Tag Archives: lodjursjakt

Förvaltning = döda

7 Jan

Publicerat torsdag 17 februari 2011 17:14

Antal lodjur som får fällas genom skydds- och licensjakt 2011 är 30 djur.

Naturvårdsverkets bedömning är att lodjursstammen nu ligger på nivån 250 föryngringar, familjegrupper. I det senaste riksdagsbeslutet anges att stammen kan tillåtas variera ner till 250 familjegrupper. Utrymmet för jakt är begränsat med hänsyn till stammens utveckling, enligt lodjursforskarna.

” De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett. Vi kan inte fortsätta med samma jakttryck om vi ska klara riksdagens beslut om att lodjursstammen tillfälligt får variera ned till 250 familjegrupper, men inte gå lägre”, säger Susanna Löfgren”, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Och vad skall vi med bidragsberoende renskötsel till? Läs min tidigare artikel!

En rapport om fångstredskap för lodjursjakt har visat att det finns behov av att undersöka vilka skador som fångsten medför. Därför förbereder Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt en test av de fångstredskap som har tillåtits för lodjursjakt. Avsikten var att testa fångstredskapen i samband med licensjakten i år, men dessa förberedelser är inte klara och därför tillåts ingen fällfångst vid årets licensjakt.

Riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning innebär en ny syn på hur landets 1 500 – 2 000 lodjuren bör förvaltas = skjutas. Riksdagens miniminivå om 300 årliga kullar är kvar, men antalet kan på vissa villkor minska ner till 250 föryngringar utan att artens bevarandestatus långsiktigt äventyras, enligt riksdagens beslut (som grundas på vad?).

Riksdagen har beslutat om att lostammen tillfälligt får variera ned till en miniminivå på 250 årliga föryngringar av lodjur. Det innebär att förvaltningen= avskjutningen, ska sträva efter att stammen ska ligga över denna nivå. Eftersom det påpekas i propositionen om ”en ny rovdjursförvaltning” att länsstyrelserna måste ta ett större ansvar för den nationella politiken, är kommunikationen mellan rovdjursförvaltningsområdena är av stor betydelse för att uppnå den ”tillfälliga” miniminivån på minst 250 årliga föryngringar i landet.

Lodjursforskningsprojektet har på Naturvårdsverkets uppdrag gjort en beståndsuppskattning och prognos för lostammens utveckling och för ett möjligt jaktuttag. Trenden visar en på en stabil stam i vissa län och en minskning av lostammen i andra. Som orsaker för denna minskning diskuteras det höga jakttryck som har varit under åren 2009 och 2010 samt en mättnad av lopopulationen i vissa län i Mellansverige.

Jägarna är, precis som när det gällde varg, besvikna över den ”låga” tilldelningen på ett fridlyst djur. Henrik Tågmark  Jägarnas Riksförbund i Värmland kallar beslutet för ”ett fiasko”. ”Alla vet att lodjuren blir fler, man känner till lodjursgrupper, men ingenting syns i inventeringarna”, säger han.

Trots att det finns mat så det räcker blir lodjuren allt färre, visar länsstyrelsens inventering i Skåne. Misstankarna går nu till tjuvjakt. Av åtta djur har sju, därav två sändarförsedda honor, försvunnit.

– Vi är klart bekymrade. Vi har sett en ökning de senaste åren. Men den gångna vintern visar att vi knappt har några kvar, säger Nils Carlsson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen till radio Malmöhus.

Totalt har 211 säkra föryngringar, alltså lokattungar, kunnat säkerställas i landet i inventeringarna som bland annat Viltskadecenter gjort inför årets jaktbeslut. Det är enligt mitt tycke betydligt under den redan sänkta miniminivån på 250. Det är en nedgång med 25 procent sedan förra året och det lägsta resultatet sedan åren 2003-2004. I dag finns omkring 1 250 lodjur vilket är en kraftig minskning, bara för några år sedan bestod stammen av runt 2 000 individer.

Jägarna hävdar dock att man räknat för dåligt och vill skjuta betydligt fler djur – som vanligt.

Ja, vad kan vara viktigare viltvård än ett loskinn på jägarens vägg?

Stackars jägare om de inte får skjuta lodjur!

6 Jan

lodjur

Publicerat lördag 12 februari 2011 10:41

Knappt har årets vargjakt slutat så siktar jägarna in sig på nästa stora rovdjur. ”Den som vill ha jakt på lodjur i vinter bör hjälpa till på ett eller annat sätt”, skriver man på nätupplagan av Svensk Jakt. Beslutet om licensjakt kommer nu på tisdag den 15 februari. Jägarna fruktar att jakten inte blir av eftersom det är på gränsen att det inte finns fler än de 250 lodjursfamiljer som krävs för att tillåta jakt. Därför uppmanas alla att ut och spåra lodjursfamiljer och rapportera till Länsstyrelserna, allt för att försöka pressa till sig jakt. ”Med en heltäckande rapportering under helgen kan lotilldelningen påverkas kraftigt.”

Länsstyrelserna och Jägareförbundet planerar att genomföra en lodjursinventering helgen innan ett jaktbeslut kommer i stora delar av Dalarna, Gävleborg och flera andra län. Även vargspår och eventuella spår av järv kommer att dokumenteras. I Dalarna hittades bara 12 föryngringar av lodjur förra vintern. Slutsatsen man drar är inte att lodjursstammen faktiskt minskat, utan att man räknat fel. Nu hoppas man på ett ”bättre” resultat och det alltså inte för lodjurens skull utan för de skjutglada jägarnas skull. Hans Johansson, jaktvårdskonsulent i Dalarna, säger att det är viktigt att ställa upp och spåra så att jägarna kan få ”vettiga tilldelningar”.

Sörmland och Östergötland blir ingen jakt på lodjur. Man uppskattar totala antalet till ca 10 stycken i vardera länet och man har dokumenterat fem döda lodjur under året. Största dödsorsakerna är illegal jakt, skabb och trafikolyckor. Antalet föryngringar ligger på 1-3 i dessa län och blir inte fler.

Det finns ingen plats i Värmland för utsättning av vargvalpar fastlår landshövdingEva Eriksson. Länsstyrelsen står fast vid sitt tidigare remissvar säger hon. Skälet skulle vara det inte finns någon gps-märkt tik i länet och närheten till Norge där säkerheten inte kan garanteras. Som om säkerheten skulle kunna garanteras över huvud taget i Värmland, ett av de län där varghatet har sina starkaste fästen. Man hoppas på en mycket större vargjakt till nästa år. Inte ett ord sägs om att licensjakten var villkorad till förnyelse av stammen, det är redan glömt och begravt.

Onsdagen den 9 februari sköts en skabbangripen varg i trakten av Munkfors. Länsstyrelsen hade beviljat skyddsjakt på den, inte för skabben utanför att den till sist blivit så dålig att den, liksom skabbrävar, förlorat sin skygghet och sökt sig till bebodda trakter. Jägarna har känt till denna varg sen före jul men att fälla den under licensjakten är inte vad jägare kallar ”viltvård”. Nej man räknade kallt med detta scenario och ville inte att den skulle ta upp en del av licenskvoten på sex vargar. Viltvård enligt jägarna är att skjuta bort de friskaste djuren som bildat familj. Eller var det så att pälsen inte var något att ha?

Det finns ytterligare en skabbvarg som man på samma sätt känt till länge. Om vilda djur föll under djurskyddslagen skulle man förkorta lidandet för de sjuka individerna. Nu skadskjuter man de friska.

En årsgammal ungtik från Sjösvedenreviret i Bollnäs har dödats i tjuvjakt. Enligt polisen är ett antal personer på skidor och skoter inblandade i jakten och man hade försökt gömma kroppen. Med den genetiskt viktiga varg som sköts i ett renskötselområde tidigare så har alltså redan 23 vargar dödats i år.

fre 08 mar 2013 19:57

Den 1 mars var det fritt fram att skjuta100 lodjur i Sverige. Se min blogg http:/www.weismann.zoomin.se den 8 mars 2013 har fått et svar från Jägarförbundet varför man skjuter lodjur

Andas frisk luft?

6 Jan

Publicerat fredag 28 januari 2011 13:34

En kommentar till en debattartikel jag inte kan undanhålla er: ”Jakt är för mig det ursprungliga och det enda verkliga i dagens snedvridna samhälle, i och med jakten så återfår man lugnet från den stressade vardagen vi utsätter oss själva för och samtidigt får man ju andas frisk luft.”

Hur vore det att testa med att byta ut geväret mot kamera och/eller kikare eller försämras luften då?

Debatten gäller den förestående licensjakten på lodjur som inte uppmärksammas bråkdelen så mycket som vargjakten. Lodjuren fångas bl. a.  i fällor och skadas ofta svårt när de försöker ta sig ut.

Lodjuren minskar stadigt i antal men kommentatorn fortsätter: ”Jakt är fortfarande likställt med att skörda frukten från det överflöd som naturen ger, men det är även att hjälpa naturen på traven (min kursivering) med hjälp utav olika viltvårdande insatser som utfodring och predatorjakt.” D. v. s. vissa personers självpåtagna roll att spela Gud. Vi som bara njuter av en skogspromenad och skulle se det som en höjdpunkt för livet att skåda en bortflyende lokatt har ju ingen talan fast vi säkert representerar merparten av befolkningen.

Snart kommer Naturvårdsverkets beslut om årets jakt på lodjur. Forskarna räknar med knappt 1250 lodjur i Sverige. Lodjursstammen har varit uppe i närmare 2000 djur. Viltforskaren Henrik Andrén vid Grimsö forskningsstation gör prognosen att lodjurstammen nästa vinter kommer att vara 1250 djur –förutsatt att ingen licensjakt alls beviljas i år.

Riksdagen fastställde 2001 en miniminivå på 300 årliga föryngringar, vilket motsvarar cirka 1500 lodjur i Sverige. Den nivån har nu underskridits i flera år. Förra vintern konstaterades 211 föryngringar.

Jag skulle vilja veta: Hur många har över huvud taget sett ett vilt lodjur?

 

%d bloggare gillar detta: