Tag Archives: Lena Börjesson

Djurägare skall inte ha rätt till rättslig prövning

20 Aug

lena b

Först publicerad fredag 5 augusti 2011 16:43

I pappersupplagan av Ridsport (nr 15 2011) kan man läsa att Lena Börjesson i Halland vunnit sin tvist om stallets takhöjd och ventilation mot länsstyrelsen i och med att Kammarättens dom vunnit laga kraft och inte är överklagad.

Redan 2005 sökte hon §16-tillstånd på kommunen som gjorde en offentlig godkänd kontroll men tillståndet utfärdades aldrig trots att hon frågade efter det ett antal gånger och att de lovade att skicka det. Hon blev tvungen att söka om det 2009 för att Länsstyrelsen inte kunde hitta alla handlingar i ärendet, men det syntes att hon sökt. Detta var orsaken till det besök som gjordes 2009. Sedan var karusellen igång.

Stallet blev inte godkänt och Länsrätten gick på Länsstyrelsens linje. Lena överklagade och fick faktiskt ovanligt nog prövningstillstånd i Kammarrätten som nu alltså har gett Lena rätt och ger henne §16-tillstånd för hästverksamheten.

Kammarratten anser att Lena Börjesson ”på ert nöjaktigt sätt har visat hur hennes hästar tillförsäkras frisk luft”. Måttavvikelsen i takhöjd till den aktuella bärlinan anses enligt kammarrättens mening ”som en mindre avvikelse”.

Ridsport frågar Madeleine Beckman, länsveterinär och chef för veterinärenheten på länsstyrelsen i Halland om man kommer att se annorlunda på liknande ärenden i framtiden.
-Vi har följt lagen så det här förändrar ingenting, säger hon. Med andra ord bryr hon sig inte ett dyft om vad en domstol har beslutat.
-Vi har bollat ärendet med Jordbruksverket som är central myndighet. Vi vill ha tydligare direktiv. Sådana här frågor som rör djurskydd ska inte avgöras i rätten. Vi har följt lagen och hamnat i gränslandet. Det ska vara lika i alla län och därför behövs det tydligare regler. Så vi avvaktar med spänd förväntan stöd från de centrala myndigheterna som ska ta tag i frågan.

Alltså när domstolen går på djurägarens linje är det inte bra och då ska det inte avgöras i domstol.

Jordbruksverket har redan svarat på vad som är skillnaden mellan ”bör” och ”skall”. När det gäller bredd på ex stallgångar står det ”bör” ha en minsta bredd. Stallgångarnas bredd ar alltså inte reglerade i föreskrifterna. Det finns en rekommendation i de allmänna råden, som kan användas som vägledning t.ex. vid nybyggnation. Även andra lösningar kan vara acceptabla.

Historien slutar emellertid inte här. Byggnadskonsulent Britt Larsson på länsstyrelsen (som var den som tillsammans med djurskyddsinspektör Linda Rick gjorde inspektionen i november 2009) vill lägga upp strategin. Hon skickar den 4e juli ut ett mail med domen och förtalar Lena som ”okunnig djurägare”. Det är skickat från länsstyrelsen men underskrivet som privatperson:

”Hej på er alla som jobbar i sommarvärmen!

Med anledning av den dom som kommit från kammarrätten undrar jag nu hur vi skall ställa oss vad det gäller ventilation och takhöjd. En stalldel blev förprövad 2000 och jag var i kontakt med Lena B hösten 2004 angående att besiktiga stallet. Jag fick svaret att det inte var färdigbyggt utan hon skulle återkomma när stallet var klart för besiktning. Hon återkom inte men däremot kom hon in med en ansökan om § 16 – häst, 2009. Med anledning av den ansökan åkte jag och en djurskyddshandläggare ut och gjorde kontroll och besiktning. Vi skrev föreläggande på att ventilationsanläggningen skulle iordningställas enligt förprövningsansökan.

I den andra stalldelen, som inte var fp, fanns heller ingen ventilationsanläggning och för låg takhöjd på grund av en bärlina mitt i boxarna. Även här skrev vi föreläggande och vi avslog hennes § 16-ansökan.

Eftersom hästarna inte varit sjuka eller skadat så behövs ingen ventilationsanläggning inte heller behöver kravet på 1,5 ggr mankhöjden uppfyllas säger kammarrätten.

Det känns lite hopplöst – det gäller nu oseriösa eller snarare okunniga djurägare – som inte anmäler klart för besiktning har djuren inte blivit sjuka eller skadat sig behöver de inte uppfylla föreskrifterna.

Läs och kom gärna med synpunkter i fall jag missat något.

Gunnar vad säger ni på SJV?

Från ett varmt men inte soligt Halland.

Britt”

Nytt nederlag för länsstyrelsen

6 Jan

djurskyddskontroller

Publicerat måndag 14 februari 2011 13:57

 Förvaltningsrätten ogillar länsstyrelsen i Skånes beslut den 29 november att omhänderta Per-Ola Olssons kobesättning i Simrishamns kommun. Länsstyrelsen ville också få igenom ett förbud att hålla djur i gårdens byggnader, vilket också ogillades.

Bakgrunden är att Skånemerjeriers avdelningschef och tidigare distriktsveterinär Anna Forslid efter ett besök på gården under hösten meddelade Länsstyrelsen att hon då sett djurhållarens far komma ut ur mjölkrummet och frågat om det var lämpligt att han mjölkade eftersom han är belagt med djurförbud. Länsstyrelsen uppfattade det som en anmälan och beslöt att omedelbart omhänderta alla kor. Djurägaren begärde inhibition vilket också beviljades.

Vid den muntliga förhandlingen som hölls den 14 januari i år vittnade veterinär Per Michanek att när man har djur som mår bra och är skadefria kan det inte finnas allvarliga skaderisker i byggnaderna. Han anser att anmärkningar på hur miljön ser ut måste komma i andra hand och att en bra djurhållning definieras av att djuren mår bra, vilket de gör i detta fall.  Under den muntliga förhandlingen kritiserade han länsstyrelsens jurist och djurskyddsinspektörerna Emma Hansson och Peter Stenberg hårt för att ägna sig åt påhittade, subjektiva riskbedömningar som inte har med djurens välbefinnande att göra.

Kerstin Fredlund, tidigare anställd vid Skånemejerier, ansåg att byggnaderna inte är så dåliga att det är befogat att förbjuda att ha djur i dem. Det är en sak att påtala att saker måste ordnas men det är ett för stort ingripande att förbjuda djurhållning i dem. Även hon vittnade om välskötta djur.

Enligt förvaltningsrätten bedömer man att ett förbud att använda en gårds byggnader till att hålla djur är ett avsevärt ingrepp som allvarligt kan drabba den enskildas försörjningsmöjligheter. De påtalade bristerna kan inte anses vara av en sådan art att länsstyrelsen haft fog för sig att meddela förbud mot att hålla nötkreatur i befintliga byggnader.

När det gäller beslutet om omhändertagandet konstaterar förvaltningsrätten att vare sig Anna Forslid talar sanning eller inte så har hon inte sagt sig se någon mjölkning utan bara gjort ett antagande. Rätten skriver att även om antagandet skulle vara riktigt så är det inte visat att djurägaren agerat fel.

Per-Ola Olsson har länge varit djupt kritisk till länsstyrelsens tillämpning av djurskyddslagen och deras djurinspektörer och skriver på sin blogg: ”Vi har nu en situation i Skåne i vilken ledningen är fullt medveten om att människor och djur far illa, att inspektörer godtyckligt och lättvinnligt omhändertar full friska djur, att människor har snaran färdigknuten och står i begrepp att ända sina liv, att människor får sina djur omhändertagna för att de varit och handlat, att inspektörerna och minst en länsassessor ljuger och falsifierar, samtidigt som antalet kontroller sjunker så ökar antalet omhändertaganden, vilket är det yttersta myndigheten har att ta till om inget annat hjälper, lavinartat.”

Länsstyrelsernas ineffektivitet uppmärksammas nu även på riksnyheterna. Senast på TV4-nyheterna den 13 februari i ett reportage gjort av Åsa Valeskog. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Lillemor Wodmar är kritisk till att inspektionerna halverades i hela landet efter sedan länsstyrelserna tog över ansvaret från kommunerna 2009. I Stockholms län har minskningen fortsatt med över 20% även under 2010.

”Allt är en resursfråga”, försvarar sig djurskyddshandläggare Emelie Rhodin med. Lillemor Wodmar är inne på samma linje, vilket inte är konstigt eftersom det är så media presenterar problemet och det är länsstyrelserna som verkar ha tolkningsföreträde även där.

– Länsstyrelsens handläggare är inte ute i verkligheten på samma vis som vi var och är man inte ute på kontroller, hur kan man då ha koll på hur djuren har det? frågar sig Göran Svensson som hanterade djurskyddstillsynen under tio år i Laholms kommun.

Länsstyrelserna får nu kritik från både privatpersoner och EU-kommissionen för sitt sätt att hantera djurskyddet. Från myndighetshåll förklarar man bristerna med att de blivit överhopade av arbete när de fått ta över gamla kommunala ärenden men den bilden känner inte Göran Svensson igen.
– Jag vet ju inte hur det sett ut i andra kommuner men jag vet exakt hur många ärenden Laholms kommun lämnade över till Länsstyrelsen i Halland 1 januari 2009. Det var tolv stycken, säger Göran Svensson.

Kritisk är också hästföretagaren Lena Börjesson i Skällinge utanför Varberg. Hennes fall är ett av en rad reportage som Hallandsnytt gjort om länsstyrelsens kapitala misslyckande att sköta djurskyddet.  Anmälningar om grov vanvård av djur i Halland blir liggande i både veckor och månader. Istället ägnas tiden åt är paragrafrytteri menar hon och tycker att länsstyrelsen prioriterar centimetrar framför vanvårdade djur.

Lena Börjesson har satsat stora pengar på att rusta sin gård och fått tidigare godkännanden. I november 2009 hittades så många ”brister” att man dömde ut stallet.

Bristerna enligt länsstyrelsen i Halland är fel mått på stallgångarna och dörrarna, det behövs en klimatanläggning, trots att beräkningar av luftflödet visar annat, och en bärande bjälke gör taket för lågt. Bristerna är så stora att Lena Börjesson utan att åtgärda dem inte får tillstånd att fortsätta med sin verksamhet. Att bygga om hela stallet blir så kostsamt att resultatet blir detsamma. Hon förlorade i förvaltningsrätten men har nu fått prövningstillstånd i kammarätten som kommer att hålla syn på plats.

Hon upprörs över att länsstyrelsen lägger tid och pengar på att jaga centimetrar hos djurägare där djuren har det bra, istället för att ta tag i de stora djurskyddsproblemen.

”Har man inte kunskap nog till att bedöma hur djuren har det på ett ställe utan måste luta sig på centimetrar då ska man utbilda personalen eller byta personal tycker jag”, säger Lena Börjesson.

%d bloggare gillar detta: