Tag Archives: ny djurskyddslag

Nya djurskyddslagen

21 Sep

Regeringen har beslutat om följande lag som härmed tillkännages:

Avsnitt I

Djurplågeri

(1) Det är förbjudet att i onödan plåga eller grovt missköta ett djur
(2) Man plågar ett djur när man upprepat eller kontinuerligt orsakar märkbar smärta eller lidande och plågan är onödigt så till vida att den inte tjänar något rationellt, försvarbart syfte. Man missköter ett djur när man orsakar det märkbar smärta; misskötseln är grov då den har sin grund i ett okänsligt sinnestillstånd.

Åtgärder för skydd av djur

Det är förbjudet:

1. att så försumma ett djur i egenskap av ägare, vårdare eller inhysare så det därmed åsamkas märkbar smärta eller märkbar skada;
2. att använda ett djur i onödan för vad som tydligt överskrider dess förmåga eller orsakar det märkbar smärta, eller som den – till följd av sitt tillstånd, uppenbarligen inte klarar;
3. att använda djur för demonstrationer, filmskapande, underhållning eller andra offentliga evenemang på ett sätt som orsakar djuret avsevärd smärta eller påtaglig skadar djurets hälsa,
4. att använda ett svagt, sjukt, överarbetat eller gammalt djur för vilket ytterligare liv är en plåga för andra ändamål än för att åstadkomma för det en snabb, smärtfri död,
5. att sätta ut sitt husdjur i syfte att bli av med det,
6. att fastställa eller testa styrkan på hundar, katter, rävar och andra djur;
7. att förkorta öron eller svansen på en hund under två veckors ålder. Detta är tillåtet om det görs med narkos,
8. att förkorta svansen på en häst. Detta är tillåtet om det är för att åtgärda en defekt eller sjukdom i svansen och utförs av en veterinär och under bedövning,
9. att utföra en smärtsam operation på ett djur på ett oprofessionellt sätt eller utan bedövning, eller om bedövning i ett enskilt fall är omöjligt enligt veterinära normer,
10. att döda ett djur på en gård för päls på annat sätt än med anestesi eller på ett sätt som är i varje fall är smärtfri,
11. att tvångsmata höns;
12. att riva ut eller separera lår från levande grodor.

Import av hästar med förkortade svansar är förbjudet. Inrikesministern kan göra undantag om särskilda skäl motiverar det.

Tillfällig användning av hovdjur som bärare i gruvorna är tillåten endast med tillstånd av ansvariga myndigheter.

Försök på levande djur

Det är förbjudet att operera eller hantera levande djur på ett sätt som kan orsaka avsevärd smärta eller skada i syfte att experimentera, i den mån bestämmelserna i 6§ till 8§ inte gett mandat till annat.

(1) Inrikesministern kan på förslag av ansvariga statliga eller lokala myndigheter ge tillstånd till vissa vetenskapligt ledda institut eller laboratorier för att genomföra vetenskapliga experiment på levande djur, när den ansvariga för experimentet har tillräcklig yrkesutbildning och tillförlitlighet, godkända anläggningar för djurförsök är tillgängliga, och vård och tillsyn av de djur på vilka experiment har gjorts kan garanteras.
(2) Inrikesministern kan delegera beviljandet av tillstånd till andra bland de högsta tjänstemännen i regeringen.
(3) Tillstånd får återkallas utan ersättning när som helst.

Vid genomförandet av djurförsök (5§), skall följande villkor uppfyllas:

1. Försöken får endast utföras under den fullständigt ansvariga vetenskapliga chefen eller en företrädare som har särskilt blivit utsedd av den vetenskaplig chefen. 2. Experimenten kan endast utföras av någon som tidigare har fått vetenskaplig utbildning eller under ledning av en sådan person, och all smärta undviks i den mån det är förenligt med syftet för experimentet. 3. Experiment för forskning får endast användas då ett visst resultat inte tidigare bekräftats av vetenskapen eller om försöken bidrar till att besvara tidigare olösta problem. 4. Experimenten får endast ske under narkos, om inte den vetenskapliga chefen uttryckligen utesluter det eller om smärtan i samband med operationen uppvägs av skadorna eller tillståndet för försöksdjuren som en följd av anestesi. Inget mer allvarlig än en svår operation eller smärtsamt men oblodigt experiment kan utföras på ett obedövade djur. Djur som lider av märkbar smärta efter slutförandet av ett så svårt experiment, främst i form av en operation skall omedelbart dödas i den mån detta bedöms av den vetenskapliga chefen som förenlig med syftet med experimentet, 5. Försök på hästar, hundar, katter och apor kan endast utföras när det avsedda syftet inte kan uppnås genom försök på andra djur. 6. Inga fler djur kan användas än som behövs för lösa den fråga som skall besvaras. 7. Djurförsök för pedagogiska syften är endast tillåtna när andra pedagogiska verktyg som bilder, modeller, taxonomi, och film är inte tillräckliga. 8. Register ska hållas över den typ av djur som används, syftet, förfarandet, och resultatet av försöket.

 Straffbestämmelser

(1) Den som i onödan plågar eller grovt missköter ett djur kommer att straffas med upp till två års fängelse, med böter, eller med båda dessa påföljder.
(2) Den som, bortsett från fallet i (1), genomför ett experiment på levande djur (5§) utan nödvändiga tillstånd kommer att straffas med fängelse i upp till sex månader, med böter, eller med båda dessa påföljder.
(3) böter på upp till femhundratusen eller fängelse kommer, förutom straffet i stycke  (1) och (2), vara straffet för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet.
1. bryter mot förbud 2§-4§,
2. agerar mot reglering 7§;
3.bryter mot riktlinjer antagna av inrikesministeriet eller länsstyrelsen enligt 14§;
4. försummar att förhindra att barn eller andra personer som är under hans / hennes tillsyn eller tillhör hans / hennes hushåll från att bryta mot bestämmelserna i denna lag.

10§

(1) Utöver de straffen i 9§ för uppsåtligt brott mot lagen, kan ett djur från de dömda beslagtas eller dödas. I stället för förverkande kan bestämmas att djuret skall vara inhyst och matas i upp till nio månader på bekostnad av den skyldige.
(2) Om ingen specifik person kan identifieras eller dömas, kan förverkande eller dödande av djur göras i alla fall när övriga förutsättningar finns.

11§

(1) Om någon är vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till avsiktligt bryta mot bestämmelser som är straffbara enligt 9§ kan de lokala myndigheter som är ansvariga förbjuda den personen från att hålla vissa djur eller driva företag som involverar djur antingen för en viss tid eller permanent.
(2) Ett år efter påförandet av straffet får de ansvariga lokala myndigheterna ompröva sitt beslut.
(3) Ett djur som utsätts för märkbar vårdslöshet i omhändertagande, vård eller skydd kan tas bort från ägaren av den ansvariga myndigheten och hysas någon annanstans tills det finns en garanti för att djuret kommer att vårdas på ett oklanderligt sätt. Kostnaden för detta boende ska betalas av den skyldige.

12§

Om i ett rättsligt förfarande förefaller tveksamt om en handling bryter mot ett förbud av 1§, (1) eller (2), ska en veterinär tillkallas så tidigt i processen som möjligt, i den del det avser en gård skall en tjänsteman från jordbruksdepartementet höras.

.

.

.

 

Berlin, November 24, 1933

Undertecknat:
Adolf Hitler
förbundskansler           

%d bloggare gillar detta: