”Vi fattar inga felaktiga beslut”

8 Apr

Foto: Lucie Marcela Havelka

Dagens gästskribent är Carina Hedberg som reflekterar över varför det gått som det gått med det svenska djurskyddet:

Länsstyrelserna vill göra gällande att statistiken över begångna brott mot djur redovisar extremt låga siffror vilket bekräftar att Sverige har den absolut bästa djurskyddslagstiftningen och den absolut bästa kontrollverksamheten inom hela EU. Men medaljen har en baksida!

Den verksamhet som länsstyrelserna bedriver på djurskyddsområdet har vi sedan länge insett inte har något med djurskydd att göra. Inte heller är det pengarna som styr ”djurskyddsförvaltningen” men det är bra om det kan göras någon förtjänst på vägen. Vad är det då som driver länsstyrelserna till att bedriva verksamhet som ligger långt utanför lagens ramar på djurskyddsområdet?

HYBRIS (storhetsvansinne)!

På bekostnad av Sveriges säkerhet, statsskicket, djuren och invånarna gör länsstyrelserna gemensam sak av att självförverkliga och utmärka sig, speciellt inom EU. Ett självförverkligande genom att försöka få övriga medlemsländer att ratificera den svenska djurskyddslagstiftningen som gemensam djurskyddslagstiftningen inom EU.

Det uppsatta målet kan länsstyrelserna inte uppnå med hjälp av befintligt regelverk för hur den offentliga verksamheten ska bedrivas. De ser det därför som legitimt att även manipulera med domstolarnas rättsskipningsarbete. Detta framgår tydligt av handlagda djurskyddsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna sedan drygt nio år tillbaka.

Att det verkligen förhåller sig som beskrivet har också bekräftats offentligt från flera håll genom uttalanden från länsstyrelsens tjänstemän i chefsposition att:

”Vi har en långtgående djurskyddslagstiftning i Sverige som är utformad för att värna djuren och ta hänsyn till deras behov och skydd. Den lagstiftningen arbetar Sverige nu för att få övriga medlemsländer inom EU att acceptera och successivt närma sig. Eftersom Sverige håller djurskyddet och djurvälfärden högt är det bästa vi kan göra är att verka för att övriga EU närmar sig den svenska djurskyddslagstiftningen.” (Lars Sandberg, enhetschef för landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen Jönköping)

”Vi fattar beslut utifrån de lagar som Sveriges riksdag och regering beslutat om. Är man inte nöjd med våra beslut så går de att överklaga och man kan få prövningar i flera olika instanser. Vi kan konstatera att de beslut som överklagats och prövats i flera olika instanser har hållit hela vägen upp genom prövningarna och vi har således inte fattat några felaktiga beslut.” (Lars Sandberg, enhetschef landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen Jönköping)

Demonstration för mänskligare djurskydd och rättssäkerhet utan för länsstyrelsen i Skåne den 23 mars 2018: Rosor för alla de som har begått självmord och alla de vars liv har lämnats i spillror på grund av länsstyrelsen förfarande. Alla dessa vackra rosor för alla som dött i länsstyrelsens spår, lades sedan som en hedersbetygelse och på önskemål från de anhöriga, på familjegraven till den nyligen framlidne lantbrukaren. De som var där, vittnade om ett magiskt ögonblick med en stark känsla av närvaro. Vila i Frid. Foto Lucie Marcela Havelka.

”Jag känner inte igen den bilden som beskrivs. Från våra perspektiv så ser det annorlunda ut. Och resultatet som vi ser när vi har våra ärenden i domstol, med en väldigt låg ändringsprocent, tyder ju på att processen faktiskt fungerar och är rättssäker.” (Marcus Björklund, enhetschef, djurskydds- och veterinärenheten vid Länsstyrelsen Skåne)

För den utomstående oinvigde förefaller citerade uttalanden som seriösa och trovärdiga samt att de ger lugnande besked om länsstyrelsernas djurskyddsverksamhet. Men denna är en mycket liten del av det totala samarbetet inom EU. Den praxis myndigheten medvetet tillämpar sedan övergången den 1 januari 2009 utgör ett uppsåtligt och allvarligt hot mot demokratin, undanröjer rättssäkerheten, underminerar rättsväsendet och tillintetgör grundsyftet med djurskyddslagstiftningen.

I själva verket är uttalanden som ovan fullt medvetna gärningar vars uppsåt är att vilseleda allmänheten, andra djurhållare och att underförstått misskreditera kontrollobjekt som förvirrade djurhållare vilka saknar lämplighet att hålla djur och vars djur därför av den anledningen har omhändertagits och djurförbud har meddelats.

Det finns nämligen ingen fungerande process och förekommande processer innehåller inte ett enda spår av rättssäkerhet eftersom den verkliga sakfrågan kommer aldrig till prövning i för ändamålet behöriga domstolar vilket den låga ”ändringsprocenten” bekräftar.

Samtliga av länsstyrelsernas beslut i djurskyddsärenden som överklagats till högre instans kommer nämligen till prövning i de allmänna förvaltningsdomstolarna vilka inte har behörigheten att ta avgöranden i skuldfrågan. Processerna är därför ett renodlat ”pappersvänderi” till absolut ingen nytta och medför oacceptabla samhällskostnader samt otillbörligt lidande för både djur och människa.

Länsstyrelserna har nämligen satt i system att meddela beslut som utelutande baseras på myndighetsföreskrifter vilka enligt Regeringsformen inte får utgöra brottsbeskrivningen på en straffbelagd gärning medan myndighetsbeslut inte får meddelas utan stöd av lagen.

Det är som sagt var skillnad på föreskrifter och föreskrifter då regeringsformen till sin ordalydelse om bemyndigande enbart avser regeringens föreskrifter.

Förtydligande:
Riksdagen föreskriver genom lag och regeringen föreskriver genom förordning medan myndighetsföreskrifter kan ges betydelse vid en prövning men får aldrig helt eller i det väsentliga utgöra brottsbeskrivningen på en straffbelagd gärning då kommuner och förvaltningsmyndigheter inte har bemyndigande att meddela föreskrifter med rättsverkan av brott.

Länsstyrelserna anser att Jordbruksverkets föreskrifter är lag men de är myndighetsföreskrifter som meddelats utan bemyndigande att meddela föreskriftermed rättsverkan av brott.

Det är av den anledningen åklagarmyndigheten har tvingats lägga ned många förundersökningar eftersom det finns inget underlag för väckande av åtal. Länsstyrelserna ser det därför inte som meningsfullt att inkomma med anmälan om misstanke om brott och har därför istället verkat oavkortat för att göra myndighetsföreskrifter till lag vilket bekräftas i den lagrådremiss som nu är under handläggning inför en eventuell ny djurskyddslag.

I den finns önskemål om att bötesbelägga brott mot myndighetsföreskrifter vilket i väntan på ”ikraftträdandet” regleras av Länsstyrelserna genom beslut om föreläggande förenat med vite. Ett slags sanktionsavgift som såväl Jordbruksverk som länsstyrelserna flertalet gånger inkommit med önskemål om i tidigare remissvar men som vid upprepade tillfällen avvisats av riksdag och regering eftersom rättssäkerheten undanröjs då fokus flyttas från polis, åklagare och domstolar till kontrollmyndigheter.

Länsstyrelsernas ansökningar om utdömanden av viten bifalles utan omsvep av förvaltningsrätterna. Detta omöjligör dessutom att den utpekade ställs till straffansvar enlig djurskyddslagens straffbestämmelser. Djurhållare över hela Sverige får således redan betala enorma bötesbelopp för påstådda brott mot Jordbruksverkets föreskrifter genom förvaltningsrätternas avgöranden vilka genom Kronofogdemyndigheten blir utsökningsmål i tingsrätterna.

Länsstyrelserna anser sig nämligen ha befogenheten att bestämma att det ska införas sanktionsavgifter i stället för straff vilket står i strid mot myndighetens lagstadgade åligganden.

Det finns ärenden där en och samma djurhållare har tilldömts vite genom förvaltningsrättens avgöranden minst sex gånger på precis samma grunder vid alla tillfällen. Av djurskyddslagen framgår att om ett föreläggande enligt 26 § samma lag överträds ska anmälan till åtal göras. Tilldöms vite ska utpekad person inte ställas till straffansvar.

Länsstyrelserna har utarbetat en praxis där tre förelägganden som oavkortat baseras på Jordbruksverket föreskrifter meddelas med påföljden att ett omhändertagande av djur verkställs och sedan meddelas förbud att ha hand om djur utan en prövning i för ändamålet behörig domstol.

Allt påstås vara i enlighet med djurskyddslagens paragrafer 26, 31:2 och 29:5 sista strofen men är i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter och länsstyrelsernas egna påståenden vilket aldrig håller vid en brottmålsprövning eftersom det finns inget underlag för väckande av åtal. Länsstyrelserna anser därmed att deras åligganden enligt § 24b inte har åsidosatts eftersom hela processen bygger på bagatellartade brister som inte behöver anmälas till åtal.

I med renodlingen av polismyndighetens arbetsuppgifter som medför att länsstyrelserna genom lag från och med den 1 juni 2018 själv ska verkställa sina beslut och administrera omkostnader för omhändertaganden av djur kommer inte ens R:et i rättssäkerhet att finnas kvar inom verksamhetsområdet för djurskydd.

Enskilda har redan berövats alla möjligheter att få rätten till en rättvis rättegång tillgodosedd och djuren har hela tiden ställts helt utom djurskyddslagstiftningen. Bekräftelse på detta är att det finns rikligt med avgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna att tillgå men det finns väldigt få avgöranden från de allmänna domstolarna i djurskyddsmål.

Vid allmän förvaltningsdomstol gäller fri bevisvärdering vilket innebär att domstolen efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit ska avgöra vad i målet som är bevisat. Inlämnad bevisnings äkthet eller sanningsgrad utreds inte om det inte framkommit skäl att ifrågasätta denna. Prövningen avser om länsstyrelserna har haft fog för de beslut som överklagas. Det vill säga om länsstyrelserna är berättigade enligt djurskyddslagstiftningen att fatta de beslut som överklagas. Handläggningen är skriftlig.

På ren svenska innebär detta att länsstyrelserna kan anklaga vem de vill, för vad de vill, när de vill eftersom anklagelserna inte prövas i de instanser till vilka utpekade djurhållare är hänvisade att överklaga. Myndigheten behöver inte heller bestyrka sina påståenden som genomgående är brottsanklagelser (lagöverträdelser).

Genom länsstyrelsens åligganden enligt djurskyddslagen ska dessa ärenden rätteligen utredas och prövas i för ändamålet behöriga instanser som är polis-och åklagarmyndighet och de allmänna domstolarna som är tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. De tar avgöranden enligt brottsbalken och djurskyddslagens straffbestämmelser. Här gäller konkret bevisning som kan bestyrkas genom någon form av dokumentation. Dessvärre är dessa instanser förhindrade att pröva länsstyrelsens beslut som inte faller under straffbestämmelserna då de felaktigt baseras på myndighetsföreskrifter och inte på lag.

Det enda som återstår nu är att länsstyrelserna får bekräftelse på att de bedriver sin verksamhet ”enligt lag” genom införandet av den nya djurskyddslagen som nu är under handläggning. Om ikraftträdandet av den nya djurskyddslagen skulle dröja bekymrar inte länsstyrelserna något nämnvärt eftersom övergången från polismyndigheten till länsstyrelserna redan fastslagits genom lag.

Det kommer därmed att påannonseras från länsstyrelsernas sida att de har skyldighet genom lag att verkställa besluten som de själva har fattat och som baseras på Jordbruksverkets föreskrifter.

112 svar till “”Vi fattar inga felaktiga beslut””

 1. yorkielove 15 april, 2018 den 07:21 #

  Det kan knappast avgöras av en enda djurskyddshandläggare ( ja, de är vanligtvis två; en, som bestämmer och den andra håller med) – fortfarande utan tillräcklig djurkunskap, att avgöra om djur lever i misär. Möjligen verifierat av länsveterinär, på plats eller via telefon??
  Misär tycks vara ett vitt begrepp inom Djurskyddet.
  Jag vet hur djurskyddet inte fungerar här i USA och ASPCA gör ett mycket bra arbete oftast, trots myndigheternas minimala insatser.

 2. yorkielove 15 april, 2018 den 05:24 #

  En del människor har alltid varit I behov
  av syndabockar, då de vill känna sig förmer än andra, när deras självkänsla är låg.
  Det är tragiskt när de hamnar i myndighetspositioner. De söker sig tyvärr ofta dit, där de kan få utlopp för sina behov.
  Särskilt tragiskt när själva systemet t.o.m. gynnar den typen av beteende.
  Att det idag tillåts av Staten att man som myndighetsperson, utan någon egentligen utbildning kan gå in i någons bostad, ta deras djur utan några giltiga skäl och hänvisa till att man kan ju alltid överklaga- till en domstol, där ingen bedömer sakfrågan, utan enbart administrativa förhållanden och ens djur redan är omplacerade, när den administrativa domstolens beslut: “Vi har ingen anledning att ifrågasätta Länsstyrelsens beslut”, är oacceptabelt.
  Myndigheten har dessutom tolkningsföreträde och anser sig inte ha något tjänstemannaansvar och djurförbud är, enligt beslut en administrativ åtgärd, för att undvika ne bis in idem.
  Det George Orwell skrev om i boken 1984 har vida överträffats inom det s.k. Djurskyddet i Sverige.
  Det ingår I de mänskliga rättigheterna att sådana avarter av rättssäkerhet genast avskaffas.
  Alla djurskyddsärenden måste bedömas i allmän domstol.

  • floa svendsen 15 april, 2018 den 07:02 #

   . Ska djur stanna kvar i misär tills ärendet tas upp i domstol kan det innebära månader innan något sker om man inte gör som i USA där djurägare vid vanskötsel häktas och kommer inför speciell domstol i princip på dagen för kontrollbesök.

 3. MF 14 april, 2018 den 08:50 #

  Herr katt

  Nu gör du mig besviken. Som inte tar chansen när du får den.
  Ska vi bli tvungna att kalla dig ”Herr mus” i fortsättningen?
  Förhoppningsvis kan Astrid skriva något om dig ändå, utan din medverkan.
  Eller finns det inte någonting att skriva? Du kanske inte är någonting alls?

 4. MF 14 april, 2018 den 01:45 #

  Det skulle vara intressant att läsa ett blogginlägg om herr katt och hans kamp.
  Om det är för djur eller emot djur är väl fortfarande lite oklart.

  • Herr katt 14 april, 2018 den 04:45 #

   Jag skriver gärna ett inlägg om min kamp emot oseriösa djurägare och förståndslösa djurrättsaktivister.

   • MF 14 april, 2018 den 05:04 #

    Jättekul, kontakta Astrid genast!

    • Carina Hedberg 14 april, 2018 den 05:22 #

     Det är en omöjlighet eftersom Herr katt har ett rykte och ett namn som är värt att försvara. Det är enligt egen utsaga från Herr katt!

     Citat från en av de tidigare kommentarerna från Herr katt nedan:

     ”Jag har ett rykte och ett namn som är värt att försvara. Det har inte du.”

     • Herr katt 14 april, 2018 den 07:17 #

      Självklart kommer en eventuell text att publiceras under mitt alias ”Herr katt”. Om jag använder mitt riktiga namn kommer jag ju att förknippas med er.

     • Carina Hedberg 14 april, 2018 den 08:03 #

      Råttkungen.

     • Bara Sanningar 15 april, 2018 den 11:57 #

      Om Herr katt använder sitt riktiga namn, kommer hens agenda att bli tydliga för alla och envar. En sådan text har inte något värde och kommer knappast att publiceras här.

      Enda anledningen till att Herr katt vistas på denna sida är för att värna djurskyddsbluffen, eftersom han lever på den.

      När det är ont om inlägg, är han ganska sysslolös, samt blir otålig, eftersom han har i betalt uppdrag att bevaka allt som skrivs i ämnet och skydda djurskyddsbluffen. Detta finansieras med statliga och allmänhetens medel.

     • yorkielove 15 april, 2018 den 12:33 #

      Om det är så, som du skriver ” Bara Sanningar”, verkar det vara ett ganska misslyckat sätt att bevaka oss- Genom att försöka smutskasta oss med barnsliga personangrepp, som vi lätt kan avfärda och som får ”Herr Katt” att framstå som en pajas och därmed förstärker det våra argument gentemot Länsstyrelsernas handläggare.

     • Heligt Förbannad 27 april, 2018 den 04:00 #

      Friktion, Carina Hedberg, friktion!!!

 5. Herr katt 14 april, 2018 den 08:26 #

  Fråga till Celia Sager / yorkielove:

  Av ditt tidigare svar framgår det att du anser att länsstyrelsen gjort fel i fallet med dina hundar. Om vi struntar i vem som gjort fel, så undrar jag varför du skaffade nya hundar efter att de första blivit beslagtagna. Du förstod väl att dessa också skulle beslagtas?

  Hur många hundar beslagstogs totalt ifrån dig?

  • yorkielove 14 april, 2018 den 08:58 #

   Det bästa är att de anser själva att de gjort fel.

   • Herr katt 14 april, 2018 den 09:33 #

    På vilkla griuinder anser de att de gjort fel? Och vilka är de? Ångrar djurskyddskontrollanten att hen låtit beslagta dina hundar?

    • yorkielove 14 april, 2018 den 09:44 #

     Tycker du det är rimligt att du frågar mig om vad de, LS anser?

     • Herr katt 14 april, 2018 den 10:02 #

      Ja, det tycker jag. Du skrev ju ”Det bästa är att de anser själva att de gjort fel.”

      På vilket sätt anser de att de gjort fel och vilka är de?

     • yorkielove 14 april, 2018 den 10:20 #

      Jag kan inte tolka vad LS anser på annat sätt än hur de handlar och genom diskussion med deras enhetschef.

     • Carina Hedberg 14 april, 2018 den 10:24 #

      Herr katt alias Stefan Lakso i samarbete med FB-gruppen 4M – Moral Mot Missbruk av Makt.

      ”Hej hur kommer man i kontakt med personen bakom bloggen? Har några frågor.”

      ”Hmm. Carina Hedberg, du verkar ju insatt i dessa frågor, och verkar känna många som är utsatta och berörda negativt i dessa frågor. Jag skulle vilja få en dialog ned dej och dessa andra gällande denna problematik.”

  • FU2 15 april, 2018 den 03:09 #

   Att ha hundar är en mänsklig rättighet. Statliga rånare (löss) ska inte förhindra medborgare att skaffa nya djur. De stulna djuren kommer dock aldrig att glömmas bort. Lössen ska tvingas betala en dag.

 6. Carina Hedberg 14 april, 2018 den 07:32 #

  Kan man ge ris kan man ge ros.

  https://www.hd.se/2018-03-29/beslagtagna-reptiler-hamnar-i-djurparker

 7. Herr katt 13 april, 2018 den 09:57 #

  Svar till Celia Sager / yorkielove, som skrev:

  ”Tänk, om vi alla skulle diskutera sakligt och inte ägna oss åt personangrepp?
  Vi kan däremot angripa åsikter.”

  Vad är din åsikt om Mandelmann och ensamkommande flyktingbarn?

  • yorkielove 13 april, 2018 den 10:09 #

   Jag är inte insatt i den diskussionen och kan inte svara på din fråga.

 8. Carina Hedberg 13 april, 2018 den 08:33 #

  Herr katt

  Nej det är naturligtvis inte hjälp du vill ha.

  Du vill helt enkelt bara förstöra för bloggerskan, kränka bloggens läsare och allra helst vill du att bloggen ska upphöra.

  Ett onormalt kontrollbehov över andra människor och du anser dig vara en högre stående varelse än andra.

  Det finns bara en diagnos att ställa på de symtomen.

  Nej tyvärr platsen är redan tillsatt av annan sökande.

 9. Carina Hedberg 13 april, 2018 den 08:23 #

  Herr katt

  Är det hjälp du vill ha?

 10. Herr katt 13 april, 2018 den 07:52 #

  Carina Hedberg:

  Vad har du själv arbetat med? Jag antar att du inte arbetat på flera år, troligen på grund av någon påhittad arbetsskada. Nu spenderar du din tid med att ”tycka till” om frågor som du inte är insatt i. Du säger dig säkert stå på de svagas sida, men du kommer aldrig att lyfta ett finger för att hjälpa någon.

 11. Carina Hedberg 13 april, 2018 den 07:37 #

  Herr katt

  Det är en avsevärd skillnad på att stå åtalad för djurplågeri och att bli fälld för djurplågeri.

  Vad djurskyddsinspektörerna påstår och sedan inte kan bevisa är vad tidningarna skriver.

  Du som påstår dig både ha ett rykte och ett namn som är värt att försvara ska inte falla så lågt att du angriper personer som du gör utan faktabaserade uttalanden om du överhuvudtaget har med saken att göra.

  Du är inget annat än en missnöjd individ som beter sig som skitstövel och en kvinnofridskränkare!

  Stor i käften är du och du tycker du är trygg bakom ditt alias men inte en katt med så låg status som det djuret har fått beter sig så illa som du gentemot andra.

  Har du inget gott att säga om folk då kan du hålla käften!

  Lediga! Höger och vänster om!

  • yorkielove 13 april, 2018 den 09:51 #

   Tänk, om vi alla skulle diskutera sakligt och inte ägna oss åt personangrepp?
   Vi kan däremot angripa åsikter.

 12. Herr katt 13 april, 2018 den 06:55 #

  Svar till Celia Sager / yorkielove:

  Jag skulle vilja se din förklaring till nedanstående tidningscitat från Arbetarbladet:
  ”Djurskyddsinspektörerna har flera gånger ingripit mot Valboläkaren, som också står åtalad för djurplågeri. Senast i måndags togs två hundar om hand, inspektörerna bedömde att djuren inte rastats utomhus på minst en vecka, matskålarna var tomma och det fanns kisspölar och avföring i bostaden.”

  Eller från Gefle Dagblad:
  ” De 23 hundarna uträttade sina behov på hallgolvet i kvinnans villa.
  Vanvården tvingade hennes arbetsgivare att agera.
  Hundägaren är nämligen läkare och ska även ta hand om människor.”

  Skäms du inte?

  • yorkielove 13 april, 2018 den 09:54 #

   Nej, men det borde Länsstyrelsens djurskyddshandläggare- och också du göra, eftersom ni båda för fram felaktiga uppgifter.

   • Herr katt 13 april, 2018 den 09:59 #

    Kan du berätta hur det egentligen gick till?

    • yorkielove 13 april, 2018 den 10:25 #

     Det skulle ta för lång tid och är knappast av allmänt intresse.
     Eller rättare sagt BORDE inte vara det.
     Så blir det när Länsstyrelsens handläggare har tolkningsföreträde och där anonyma annälningar från grannar och avundsjuka får råda.

 13. Carina Hedberg 13 april, 2018 den 08:41 #

  När det framkommer såväl civilrättsligt som förvaltningsrättsligt att Länsstyrelsen i samarbete med distriktsveterinärerna i den offentliga kontrollverksamheten inom verksamheten för djurskydd uppsåtligen använder sig av renodlat skitsnack kan man undra om det är ”ekologiskt” !

 14. Herr katt 12 april, 2018 den 10:51 #

  Svar till Carina Hedberg:

  Jag har hört den typen av anklagelser förr. Till sist finner man ändå bilder på magra djur som står i avföring upp till magen och ni försöker försvara det hela med: ”Ägaren försov sig den morgonen” eller ”Bilderna är tagna ur fel vinkel”.

  • yorkielove 13 april, 2018 den 08:22 #

   Av alla de djur som Länsstyrelserna omhändertar, måste det rimligtvis också finnas de, som är misskötta. Det är dem djurskyddshandläggarna gärna fotograferar och inte behöver ta i någon ”fel” vinkel. Det är dem i den inhomogena gruppen djurägare, som Länsstyrelserna borde inrikta sig på att kontrollera, men inte gör.
   Som det nu är sprids de värsta bilderna, via medias försorg, runt i landet och människor fås att tro att alla omhändertaganden och djurförbud beror på liknande fall, vilket de definitivt inte gör.
   ( Celia Sager)

  • floa svendsen 13 april, 2018 den 11:28 #

   Det är ju lite märkligt att det kan påstås att det inte hunnits städats hos djuren just den morgon när inspektörerna dyker upp eller att de råkar komma precis när det ska utfodras trots att det syns att det är enorma mängder avföring och urin så pass att djuren är kraftigt nedsmutsade och att djuren inte har rätt kroppshull. De skylls på sjukdom, sjukdom i familjen, att någon annan skulle sött djuren, att vädret varit si eller så, det har just precis beställts en massa foder eller att det varit mycket på jobbet…bara det att det syns på miljön och på djuren att det inte rör sig om några dagars brist på skötsel utan veckor, månader eller år vilket innebär att man haft tid på sig att avyttra djur eller ta hjälp av andra som självfallet ställer upp

   • yorkielove 13 april, 2018 den 12:55 #

    Det är sådana kommentarer, som du beskriver, Floa, som icke djurägare använder för att beskriva hur djurägare skyller ifrån sig.
    Hur ofta tror du det händer? Hur vet man att det är så? Via djurskyddshandläggarna?

    • floa svendsen 13 april, 2018 den 05:02 #

     Utifrån domar domar från där finns nämligen djurägarnas ”ursäkter” som kan vara att de jobbat så mycket, djuren är någon annans, fåren får grenar som komplement, djurägare var lite dålig och djuren parade sig okontrollerat. Märkligt att fd djurägare inte fattar att det bara är att läsa i databaser och lätt kan identifiera i stort sett samtliga djurägare som fått sina djur omhändertaga, fått djurförbud eller dömts för djurplågeri genom dessa avgörande trots att namnen är lätt maskade

     • yorkielove 13 april, 2018 den 06:31 #

      Ok!
      Och hur ofta tror du det händer att de ” fel” djurskyddshandläggarna finner, inte är överdrivna eller i värsta fall inte alls existerar?
      Eller att de ö.h.t. inte har med djuren att göra?
      Det syns givetvis inte i de domar, som är tillgängliga för allmänhetens läsning, den allmänhet, som är intresserad av sådan lektyr.

     • floa svendsen 13 april, 2018 den 10:30 #

      Inte lär det vara överdrivet när ett antal djur avlivas direkt på plats för att de är så nedsatta, när djur är fulla med ohyra, eller när i princip samtlig djur ligger under normalvikt, när nästan alla djur har problem med päls ´, tänder eller ögon, att något enstaka djur kan vara något nedsatt pga. ålder eller för att det varit sjukt kan vara godtagbart om det inte medfört lidande

     • yorkielove 14 april, 2018 den 02:45 #

      Jag minns ett fall, där en häst avlivades på plats på grund av påstådd hälta ( Anders Thelin, Per Michanek, Lars-Ola Borglid-Vi har avlivat din häst; Den ligger under presenningen- hästen hade den dagen fått något främmande föremål under foten visade en veterinärundersökning utförd direkt efter att hästen på plats skjutits samma dag länsveterinären konstaterat “ hältan”.
      Jag har tyvärr sett flera liknande fall.
      Länsstyrelsernas djurskydd skyddar inte djur; de skadar dem.
      Länsstyrelsernas djurskyddshandläggare har ut – eller mer invecklats till maktfullkomliga utan tillräcklig djurkännedom, vilket de just försöker kompensera genom att alltid anse sig ha rätt.
      Ang. magra eller för feta djur kan ofta två olika veterinärer samma dag ha två helt skilda uppfattningar.
      Naturligtvis kan ls ha rätt emellanåt, men väldigt ofta är deras bedömningar inte objektiva, rent av felaktiga.
      Om t.ex. mina hundar, Malteser och Yorkshireterrier, som kräver omfattande pälsvård, då de är utställningshundar, skulle misskötas, skulle de aldrig ha någon chans på utställningar.

     • floa svendsen 14 april, 2018 den 11:06 #

      Somliga med mängder av hundar, katter eller kaniner sköter ju några av sina djur på ett bra sätt, de som ställs ut övriga är ju till för att tjäna pengar på avkomman och är ju bara fabriksdjur som hålls under dåliga förhållanden. Har sett många gånger att det hålls mängder med djur för att få fram ett visst utseende som kan vara prisvinnande där djuren ses som material och bara är till för producera avkomma

     • yorkielove 14 april, 2018 den 11:20 #

      Ja, det finns tyvärr oseriösa personer inom alla områden.

     • floa svendsen 14 april, 2018 den 12:14 #

      Därför säger det inget om att djurhållningen är bra för att de har några djur de visar upp och sköter om. Finns mängder av exempel på detta några djur är A-laget och resten är B-laget som är till för att producera avkommor dels för att få in inkomst men också för att försöka få fram ett A-djur. A-laget sköts och omhuldas och visas B-laget lever i misär

     • yorkielove 14 april, 2018 den 12:43 #

      Vet inte om jag ska svara, eftersom jag håller med dig.
      Det finns många avarter inom både inom hunduppfödning och utställning.
      Utställare, som säljer sina hundar direkt, när de inte lyckas tillräckligt bra på utställningen i fråga. Sär hundarna är som en handelsvara, som du säger.
      Det är där etiken kommer in.
      Det är avsaknaden av den, som jag mest reagerar emot hos djurskyddshandläggarna. De verkar inte ha någon som helst känsla för yrkesstolthet eller moral/ etik. Maktbegäret har tagit över hos dem. De, som har känsla för moral hos LS blir snart utmobbade. De finns ev. kvar, men i mer administrativa positioner än att arbeta ” på fältet”.

   • c 13 april, 2018 den 12:59 #

    Ja det är förskräckligt.

    Men det är horribelt när Länsstyrelsen fullt medvetna om en djurhållares brist på vilja att ta hand om och respektera djuren gång på gång låter djuren ligga och självdö av svält men Länsstyrelsen lyfter inte finger!

    I stället åker de iväg för att kontrollera en anmälan från allmänheten som grundar sig i osämja mellan grannar, motsättningar i ett upplöst förhållande eller bara för att ställa till ett rent h-lvete för någon som anses obekväm.

 15. Carina Hedberg 12 april, 2018 den 07:54 #

  Under dagen har jag fått konkret bevisning IGEN på att Länsstyrelsen fattar felaktiga beslut!

  Länsstyrelsen i samarbete med distriktsveterinär dömer ut en hel djurbesättning som omhändertas.

  Djurhållaren åtalsanmäls men blir helt och hållet friad.

  Länsstyrelsen kontrar med djurförbud som överklagas.

  Därvid framkommer att bristande kvalifikationer hos såväl djurskyddsinspektör som hos distriktsveterinär har orsakat omhändertagande och avlivning av djur på helt felaktiga grunder varmed det felaktiga djurförbudet upphävs!

  Så var finns djurskyddsagerandet i detta?! Ingenstans!!! Djuren fick betala dyrt med deras liv på grund av oacceptabel inkompetens vid myndighetsutövning mot enskild!

  Detta är inte djurskydd utan en skattefinansierad lekskola för vuxna som inte ska ha med djur att göra!

  • floa svendsen 13 april, 2018 den 09:46 #

   Man kan jämföra omhändertagande av djur med tvångslagstiftning gällande barn det går oftast inte till åtal för barnmisshandel när man omhändertar barn trots detta får barnen inte bo hos sina föräldrar för att de inte kan ta hand om dem. Vanskötsel av barn leder inte till åtal precis som vanskötsel av djur sällan leder till åtal om det inte är räknas till djurplågeri precis som det inte leder till åtal när föräldrar inte tillgodoser sina barns behov av bra miljö, bra kost, lämpliga kläder och annat

 16. Herr katt 12 april, 2018 den 07:36 #

  Det är ingen som säger ”Vi fattar inga felaktiga beslut”. Ni är bara avundsjuka på alla de tusentals människor som klarar av att sköta sina djur.

  • yorkielove 13 april, 2018 den 09:02 #

   ”Klarar av att sköta sina djur” betyder oftast att de ännu inte blivit kontrollerade.
   Om ls hade kontrollerat dem hade man säkert funnit något att anse som befogad kontroll.

  • MF 11 april, 2018 den 10:51 #

   De små djurägarna har redan varit utsatta för denna terror i snart tio år.
   Fast inte från djurrättsaktivister…

 17. Carina Hedberg 11 april, 2018 den 01:48 #

  Herr katt

  Benämningen hemmafru känner vi alla till men en del, en väldigt liten del, av det motsatta könet gör nu anspråk på hemmafruarnas territorium. Innebär då detta att i egenskap av manlig hemmafru, att ni är beredda att liksom hemmafruar bli förnedrade, kuvade och gjorda till offentligt åtlöje i både tid och otid?

  Nej naturligtvis inte och därför undvikes frågan lite snyggt genom följande påstående:

  – Nej jag jobbar hemifrån och har så vansinnigt mycket att göra.

  Självklart blir det mycket att göra när man ligger hemma på soffan och streamar hela säsonger om Beck, Riviera, Lyxfällan, Mandelmanns gård etc,

  Vad det gäller intressen att ägna sig åt i stället för att avslöja korruption, maktmissbruk och övergrepp så får du tummen ner, genom hela livet med dina förslag.

  Tycker faktisk lite synd om dej eftersom du är inte så väl rustad vare sig upptill eller nedtill.

 18. Herr katt 11 april, 2018 den 01:22 #

  Svar till Carina Hedberg:

  Jag vet inte vad du vill att jag ska utveckla. Snälla, gör dig nu inte dummare än du är genom att svara ”Fiktionen”. Du borde övergå till att prata med blommor och samla på katter, som andra gamla kvinnor.

  Vad tycker du om Mandelmann?

 19. Herr katt 11 april, 2018 den 12:40 #

  Svar till Göran Andersson:

  Kallade du inte dig Hemulen?

 20. Carina Hedberg 11 april, 2018 den 10:40 #

  Nå, Herr katt, hur blir det?

  Ska du utveckla din talan eller du vet kanske inte riktigt vad det är du skriver?

  Fiktionen kräver att du utvecklar grunden för dina frågeställningar.

 21. Herr katt 11 april, 2018 den 09:40 #

  Svar till Carina Hedberg:

  Släpp nu detta med länsstyrelsen och gå vidare i ditt liv.

  • Göran Andersson 11 april, 2018 den 10:18 #

   ”Herr katt” du uppmanar andra att släppa saker och gå vidare, varför häckar du själv i den här bloggens kommentatorsfält ? vad vill du uppnå? är du inte karl nog att tala om vem du är och krypa fram ur din håla och visa dig så tycker jag du kan krypa bort härifrån, gå vidare…..

   • Carina Hedberg 11 april, 2018 den 10:29 #

    Herr katt är inte kapabel att mot bakgrunden av fiktionen utveckla grunden för sina frågeställningar.

    Patetiskt!

   • Heligt Förbannad 13 april, 2018 den 04:37 #

    Öppen fråga till ”Korumpan”:

    Hur gick det med din polisanmälan du gjorde?

 22. Carina Hedberg 11 april, 2018 den 09:35 #

  Det förutsätts nämligen att skuldfrågan har fastställts innan ärendet tas till allmän förvaltningsdomstol.

  Varför just den delen i förvaltningsarbetet har ”fallit bort” är inte så svårt att räkna ut men frågan kvarstår:

  Hur många djurhållare har faktiskt gjort sig skyldiga till sådan hantering av djur att så ingripande åtgärder som omhändertagande av djur och djurförbud är befogade med tanke på att:

  Som allmän princip vid tvångsåtgärder gäller att inte mer ingripande åtgärder ska tillgripas
  än vad som är nödvändigt.

  • floa svendsen 11 april, 2018 den 03:29 #

   Om man tar sig en titt på diverse program som visar hämtning av djur från djurägare så får man en klar bild över hur illa det är för djuren som omhändertas. Tog mig en titt igen på hur det såg ut hos kvinnan som dömdes för mängder av vanvårdade hundar, katter, hästar osv. ren sanitär misär som djuren vistades i, dock påstår en massa människor att de varit på besök hos dessa djur och ansåg att de hade det bra. Uppenbarligen har journalister koll på skälen till omhändertagandet av djur och även tvångsomhändertagande av barn, därför skriver de inga reportage utifrån djurägare eller förälder eftersom de då måste berätta biten om hur djuren eller barnen hade det

   • Carina Hedberg 11 april, 2018 den 03:55 #

    Vilket program och vilken del var det?

    • floa svendsen 11 april, 2018 den 07:14 #

     Något tv 4 program, där de vadade in i ren avföringsmassa inne i bostadshuset, hundar i kaninburar, hingstar i mörkt smutsigt stall, ren misär.

     • Carina Hedberg 11 april, 2018 den 07:17 #

      Vet du var djurhållaren finns idag?

     • floa svendsen 11 april, 2018 den 08:14 #

      Det lär väl märkas när det börjar dyka upp nya annonser med miniatyrdjur av blandraser.

     • Celia Sager 14 april, 2018 den 11:58 #

      Jag, för min del, slutade att titta på TV 4 program för länge sen då jag förstod hur tillrättalagda deras ”shower” var.
      Dokusåpan Djurskyddarna, t.ex. där Sebastian skulle undersöka en misstänkt rabiessmittad hund, använde ansiktsmask, men inga handskar. Djur ambulansen ska vi tala väldigt tyst om f.ö.

 23. Carina Hedberg 11 april, 2018 den 09:20 #

  I en skrift utgiven av Regeringskansliet:

  Kontroll av myndigheterna

  Att myndigheter följer lagar och förordningar är mycket viktigt för tilltron till den offentliga
  förvaltningen och ytterst för demokratin.

  Genom att medborgarna har möjlighet att överklaga myndigheters beslut till allmän förvaltningsdomstol kan domstolen pröva hur en myndighet har tillämpat reglerna.

  Som en följd av domstolsprövningen skapas också en praxis för myndigheter.

  Som sagt var:

  Under dryga nio års tid har Länsstyrelserna skapat praxis åt sig själva på djurens och djurhållarnas bekostnad.

  Usch, avskyvärda människor!

 24. Carina Hedberg 11 april, 2018 den 04:17 #

  Herr katt

  Fiktionen kräver att du utvecklar grunden för dina frågeställningar.

 25. Herr katt 10 april, 2018 den 07:01 #

  Carina Hedberg

  Vad var fiktivt i det jag skrev?

  Är du med i Djurägarna Sverige?

 26. Carina Hedberg 10 april, 2018 den 01:46 #

  Herr katt

  Nej, det är ju det jag säger!

  Du förstår inte!

 27. Herr katt 10 april, 2018 den 12:22 #

  Svar till Carina som skrev:
  ”Fiktivt, Herr katt, Fiktivt!”

  Jag förstår ej hur du menar.

 28. Carina Hedberg 10 april, 2018 den 11:13 #

  Fiktivt, Herr katt, Fiktivt!

 29. Herr katt 10 april, 2018 den 10:53 #

  Svar till Carina Hedberg:

  Du får såklart själv bestämma om du vill lyda mina råd eller ej.

  Det är såklart sant att bonde och jägare är gamla yrken, men de måste också hänga med i förändringarna. Vi klarar oss bra utan olönsamma små lantbruk.

  • AMD 10 april, 2018 den 11:19 #

   Små lantbruk blir lätt väldigt olönsamma när Länsstyrelsen har varit där.

   • Bara Sanningar 10 april, 2018 den 02:21 #

    Ja, det är det som är meningen, dvs att små företagare ska upphöra. De vill inte ha konkurrens och så vill de tjäna pengar. Det blir två flugor i en smäll för statliga tjänstemän som själva är i branschen och även är korrupta. De är även lättast att ge sig på för fega, statliga psykopater, då större företagare har ”muskler” och inte går under lika lätt.

    • Trädkramaren 11 april, 2018 den 02:06 #

     Nu har djurskyddsinspektörerna sett en ny inkomstkälla i den snara framtiden, nämligen att själv stalla upp omhändertagna djur på den egna gården. Först säger länsstyrelsen att bonden har brister för att sedan omhänderta djuren och själv tjäna pengar på dem. Äckligt är vad det är!

   • Heligt Förbannad 13 april, 2018 den 04:28 #

    Små lantbruk är olönsamma eftersom de är små. Men det är väl länsstyrelsens fel.

 30. Carina Hedberg 10 april, 2018 den 08:57 #

  Herr katt

  Vad andra orkar och inte orkar läsa ankommer inte på din lott att avgöra.

  Det avgörandet är förbehållet varje enskild.

  Det äldsta yrket är jägare och det näst äldsta yrket är bonde.

  Med din inställning hade inte vare sig djuren eller människan överlevt så pass länge som de faktiskt har gjort om Länsstyrelserna och djurrättsaktivisterna hade varit med från begynnelsen och ”styrt upp verksamheten” för si så där flera miljoner år sedan.

 31. Herr katt 10 april, 2018 den 08:30 #

  Svar till Carina Hedberg:

  Du borde lugna ner dig. Ingen orkar läsa allt vad du skriver.

  Bönderna måste anpassa sig till verkligheten med Länsstyrelsen och djurrättsaktivister.

 32. Carina Hedberg 10 april, 2018 den 06:40 #

  Att vid upprepade tillfällen, enligt Jordbruksverket vid tre tillfällen, bli föremål för föreläggande enligt 26 § djurskyddslagen går i flygande fläng vid Länsstyrelsernas handläggning av djurskyddsärenden.

  Faktum är att handläggningen har effektiviserats så till den milda grad att djurskyddsinspektörerna inte ens ger sig själva tid att läsa utskriven lagtext fullt ut vilket medför att meddelade förelägganden saknar legalitet.

  Av utskriven lagtext framgår följande:

  ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § OCH SOM ÄR AV VÄSENTLIG BETYDELSE FRÅN DJURSKYDDSSYNPUNKT.

  Det räcker alltså inte med ett föreläggande enligt 26 § rakt av utan förelägganden ska som sagt var vara av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt.

  Vad djurskyddsinspektörerna anser vara av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt är precis helt och hållet ovidkommande.

  Det är nämligen LAGEN som preciserar vad som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt och INTE varje enskild tjänsteman/kvinna vid Länsstyrelsernas ”Djurskydds-och veterinärenheter” anser.

 33. Carina Hedberg 10 april, 2018 den 06:04 #

  Det blir allt vanligare att svenska djurhållare med familjer attackeras av maskerade aktivister som bryter sig in på gårdar, filmar och släpper ut djuren med stor risk för smittspridning och stress för djuren.

  Detta kommer inte precis som en överraskning. Det har tornat upp sig mer och mer sedan djurskyddsreformen trädde ikraft.

  Redan då, före Länsstyrelserna hade fått sina arbetskläder kom aktivister till djurhållare och påstod sig komma från Länsstyrelsen.

  Det var många som påpekade detta för myndigheten som bara ryckte på axlarna och ansåg sig inte kunna göra något åt saken.

  I stället fortsatte myndigheten att se till så att varje kontrollrapport och varje beslut blev så ”gödselbemängda” så möjligt.

  Enligt min mening är det Länsstyrelserna som uppviglar aktivister mot djurhållare.

  Så varsågod och grattis till Länsstyrelserna som har lyckats med det uppsatta målet att göra det precis omöjligt att hålla djur i Sverige!

  Att släppa ut domesticerade djur i det fria utan tillsyn och omvårdnad är grovt djurplågeribrott därför djuren går en plågsam svältdöd tillmötes då de inte på egen hand kan finna tillräckligt med föda och vatten. Inte heller kan de försvara sig mot rovdjursattacker.

  Djurrättsaktivister saknar uppenbart de mest basala kunskaperna om djurhållning.

 34. Herr katt 10 april, 2018 den 02:00 #

  Mandelmann gör mig lycklig. Kossorna springer iväg och Gustav Mandelmann springer skrattande efter dem. Han hade kunnat visa er hur man ska charma in sig hos länsstyrelsen.

  Ni behöver väl inte alltid slriva negativa inlägg?

  • MF 10 april, 2018 den 06:43 #

   Mandelmanns har också myndighetsproblem. Där hoppade du allt i galen tunna.

   • Heligt Förbannad 13 april, 2018 den 04:48 #

    Mandelmann gillar även sitt ensamkommande flyktingbarn, något de flesta av er andra inte gör…

    Dessutom är han judisk, ni vet den där folkgruppen ni gärna vill jämföra er med fastän ni mer än gärna spottar på de som nu är längst ner i samhället (EU-migranterna).

    Känner jag er rätt så hade ni inte varit de som gömde Anne Franks familj, utan som de ”visselblåsare” ni är så hade ni varit angivande.

    Sug på den!

    • MF 13 april, 2018 den 07:49 #

     Jag känner överhuvudtaget inte Mandelmanns flyktingbarn.
     Du hade nog varit en obehaglig typ oavsett om du levt och verkat i Sovjetunionen eller Nazityskland.
     Du är rätt otrevlig på egen hand också. Och skulle väl gärna skjuta några bönder. Men tyvärr, det kommer du inte att få uppleva.

     • Heligt Förbannad 27 april, 2018 den 03:27 #

      Svar till MF som 13 april, 2018 kl. 07:49 skrev:
      ”Du är rätt otrevlig på egen hand också. Och skulle väl gärna skjuta några bönder. Men tyvärr, det kommer du inte att få uppleva.”

      Vem har pratat om att skjuta några bönder? Det är inte de som är problemet. Problemet är oseriösa hunduppfödare och diverse andra så kallade ”hoarders”. Men jag tycker att du Micke verkar vara helt ok!

 35. Herr katt 9 april, 2018 den 06:24 #

  Jag tycker att någon borde skriva ett inlägg om familjen Mandelmann, deras gård och deras djurhållning.

  • MF 10 april, 2018 den 12:37 #

   Du måste vara helt störd. Lyckliga djur gör dig olycklig.
   Skriv om det på din egen blogg, som ingen läser!

  • yorkielove 13 april, 2018 den 10:38 #

   Tänk, igen tänk, om alla de, som ägnar sig åt att ”gotta sig” i Länsstyrelsens falsarier om s.k. djurplågare, skulle ägna sig åt något positivt för sin egen utveckling?
   Kan knappast vara positivt för dem själva att ständigt försöka skada andra.

 36. Carina Hedberg 9 april, 2018 den 11:08 #

  Herr katt

  Det sistnämnda i föregående kommentar är inte könsbundet men gäller både utom och inom myndighet!

 37. Carina Hedberg 9 april, 2018 den 10:49 #

  Herr katt

  Vi vet allihop att du saknar din katt!

  Därmed är det inte sagt att du faktiskt har ett rykte och ett namn som är värt att försvara.I vart fall inte på en sådan nivå att du har ”fog” för att döma ut andra.

  Cool framtoning och tomma byxor är i regel grundorsaken till det beteende du uppvisar.

 38. Herr katt 9 april, 2018 den 08:26 #

  Carina Hedberg skrev:
  ”Du vågar inte ens kommentera under ditt rätta namn.”

  Jag har ett rykte och ett namn som är värt att försvara. Det har inte du.

 39. Carina Hedberg 8 april, 2018 den 10:42 #

  Herr katt,

  Känner jag Stefan Lakso rätt så bjuder han hellre en kompis på något trevligt än att lyssna på ditt gnäll. Du vågar inte ens kommentera under ditt rätta namn.

 40. Herr katt 8 april, 2018 den 09:36 #

  Stefan Lakso,
  Det finns en facebook-grupp kallad ”djurplågarna – den dolda sanningen” där man kan hitta info om den här bloggen.

  Var kritisk när du läser någor här.

  • Carina Hedberg 8 april, 2018 den 09:50 #

   Är det du som driver den Facebooksidan eftersom du hävdar att sanningen skrivs där och inte på denna blogg?

 41. Stefan Lakso 8 april, 2018 den 09:07 #

  Hej hur kommer man i kontakt medpersonen bakom bloggen?

  Har några frågor.

  • Carina Hedberg 8 april, 2018 den 09:27 #

   Ställ frågorna här på bloggen det finns kanske fler som har samma frågor som du.

 42. MF 8 april, 2018 den 06:26 #

  Det är en skam att människor behandlas på ett sådant vis att självmord är ett alternativ. Med övrig efterföljande ohälsa inräknad så finns det säkert ett mörkertal på antal döda.

 43. Herr katt 8 april, 2018 den 01:57 #

  Själv tycker jag att någon borde skriva om ett inlägg om situationen i Hörby. Annars gör jag det själv.

  • Carina Hedberg 8 april, 2018 den 05:36 #

   Situationen i Hörby har ingenting att göra med felaktiga myndighetsbeslut. Såvitt jag vet finns Länsstyrelsen i Skåne län i både Kristianstad och Malmö och inte i Hörby.

   • Heligt Förbannad 13 april, 2018 den 04:53 #

    Carina Hedberg skrev 8 april, 2018 kl. 05:36:
    ”Situationen i Hörby har ingenting att göra med felaktiga myndighetsbeslut.”

    Fråga SD i Hörby! De har kanske en annan åsikt.

 44. Michael Kierkegaard 8 april, 2018 den 01:51 #

  Carina har som vanligt beskrivit djurskyddshanteringens genvägar i den så kallade rättsstaten Sverige på ett utmärkt sätt. Dessa genvägar innebär att samtliga grundbultar i en rättsstat rundas elegant.
  Håkan Juholt, numera ambassadör på Island, uttalade i en intervju i Svenska Dagbladet för en tid sedan att demokratin var hotad av en växande teknokrati. Denna kan resultera i ett expertvälde bortom kontroll.
  Alla vi som har erfarit djurskyddets härjningar är nog böjda att hålla med. Jag började mitt liv i slutet av 1944 och nu när jag är ” i slutet på sista kurvan” har jag blivit fullständigt rosenrasande. Detta på grund av insikten att den stat jag har betalat skatt till anser det fullt naturligt att stjäla Ewa´s djur baserat på tyckanden från djurskyddet. Detta kan bara kallas stöld när djurägaren inte har någon möjlighet att få sin sak prövad.
  Modern myndighetsutövning!

  I veckan gjorde jag en liten observation. Samtliga Länsstyrelser förutom Lst Sthlm anger på respektive hemsida vilka som arbetar med djurskyddet. Lst Sthlm anger bara en kontaktperson. Varför Lst Sthlm har valt att dölja vilka som ligger bakom djurskyddsverksamheten lär vi aldrig få veta. Men med tanke på att Lst Sthlm lät Torsten Jakobsson härja fritt långt över det ursprungliga 6 mån vikariatet kan man inte utesluta någonting.

  • BaraSanningar 9 april, 2018 den 06:12 #

   Länsstyrelsen i Stockholm har mycket blod på sina händer, både självmord och annan förödelse bland djurägare. Eländet börjar i mångt och mycket där och har spridit sig till Skåne och Göteborgstrakten. De är livrädda och vågar inte ens gå ut med vem som arbetar där. Flera av dem har skyddad identitet, då de vet att deras verksamhet är både korrupt och kriminell.

  • Heligt Förbannad 13 april, 2018 den 04:58 #

   Svar till Michael Kierkegaard som 8 april, 2018 kl. 01:51 skrev:

   ”Jag började mitt liv i slutet av 1944 och nu när jag är ” i slutet på sista kurvan” har jag blivit fullständigt rosenrasande.”

   Du må ha blivit fullständigt rosenrasande, men jag är Heligt Förbannad!!!

 45. Carina Hedberg 8 april, 2018 den 12:52 #

  Med tanke på att nuvarande bestämmelser i djurskyddslagens 26 § till sin helhet ska överföras utan ändring i sak till den nya djurskyddslagen kan de vara på sin plats med ett exempel:

  En djurhållare anmäldes till Länsstyrelsen för misstanke om brott mot 16 § djurskyddslagen då det bedrevs yrkesmässig hästverksamhet utan tillstånd.

  Länsstyrelsen förelade djurhållaren enligt 26 § att inom en månad upphöra med yrkesmässig hästverksamhet då det saknades tillstånd.

  Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd är enligt riksdag och regering ett oönskat beteende som därför har straffbelagts med böter eller fängelse i högst två år.

  Länsstyrelsen ska därför i enlighet med djurskyddslagens §§ 24 b och 36 första stycket punkt 1 inkomma med anmälan om misstanke om brott mot djurskyddslagen till behörig handläggande myndighet att bedriva förundersökning och ta avgörande i brottmål som är polis-och åklagarmyndighet och de allmänna domstolarna.

  Nu fullgjorde inte Länsstyrelsen sitt åliggande enligt djurskyddslagen vilket medförde att djurhållaren överklagade beslutet i enlighet med hänvisningen till förvaltningsrätten.

  I domen konstateras att det bedrivs yrkesmässig verksamhet men själva behovet i tillståndsfrågan går inte att utreda. Motiveringen är att klagandens uppgifter är knapphändiga.

  Överklagandet bifalles av förvaltningsrätten av den enkla anledningen att det ges inget utrymme i djurskyddslagen att förbjuda någon genom föreläggande enligt 26 § att bedriva yrkesmässig verksamhet. Om tillståndsplikten har överträtts eller inte handläggs inte i förvaltningsrätten.

 46. Carina Hedberg 8 april, 2018 den 11:27 #

  Det är en hel vetenskap att ta reda på varför djurhållare aldrig kan få rätt i rättsprocessen vid överklaganden av Länsstyrelsens beslut i djurskyddsärenden – Myndighetsbeslut.

  Myndighetsbeslut prövas av de allmänna förvaltningsdomstolarna som tar avgöranden enligt förvaltningsprocesslagen som inte har någonting med överträdelser av djurskyddslagstiftningen att göra.

  Vid prövningen i dessa instanser är frågan om Länsstyrelsen haft ”FOG” för sina beslut, det vill säga om Länsstyrelsen är berättigade att fatta beslut enligt djurskyddslagen.

  Enligt djurskyddslagens 26 § ”FÅR” Länsstyrelserna utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen meddela:
  1. de förelägganden,
  2. de förelägganden förenat med vite,
  3. de förelägganden förenade med löpande och
  4.de förelägganden om förbud

  som behövs för att:
  1. djurskyddslagen,
  2. djurskyddsförordningen,(de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av djurskyddslagen),
  3. de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen,
  4. de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna,

  ska följas.

  • forystablogg 8 april, 2018 den 11:58 #

   Ja de kan hitta på precis vilka ”regler” som helst och även hitta på specialstraff för den som ”bryter mot” deras påhittade regler.

   • flisflisan 11 april, 2018 den 03:55 #

    astrid kan du kontakta mej, det gäller den kåta i fjällen som länsstyrelsen har sett till att det skulle brännas,den är frå¨n 1800 talet, den brinner just nu, tv-program om saken kommerefter 5 på tve 2

  • Stefan Lakso 8 april, 2018 den 09:15 #

   Hmm.

   Carina Hedberg, du verkar ju insatt i dessa frågor, och verkar känna många som är utsatta och berörda negativt i dessa frågor.

   Jag skulle vilja få en dialog ned dej och dessa andra gällande denna problematik.

   • Carina Hedberg 8 april, 2018 den 09:31 #

    Ställ dina frågor så är dialogen igång.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: