Jeanette Richert komma till tals. Hon försökte, helt lagligt, starta ett företag för att importera och sälja hundar. Hon hängdes ut av länsstyrelsen i Skåne, speciellt av Mattias Gårdlund som på bästa sändningstid fick visa hela svenska folket att han kunde svära på engelska.

Jeanette fick sitt tillstånd indraget. Hon vann i rätten som gav tillståndet tillbaka, varpå länsstyrelsen bara fattade ett nytt beslut att dra tillbaka tillståndet. Sen utfärdade de djurförbud. Detta trots en prickfri kontroll den 3 september 2014. Jeanette överklagade och vann i förvaltningsrätten.

Nu kommer det roliga. Jeanette överklagade givetvis inte att hon inte fått djurförbud utan det indragna tillståndet mm. Däremot gjorde givetvis länsstyrelsen det.

Kammarrätten i Göteborg har sedan fattat två motstridiga beslut om samma djurförbud. I det ena beslutet fastslår man att förvaltningsrätten i Malmös beslut skall fortsätta att gälla dvs Jeanette skall inte ha djurförbud, prövningstillstånd nekas. I det andra beslutet säger samma personer att länsstyrelsen får prövningstillstånd!

inget prövningstillståndJeanette skall inte ha djurförbud.

inget prövningstillstånd2Kammarrätten försäkrar att de läst handlingarna och Petter Classon och Silja Klint skriver under.

partielt prövningstillståndNär länsstyrelsen överklagar meddelas plötsligt prövningstillstånd för samma djurförbud!

partiellt prövningstillstånd2Kammarrätten påstår även nu att man läst alla handlingar och samma personer skriver under! Tro det!

Inte lätt att få rätt

5 Nov

FR Malmö

Förvaltningsrätten är en förvaltningsdomstol som prövar frågor där myndigheter utövat sin makt mot enskilda. Det är ofta helt livsavgörande ärenden om en persons eller familjs hela framtida liv och ekonomi. Överklaganden av beslut om omhändertagande av barn eller djur och djurförbud, skatter och arbetsskadeersättning är sådant som behandlas i dessa domstolar.

2009 drev den dåvarande regeringen igenom att reducera de 23 länsrätterna till 12 förvaltningsrätter trots att det väckte mycket kritik bl a från Thomas Bodström m. fl. som motionerade i frågan och varnade för minskad rättssäkerhet till förmån för stordrift och snabb handläggning.

Det är inte bara privatpersoner som överklagat till förvaltningsrätten som upplever att processen, som från början var tänkt att skydda den lilla människan från myndighetsövergrepp,  blivit tämligen meningslös och i det närmaste blivit ett bekräftelsebrev för myndigheterna. Det tycker också jurister.

Anne Svensson, juristjouren: ”En reflexion är att detta scenario svårligen hade kunnat inträffa i allmän domstol, i ett mål där en enskilds närvaro hade varit av likvärdig central betydelse. Och det innebär i så fall att det föreligger en klar skillnad mellan rättssäkerhet och rättssäkerhet för den enskilde beroende av om målet ligger i allmän domstol eller förvaltningsdomstol. För det är naturligtvis fråga om bristande rättssäkerhet när den enskilde redan innan förhandling, utifrån domstolens hantering, uppfattar utgången som förbestämd och klar.”

Ovanstående reflexion stämmer mycket väl överens med den faktiska verkligheten:

För att få en dom i Förvaltningsrätten överprövad i Kammarrätten krävs prövningstillstånd. I Kammarrätten i Göteborg beviljades under de 9 första månaderna 2011 prövningstillstånd i 9 djurärenden medan 52 st fick avslag. Samtliga avslag gällde privatpersoner. Av beviljade prövningstillstånd var det 5 privatpersoner och 4 länsstyrelser som överklagat. Dvs av samtliga överklaganden som länsstyren gjort hade de beviljats prövningstillstånd i 100% av ärendena. Knappt 9% av privatpersoners ärenden beviljades prövningstillstånd. Av de ärenden som inte beviljades prövningstillstånd fanns länsstyrelsen i Skåne som motpart i 42,3% av fallen, Västra Götaland i 28,7%, Halland 19,2%, Örebro 5,8% samt en kommun och Värmlands län med vardera ca 2%. Tre av de nio ärendena som fick prövningstillstånd hänförde sig till samma person nämligen den kvinna som Skånes länsstyrelse hävdade var försvunnen och därför tog hennes djur trots att hon stod livs levande framför dem. (Så egentligen var det bara tre privatpersoner som fick prövningstillstånd.)  Tyvärr förlorade hon i Kammarrätten, den domare som beviljat prövningstillståndet hade bytts ut och den nya hade ”glömt” varför det hade getts. Rättning i leden alltså!

Vad kan man dra för slutsatser? Djurägare har väldigt liten chans att vinna i förvaltningsrätterna och ännu mindre chans att få sin sak prövad en gång till. Men vinner djurägaren får länsstyrelserna nästan alltid  en andra chans. Skillnaden är för stor för att det skall vara en slump. Finns det hemliga instruktioner att länsstyrelsens överklaganden alltid skall beviljas prövningstillstånd?

%d bloggare gillar detta: