Statliga boskapstjuvar

24 Feb

Det måste bli ett slut på dessa boskapsstölder i statlig regi. Om länsstyrelsen anser att ett brott begåtts ska de lämna en åtalsanmälan och polisen ska göra en förundersökning. Det är inte meningen att djuren, någons egendom, godtyckligt ska stjälas först, stressas av klåpare i detta fall Farmartjänst, som inte borde få gå i närheten av djur, skadas, bortföras och stallas upp till enorma kostnader. Att åtgärden riktats mot fel person gör inte saken bättre. Så går det när man handlar först och frågar sen. Som vanligt är det djuren som får lida. En avdelning på länsstyrelsen har fått miljoner av staten för att fixa fler betesdjur, en annan har fått miljoner för att ta bort dem.

Här gjorde polis och Farmatjänst en smash and grab-kupp när mörkret började falla. Självklart råkade djuren i panik när en mängd främmande människor stormade hagen och lyste på dem med ficklampor.

Så här skriver ägaren:

”Länsstyrelsen i Skåne har den 14 februari 2018 (beslutet fattades den 13e och verkställdes utan kommunicering, min kommentar) omhändertagit en besättning djur på felaktiga grunder, djuren ägs av ett AB, ett företag som jag äger till 95 %. Ni ska lämna tillbaka mina djur, de ska inte säljas, slaktas eller annat varken av Polismyndigheten eller Länsstyrelsen eller någon av den amatör, underentreprenörerna som idag står för skötseln av mina djur.
När Länsstyrelsen försökte fånga in de djuren som gick vid D-gård ska enl. en granne djuren ha sprungit vilt omkring, gått genom staket så att polisen på plats fick jaga djuren med ljus då detta spektakel skedde när det började bli mörkt. Man lyckades inte fånga in några djur.
Djuren gick inte att fånga in denna dag.
Den 16 februari kom Polismyndigheten tillbaka och gjorde ett nytt försök att fånga djuren på D-gård. Man har vid allt jagande av djuren skadat ett djur, en tjurkalv. Denna skadade kalv har lämnats kvar i hagen tillsammans fyra andra djur utan skötsel eller meddelat ägaren om detta. Man har dessutom lämnat djuren i hagen med stora hål i staketet samt att elen inte fungerar i det trasiga staketet.
En granne till oss berättar att de som jagade djuren berättade för honom att man lämnade kvar sex djur men man hittade bara fem i hagen. Var det sjätte djuret är är ett mysterium. Man har vid detta omhändertagande separerat kor från sina kalvar, man har inte meddelat mig hur många djur man tagit totalt och därför vet jag inte om kalvar har kommit med sina mödrar.
När jag och S. inspekterade alla mina djur onsdagen den 14 februari 2018, både de som gick på B. och de som gick på D-gård mådde alla bra, de var som vanligt lugna och ingen var skadad eller sjuk. Alla kor ni har beslagtagit är dräktiga så långa transporter är synnerligen olämpliga och rent av förbjudna.
Jag försökte hela helgen få kontakt med någon på Polisen för att få hjälp med hur jag ska agera.
På måndagen får jag prata med en chef på Länsstyrelsen som meddelar att djuren står under polismyndighetens ansvar. Jag kontaktar Polismyndigheten och kommer i kontakt med Linn Hjälmdahl via mejl som skriver det samma att det är Polismyndigheten som ansvarar för djurens skötsel. Jag ställer då frågan om vem som tar hand om djuren, att det går en skadad tjurkalv och att det är stora hål i staketet där man lämnat kvar djuren men får inget svar.
Att man jagar djur så de sätts i sken och springer i panik genom staket är djurplågeri. Vi har under flera månader klarat av att få in djuren i fångstfållan utan att jaga med enbart min hjälpare S. gåendes framför djuren med en spann med mat att locka med.
Jag har polisanmält händelsen då omhändertagandet i mina ögon är stöld samt djurplågeri att jaga och lämna djur på detta sätt.”

”Den personen som tittar till djuren som är kvar i hagen (underentreprenör till polisen) går inte ens ur bilen vid inspektion samt vet inte om att det finns en skadad kalv. Detta får han reda på igår (20e feb) av min granne som dagligen tittar till djuren. När han får informationen om kalven går han inte heller då ur bilen för att titta till det skadade djuret.”

På filmen ser man en kalv med stukat framben, ej brutet. Han borde ha tagits till sjukbox där han skulle har repat sig väl. I stället skjuter polisen honom. Sen vill polisen skjuta resten av djuren (två dräktiga kor, en kviga, en tjurkalv) som är kvar också och ber länsstyrelsen om tillstånd att få göra det. Konstigt nog lyckas veterinären Sara Lundin som är med den 14e och 16e inte se några skador trots att tjurkalven har betydande problem, se filmen. Hon säger att hon ser dem på håll, delvis skymda av ett buskage!  Linn Hjälmdahl skriver den 19e till Juha Toropainen och Leif Felton som bestämmer över liv och död:

”Vi behöver ett avlivningsbeslut på de fem djur som finns kvar i hagen. Två försök har gjorts, vid båda tillfällena har en veterinär varit med på platsen för att säkerställa djurens välbefinnande. De fem djur som finns kvar i hagen går ej att fånga på grund utav att de är väldigt skygga samt att både polis, veterinär, farmartjänst och pensionatet upplever att djuren är opålitliga. Två av dem har gått till fysisk attack och på grund av detta har vi valt att avbryta lastningsförsöken. Se bifogat dokument från veterinär.”

108 svar till “Statliga boskapstjuvar”

 1. Hemulen 28 mars, 2018 den 12:51 #

  Det var sista spiken i kistan!

  Vill ni inte ha info ska ni naturligtvis slippa!

  • Herr katt 28 mars, 2018 den 06:29 #

   Varför så arg? Vad var spiken i kistan?

 2. Carina Hedberg 28 mars, 2018 den 09:56 #

  Den verksamhet som Länsstyrelserna bedriver på djurskyddsområdet har vi sedan länge insett inte ha något med djurskydd att göra.

  Inte heller är det pengarna som styr ”djurskyddsförvaltningen” men det är bra om det kan göras någon förtjänst på vägen.

  Vad är det då som driver Länsstyrelserna till att bedriva verksamhet som ligger långt utanför lagens ramar på djurskyddsområdet?

  HYBRIS (storhetsvansinne)!

  På bekostnad av Sveriges säkerhet, statsskicket, Sveriges djur och dess invånare gör
  Länsstyrelserna gemensam sak av ett självförverkligande att utmärka sig speciellt inom EU
  genom att försöka få övriga medlemsländer att ratificera den svenska
  djurskyddslagstiftningen som gemensam djurskyddslagstiftningen inom EU.

  Det uppsatta målet kan Länsstyrelserna inte uppnå med hjälp av befintligt regelverk för hur
  den offentliga verksamheten ska bedrivas varför de i sin gemensamma kamp ser det som
  legitimt att även manipulera med domstolarnas rättsskipningsarbete vilket framgår av
  handlagda djurskyddsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna sedan drygt nio år tillbaka.

  Att det verkligen förhåller sig som beskrivet har också bekräftats offentligt från flera håll
  genom uttalanden från Länsstyrelsens tjänstemän i chefsposition att:

  ”Vi har en långtgående djurskyddslagstiftning i Sverige som är utformad för att värna djuren och ta hänsyn till deras behov och skydd. Den lagstiftningen arbetar Sverige nu för att få övriga medlemsländer inom EU att acceptera och successivt närma sig. Eftersom Sverige håller djurskyddet och djurvälfärden högt är det bästa vi kan göra är att verka för att övriga EU närmar sig den svenska djurskyddslagstiftningen.” (Lars Sandberg, enhetschef för landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen Jönköping)

  ”Vi fattar beslut utifrån de lagar som Sveriges riksdag och regering beslutat om. Är man inte nöjd med våra beslut så går de att överklaga och man kan få prövningar i flera olika instanser. Vi kan konstatera att de beslut som överklagats och prövats i flera olika instanser
  har hållit hela vägen upp genom prövningarna och vi har således inte fattat några felaktiga
  beslut.” (Lars Sandberg, enhetschef landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen Jönköping)

  ”Jag känner inte igen den bilden som beskrivs. Från våra perspektiv så ser det annorlunda ut. Och resultatet som vi ser när vi har våra ärenden i domstol, med en väldigt låg
  ändringsprocent, tyder ju på att processen faktiskt fungerar och är rättssäker.” (Markus Björklund, enhetschef, djurskydds- och veterinärenheten vid Länsstyrelsen Skåne)
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6916991

  För den utomstående oinvigde förefaller citerade uttalanden som seriösa och trovärdiga
  samt att de ger lugnande besked om att Länsstyrelserna bedriver en regelrätt verksamhet
  inom djurskyddsområdet.

  Den verksamhet Länsstyrelserna bedriver inom djurskyddsområdet är en mycket liten del av det totala samarbetet inom EU.

  Den praxis myndigheten medvetet tillämpar sedan övergången den 1 januari 2009 utgör ett
  uppsåtligt och allvarligt hot mot demokratin, undanröjer rättssäkerheten, underminerar
  rättsväsendet och tillintetgör grundsyftet med djurskyddslagstiftningen.

  I själva verket är uttalanden som ovan fullt medvetna gärningar vars uppsåt är att vilseleda
  allmänheten, andra djurhållare och att underförstått misskreditera kontrollobjekt som
  förvirrade djurhållare vilka saknar lämplighet att hålla djur och vars djur därför av den
  anledningen har omhändertagits och djurförbud har meddelats.

  Det finns nämligen ingen fungerande process och förekommande processer innehåller inte
  ett enda spår av rättssäkerhet eftersom den verkliga sakfrågan kommer aldrig till prövning i
  för ändamålet behöriga domstolar vilket den låga ”ändringsprocenten” bekräftar.

  Samtliga av Länsstyrelsernas beslut i djurskyddsärenden som överklagats till högre instans
  kommer nämligen till prövning i de allmänna förvaltningsdomstolarna vilka inte har
  behörigheten att ta avgöranden i skuldfrågan. Processerna är därför ett renodlat
  ”pappersvänderi” till absolut ingen nytta som medför oacceptabla samhällskostnader samt
  otillbörligt lidande för både djur och människa.

  Det är ungefär som att betala dyra prenumerationer på tidningar man ändå aldrig läser!

  Länsstyrelserna har nämligen satt i system att meddela beslut som utelutande baseras på
  myndighetsföreskrifter vilka enligt Regeringsformen inte får utgöra brottsbeskrivningen på
  en straffbelagd gärning medan myndighetsbeslut inte får meddelas utan stöd av lagen.

  Det är som sagt var skillnad på föreskrifter och föreskrifter då regeringsformen till sin
  ordalydelse om bemyndigande enbart avser regeringens föreskrifter.

  Förtydligande:
  Riksdagen föreskriver genom lag och regeringen föreskriver genom förordning medan
  myndighetsföreskrifter kan ges betydelse vid en prövning men får aldrig helt eller i det
  väsentliga utgöra brottsbeskrivningen på en straffbelagd gärning då kommuner och
  förvaltningsmyndigheter inte har bemyndigande att meddela föreskrifter med rättsverkan
  av brott.

  Länsstyrelserna anser att Jordbruksverkets föreskrifter är lag men de är
  myndighetsföreskrifter som meddelats utan bemyndigande att meddela föreskrifter med
  rättsverkan av brott.

  Det är av den anledningen åklagarmyndigheten har tvingats lägga ned många
  förundersökningar eftersom det finns inget underlag för väckande av åtal.

  Länsstyrelserna ser det därför inte som meningsfullt att inkomma med anmälan om
  misstanke om brott och har därför istället verkat oavkortat för att göra myndighetsföreskrifter till lag vilket bekräftas i den lagrådremiss som nu är under
  handläggning inför en eventuell ny djurskyddslag.

  I den finns önskemål om att bötesbelägga brott mot myndighetsföreskrifter vilket i väntan
  på ”ikraftträdandet” regleras av Länsstyrelserna genom beslut om föreläggande förenat
  med vite.

  Ett slags sanktionsavgift som såväl Jordbruksverk som Länsstyrelserna flertalet
  gånger inkommit med önskemål om i tidigare remissvar men som vid upprepade tillfällen
  avvisats av riksdag och regering eftersom rättssäkerheten undanröjs då fokus flyttas från
  polis, åklagare och domstolar till kontrollmyndigheter.

  Länsstyrelsernas ansökningar om utdömanden av viten bifalles utan omsvep av
  förvaltningsrätterna. Detta omöjligör dessutom att den utpekade ställs till straffansvar enlig
  djurskyddslagens straffbestämmelser.

  Djurhållare över hela Sverige får således redan betala stora och enorma bötesbelopp för
  påstådda brott mot Jordbruksverkets föreskrifter genom förvaltningsrätternas avgöranden
  vilka genom Kronofogdemyndigheten blir utsökningsmål i Tingsrätterna.

  Länsstyrelserna anser sig nämligen ha befogenheten att bestämma att det ska införas
  sanktionsavgifter i stället för straff vilket står i strid mot myndighetens lagstadgade
  åligganden.

  Det finns ärenden där en och samma djurhållare har tilldömts vite genom
  förvaltningsrättens avgöranden minst sex gånger på precis samma grunder vid alla tillfällen.
  Av djurskyddslagen framgår att om ett föreläggande enligt 26 § samma lag överträds ska
  anmälan till åtal göras. Tilldöms vite ska utpekad person inte ställas till straffansvar.

  Länsstyrelserna har utarbetat en praxis där tre förelägganden som oavkortat baseras på
  Jordbruksverket föreskrifter meddelas med påföljden att ett omhändertagande av djur
  verkställs och sedan meddelas förbud att ha hand om djur utan en prövning i för ändamålet
  behörig domstol.

  Allt påstås vara i enlighet med djurskyddslagens paragrafer 26, 31:2 och 29:5 sista strofen
  men är i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter och Länsstyrelsernas egna påståenden
  vilket aldrig håller vid en brottmålsprövning eftersom det finns inget underlag för väckande
  av åtal varmed Länsstyrelserna därmed anser att deras åligganden enligt § 24 b inte har
  åsidosatts eftersom hela processen bygger på bagatellartade brister som inte behöver
  anmälas till åtal.

  I med renodlingen av polismyndighetens arbetsuppgifter som medför att Länsstyrelserna
  genom lag från och med den 1 juni 2018 själv ska verkställa sina beslut och administrera
  omkostnader för omhändertaganden av djur kommer inte ens R:et i rättssäkerhet att finnas
  kvar inom verksamhetsområdet för djurskydd. Enskilda har redan berövats alla möjligheter att få rätten till en rättvis rättegång tillgodosedd och djuren har hela tiden ställts helt utom djurskyddslagstiftningen.

  Bekräftelse på detta är att det finns rikligt med avgöranden från de allmänna
  förvaltningsdomstolarna att tillgå men det finns väldigt lite tillgång på avgöranden från de
  allmänna domstolarna i djurskyddsmål.

  Det enda som återstår nu är att Länsstyrelserna får bekräftelse på att de bedriver sin
  verksamhet ”enligt lag” genom införandet av den nya djurskyddslagen som nu är under
  handläggning.

  Om ikraftträdandet av den nya djurskyddslagen skulle dröja bekymrar inte Länsstyrelserna
  något nämnvärt eftersom övergången från polismyndigheten till Länsstyrelserna redan
  fastslagits genom lag.

  Det kommer därmed att påannonseras från Länsstyrelsernas sida att de har en skyldighet
  genom lag att verkställa (besluten som de själva har fattat och som baseras på
  Jordbruksverkets föreskrifter). För deras del blir det enbart en fördel men ingenting som är
  nödvändigt om de dessutom kan bestyrka sina ageranden både historiskt, nuvarande och i
  framtiden genom lag att Jordbruksverkets föreskrifter sist om syvendens har blivit lag
  genom att eventuellt den nya djurskyddslagen kommer att träda ikraft som planerat.

  • opalinsky 13 november, 2021 den 10:13 #

   Hej
   Du verkar väldigt insatt.
   Har det kommit något nytt.
   Jag känner igen mig exakt i din beskrivning.
   Har inte fått djurförbud än men är klart orolig då de beslutar föreläggande på föreläggande i samma ärende trots att jag gett bort djuren. Men vågar man skaffa några… 😳

 3. Heligt Förbannad 26 mars, 2018 den 09:01 #

  Svar till Herr katt som den 25 mars, 2018 kl. 10:21 skrev:

  ”Som vanligt blir det gnäll om att länsstyrelsen inte lyssnar på ”djurägarna” samt att vanliga människor inte förstår.” (slut citat)

  Mitt svar till dig Herr katt är: Det menar du inte???!!! ”Artiklarna” på den här bloggen brukar väl alltid följa journalistförbundets alla publicitetsregler?

  Nej, det är ju helt klart att detta är en konspiration driven av LÄNSSTYRELSEN, Domstolarna och Polismyndigheten. En konspiration som innefattar bildandet av EU, morden på både Palme och Kennedy samt Estoniakatastrofen! Mer än så kan jag inte skriva.

 4. Herr katt 25 mars, 2018 den 10:21 #

  Svar till Heligt Förbannad som 25 mars, 2018 kl. 10:13 skrev:
  ”Hon har ju sina daggmaskar att ta han om! Dessutom så kommer det säkert ett långt ”repotage” om Djurägarna Sveriges omtalade demonstration i Kristianstad.”

  Som vanligt blir det gnäll om att länsstyrelsen inte lyssnar på ”djurägarna” samt att vanliga människor inte förstår.

  Jag tror fortfarande att det hade varit en bättre ide att ha demonstrationen på lördagen istället för att väcka allmänhetens intresse.

 5. Herr katt 21 mars, 2018 den 02:36 #

  Har bloggerskan gått in i väggen? Väldigt lite aktivitet här.

  • Heligt Förbannad 25 mars, 2018 den 10:13 #

   Svar till Herr katt som 21 mars, 2018 kl. 02:36 skrev:
   ”Har bloggerskan gått in i väggen? Väldigt lite aktivitet här.”

   Hon har ju sina daggmaskar att ta han om! Dessutom så kommer det säkert ett långt ”repotage” om Djurägarna Sveriges omtalade demonstration i Kristianstad.

 6. jura 21 mars, 2018 den 11:57 #

  Min opfordring til alle Alla borde och vågar säga deras åsikt (oavsett deras politiska övertygelse) kan motivera sin åsikt och stå fast vid det, och eventuellt ta de frågor eller dialoger som kommer att komma senare

  Tyvärr är de flesta medborgare i konflikt med sin attityd och vågar inte visa (känslor) eller uttrycker vem de är i ”verklighet” i rädsla för att förlora goda vänner, familjemedlemmar eller arbetskollegor. Det är synd och en impotens …!

  Det handlar inte om att anpassa sig till samhället, men TOURDE står och visar vem du är … då måste allt annat komma på andra plats.

  Det är ditt liv och de du älskar det handlar om, liksom det värde du vill sträva efter.

  Oavsett om det är medborgare eller samhällets sammanhållning.

  Röva enkelt din åsikt och använd yttrandefriheten och slåss för det du älskar. stå samma.

 7. Hemulen 21 mars, 2018 den 10:06 #

  Den senaste tidens rön i media om att ”Länsstyrelsen vid kontrollbesök möttes av en fruktansvärd syn av döda och förruttnade djur” talar sitt tydliga språk!

  Medan myndigheten omhändertar djur som är i sådant skick att de snabbt och omedelbart kan säljas eller överlåtas ligger andra djur i förruttnelse och går en fruktansvärd död och ett oerhört lidande till mötes.

  Speciellt vid djurhållningar där myndigheten varit fullt medveten om rådande missförhållanden och där ingripande omedelbart skulle skett av djurskyddsskäl men inga nödvändiga åtgärder har vidtagits från myndighetens sida.

  Vanvårdade djur kan inte snabbt och omedelbart säljas och överlåtas. Det finns liksom ingen lönsamhet i att omhänderta djur som behöver vård och omvårdnad innan de avyttras.

  Så gör dig själv en tjänst Herr katt, koppla in hjärnan innan du sätter fart på käften!

 8. Herr katt 19 mars, 2018 den 07:33 #

  Svar till FU2 som skrev:
  ”Länsstyrelsen älskar zigenare och svenska medborgares fina friska djur. De ser till att zigenarna får uppehålla sig i landet, vare sig de är kriminella eller ej, och de ser till att stjäla så många fina och friska djur de hinner med.”

  Jag förstår inte varför du drar in Romerna i det hela. Dessutom så är det EU-lagstiftning som gör att vi har fri rörlighet inom EU/Schengen.

  Länsstyrelsen stjäl inga djur, men de beslutar om omhändertagande och då är det inga ”fina och friska” djur utan misskötta djur hos er förtidspensionerade kedjerökare som sitter framför datorn medan häcken på er växer.

  • Stina 25 mars, 2018 den 01:46 #

   Fri rörlighet av varor och tjänster inom EU och Schengen-avtalet är inte riktigt samma sak..

   • Heligt Förbannad 25 mars, 2018 den 10:18 #

    Svar till fröken Stina den 25 mars, 2018 kl. 01:46 skrev:
    ”Fri rörlighet av varor och tjänster inom EU och Schengen-avtalet är inte riktigt samma sak..”

    Schengensamarbetet är ett fördjupat gränskontrollsamarbete inom Europeiska unionen vars huvudsyfte är att underlätta fri rörlighet genom att avskaffa gränskontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet. Samarbetet innefattar även förstärkta gränskontroller vid de yttre gränserna för att förhindra obehöriga gränspassager och ett fördjupat gemensamt polissamarbete för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Den gemensamma viseringspolitiken fastställer under vilka villkor tredjelandsmedborgare kan erhålla visum till Schengenområdet.

    De medlemsstater som har avskaffat sina gränskontroller vid de inre gränserna är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz ingår i Schengenområdet genom särskilda associeringsavtal. Därutöver har de europeiska mikrostaterna Monaco, San Marino och Vatikanstaten samt Färöarna och Grönland öppna gränser gentemot Schengenområdet.

    Avskaffandet av gränskontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet hindrar inte en medlemsstat från att kräva att alla personer innehar eller bär på sig identitetshandlingar som styrker deras rätt att uppehålla sig på dess territorium. Det hindrar inte heller säkerhetskontroller vid hamnar och flygplatser så länge samma kontroller genomförs vid inrikesresor.

    Sug på den du!

 9. Herr katt 16 mars, 2018 den 01:38 #

  Alla borde läsa vad Heligt förbannad skrivit:
  ”Heligt Förbannad vid 16 mars, 2018 kl. 01:17
  Nämen HerrSurmulen vad du tar i!!!

  Det finns de som felaktigt har fått djurförbud och de har jag inget emot och de behöver inte heller ta åt sig. Däremot finns det personer som ljuger, fuskar, förfalskar och empatilöst manipulerar sin omgivning. Personer som inte drar sig för att försätta sina närstående, sin egen släkt, i besvärliga situationer. Som fastän de fått djurförbud skaffar nya djur, inte för att de är djurvänner utan för att de ska kunna gråta ut på diverse FB-grupper när även de nya djuren blir omhändertagna/avlivade.

  Gemensamt för dessa är att de gärna vill klaga på myndigheter och invandrare (så länge det inte rör sig om underbetalda polacker som renoverar deras hus) och att de inte vill ta något eget personligt ansvar för sin situation.

  Det är sådant som gör mig heligt förbannad!!!”

  • Svedje Rid i Natt 17 mars, 2018 den 05:51 #

   Herr Katt ! Du njuter i fulla drag av att sitta här och kasta skit runt omkring dig i fulla drag och påstå att vi är djurplågare och rasister hela bunten och där finns dom som utnyttjar polacker för att renovera husen etc.Hur ser det ut på byggmarknaden idag ? Samtidigt som du påstår att vi gnällspikar utnyttjar folk för att renovera våra fastigheter ? Vad är skillnaden om en polack som är anställd på en byggfirma eller arbetar i egen regi gör ett jobb för någon ? Om det är någon som utnyttjar någon så är det staten där den tar sig friheten att dra in försäkringar som alla medborgare betalat för genom skatt på intjänad inkomst.Sen var där någon som fick för sig att vi skulle ha världens bästa djurskydd.Som vanligt så skall Sverige framstå som att de är bäst på allting och vad var fördelen med världens bästa djurskydd ? Jo det genererar naturligtvis pengar på ena eller andra viset där djurrättsaktivister och annat löst folk får utlopp för sina böjelser.En statsminister som på bästa sändningstid kallar någon för nazist samtidigt som samma regering delar ut en massa pengar för att en grupp skall jaga folk på FB för att de har synpunkter på invandringen.Våra styrande slår sig på bröstet och snackar om mänskliga rättigheter men de rättigheterna tar de sig själva rätten att diktera och inte följa de som redan finns.Man skäms inte för att stifta lagar där tjänstemän på en statlig myndighet skall få tillgång till de privata bostäderna på anonyma anmälningar.Man vill nu rota i RF för att kunna tysta folket som tycker den svenska diktaturen gått för långt där vissa utvalda skall ha tillgång till material där man kan hitta kriminella tjänstemän med skelett i garderoben vilka gjort sig skyldiga till brott.Vilket drömsamhälle våra politiker skapat där sådana som du Herr Katt sitter och applåderar.Staten konfiskerar skogar och djur med lögner där man stiftar lagar så att den lille medborgaren är chanslös i våra dumstolar. Man gör allt för att binda upp folket även efter de arbetat färdigt genom att stjäla den största delen av pensionen med skatter på den lilla inkomsten de får även om de väljer att flytta ifrån det landet som svikit dom.Jag tycker du skall söka dig till en annan blogg och skriva av dig eftersom du inte tillför något av värde Herr Katt med tanke på att vi i dina ögon betraktas som djurplågare och rasister.

   • Herr katt 17 mars, 2018 den 08:06 #

    Varför svarar du till mig? Det var signatur Heligt Förbannad som skrev den texten till Hemulen (Göran Andersson aka Korumpan).

    • Heligt Förbannad 27 mars, 2018 den 07:23 #

     ”Korumpan”!
     LOL!

 10. Heligt Förbannad 16 mars, 2018 den 01:33 #

  Är det någon här, veterinär till exempel, som kan förklara för mig vad en wobblerlins är för något?

  • flisflisan 23 mars, 2018 den 09:51 #

   en wobblerlins är en lins som inte har lossnat utan sitter i några få trådar, denna lins kommer att lossna

 11. Herr katt 16 mars, 2018 den 11:16 #

  Svar till Silvana som skrev:
  ”Den som drivs av ondskan och utsätter andra för förtryck går ett fruktanvärts öde till mötes.”

  Syftar du på länsstyrelsen och vad får dig att tro att de drivs av ondska och förtrycker folk.

  Ni tycker ju ändå inte om djur och är verkligen inte måna om djurens bästa.

 12. Silvana kindberg 16 mars, 2018 den 10:57 #

  Den som drivs av ondskan och utsätter andra för förtryck går ett fruktanvärts öde till mötes.

 13. Herr katt 13 mars, 2018 den 03:08 #

  Svar till FU2:

  Ni har chansen att sona för era eventuella brott.

  Celia bor nog kvar i Sverige med sina hundar.

 14. Herr katt 10 mars, 2018 den 09:11 #

  Jag förstår inte varför du hänvisar till ”Stalker”. En stalker är en person som förföljer en annan person. Du är en anonym signatur på en blogg.

  Om lagbrott har begåtts så kommer rättvisan att visa sig i en domstol.

 15. Hemulen 10 mars, 2018 den 07:23 #

  I det aktuella ärendet i bloggartikeln finns inga brott begångna men djuren fick ändå betala dyrt med sina liv på grund av att ärendet handlagts av myndigheten med särskild hänsynslöshet och uppenbar likgiltighet gentemot djur, människor och svensk lag.

 16. Hemulen 10 mars, 2018 den 07:15 #

  Som sagt var,
  ”Det är en person som har sådana drag i personligheten att han vill ha makt och kontroll över en annan person.”

 17. Herr katt 10 mars, 2018 den 06:03 #

  Ni har väl chans att sona för era brott? Celia Sager / Yorkielove har ju tidigare haft djurförbud men har nu en flock hundar igen.

  • FU2 12 mars, 2018 den 11:57 #

   Sona för våra brott? Jag ser inte att vi har begått några brott. Det är de som har stulit, kastrerat, torterat, sålt och mördat våra fina friska djur som är brottslingarna.

   För övrigt har väl Celia flyttat från detta rövarland för att slippa bli attackerad och rånad av statliga rövarband?

 18. Hemulen 10 mars, 2018 den 05:33 #

  Det där var ju hemskt omoget!

  ”Vägrar hemfalla”,
  ”gett er en dolkstöt i ryggen”,
  ”förtidspensionerade ( det vill säga får pengar från Kassan)”,
  ”kedjerökare som sitter framför datorn”,
  ”häcken på er växer samtidigt som ni beskyller allt och alla andra för allt som har gått fel i era liv.”

  Är det ditt fulla allvar att de människor som kämpar för att få samma rättigheter vad beträffar möjligheten att sona sitt eventuella brott är särskilt klandervärda i sin livsföring och att du av den anledningen därför vill väcka andras missaktning gentemot dessa människor?!

  Eftersom sanningen redan har kommit på bordet är det lätt att mot bakgrund av din redogörelse tro att det är du personligen som tycker det är pinsamt.

  • Heligt Förbannad 16 mars, 2018 den 01:17 #

   Nämen HerrSurmulen vad du tar i!!!

   Det finns de som felaktigt har fått djurförbud och de har jag inget emot och de behöver inte heller ta åt sig. Däremot finns det personer som ljuger, fuskar, förfalskar och empatilöst manipulerar sin omgivning. Personer som inte drar sig för att försätta sina närstående, sin egen släkt, i besvärliga situationer. Som fastän de fått djurförbud skaffar nya djur, inte för att de är djurvänner utan för att de ska kunna gråta ut på diverse FB-grupper när även de nya djuren blir omhändertagna/avlivade.

   Gemensamt för dessa är att de gärna vill klaga på myndigheter och invandrare (så länge det inte rör sig om underbetalda polacker som renoverar deras hus) och att de inte vill ta något eget personligt ansvar för sin situation.

   Det är sådant som gör mig heligt förbannad!!!

 19. Heligt Förbannad 10 mars, 2018 den 04:51 #

  Svar till Herr Katt som den 8 mars, 2018 klockan 07:41 skrev : ” (…) djurägarna Sverige bör värva Gustav Mandelmann som frontfigur för deras förening.”

  Jag svarar dig med ett LOL!!! Har Herr Katt verkligen stavat rätt på sitt namn?
  Borde det inte vara Khat för ditt förslag verkar inte vara riktigt nyktert. Mandelmann har förvisso haft en del brydsamheter med diverse myndigheter, däribland även Länsstyrelsen Skåne. Men, och detta kan inte någon bortse från, Mandelmann gillar eller rättare sagt älskar sitt ensamkommande flyktingbarn, något som de flesta skribenter här definitivt INTE gör. Undantaget från denna regel är CeliaSager/yorkielove som har arbetat för UNHCR.

  Resten av er är, så som jag uppfattar det, förtidspensionerade ( det vill säga får pengar från Kassan) kedjerökare som sitter framför datorn, häcken på er växer samtidigt som ni beskyller allt och alla andra för allt som har gått fel i era liv. Ibland får ni komma till tals i någon tidningsartikel där ni kan gråta ut, men oftast häckar ni på diverse forum och FB-grupper där ni med era likasinnade bedriver dagarna med att klaga på myndigheter och invandrare.

  Det gör med största sannolikhet ont att höra det, men anledningen att era djur eller barn togs ifrån er är ert eget fel. Det kan så klart finnas fall där oskyldiga har drabbats, men det är i de flesta fallen inte någon konspiration att myndigheter, domstolar, polisen och era grannar har gett er ”en dolkstöt i ryggen”.

  Jag vägrar att hemfalla till att inleda varje artikel med en ursäkt till dem som faktiskt sköter sina djur/barn. Det är inte de som är problemet. Det här är ett systemfel som premierar de oseriösa och de som driver egna personliga agendor.

  Diagnos: psykopati, (intet nytt, utan allmänt känt sedan länge på denna sida).

  Rekommendation: flytta ut till en ö (Mallorca) tillsammans med övriga psykopater.

  Prognos: mycket dålig p.g.a. att störningen icke är botbar. Således är det meningslöst att uppmana er till att söka vård.

  När ska ni ta ert ansvar och agera konstruktivt? Tänk vad pinsamt och vilken gigantisk skandal det kommer att bli när sanningen kommer på bordet!

 20. Herr katt 10 mars, 2018 den 03:30 #

  Nä, jag vet att det är din åsikt.

  Det finns inte heller någon proffsighet hos djurägarna Sverige, deras grundare eller medlemmar. Det är ett skämt att man kan ha en förening som kallas ”djurägarna” när väldigt få av medlemmarna får lov att äga djur.

 21. Hemulen 10 mars, 2018 den 02:26 #

  Inte konstigt då det finns inget ”proffsigt” med vad Länsstyrelsen har åstadkommit i det aktuella ärendet.

  • FU2 19 mars, 2018 den 04:44 #

   Länsstyrelsen älskar zigenare och svenska medborgares fina friska djur. De ser till att zigenarna får uppehålla sig i landet, vare sig de är kriminella eller ej, och de ser till att stjäla så många fina och friska djur de hinner med.

 22. Herr katt 10 mars, 2018 den 01:23 #

  Är inte du en av arrangörerna? I så fall får någon annan svara.

  Det är väl snarare du som stalkar mig. Du envisas med att besvara mina inlägg med ditt dravel, som aldrig leder fram till något. Jag har fortfarande inte fått till någon diskussion om länsstyrelsens proffsighet.

 23. Hemulen 10 mars, 2018 den 12:44 #

  Vad är en Stalker?

  – Det är en person som har sådana drag i personligheten att han vill ha makt och kontroll över en annan person, enligt Marianne Kristiansson, överläkare och adjungerad professor i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket.

  Det handlar om personer vars personlighet, genom både arv och miljö, har utvecklats till att bli extrem. De är väldigt självupptagna och ser till sina egna behov i första hand, berättar hon. Man kan ofta se tecknen redan innan personen börjar stalka någon.

  Det ligger inte i min natur att ”krypa” för personer av din kaliber.

  Det finns därför ingen anledning för mig att i första hand tillgodose dina behov.

  Informationen du söker, vilket du själv borde förstå, kan begäras ut vid respektive domstolsinstans om det nu verkligen är vad du egentligen är ute efter.

  Att marknadsföra kommande demonstration i Kristianstad ankommer på arrangörernas lott. Ytterligare frågor i det sammanhanget kan du lämpligen ställa dem.

 24. Herr katt 10 mars, 2018 den 11:29 #

  Svar till Hemulen

  Tidigare skrev du:

  ”Nu tänker jag inte svara på fler av dina meningslösa kommentarer därför det är uppenbart att Du inte besitter tillräckliga kunskaper på området för att kunna ge dig in i diskussioner på ett område du inte behärskar.”

  Ändå är du nu tillbaka och kommenterar igen. Kan du nu ge mig några exempel på fall där ni vunnit i domstol emot länsstyrelsen?

  Jag tycker att du borde bränna ditt krut på att marknadsföra demonstrationen i Kristianstad, men det är väl för svårt för dig? Har ni lyckats få ihop 20 deltagare till demonstrationen?

 25. Hemulen 10 mars, 2018 den 09:49 #

  Precis som jag misstänkte!

  Din strategi går ut på att få sista ordet men det kan DU inte få med hjälp av grundlösa personangrepp.

  Hade DU haft bara en bråkdel av mina kunskaper hade DU inte haft det beteende DU uppvisar.

  Det är inte heller lämpligt att använda sig av uttryck som man inte vet den faktiska innebörden av!

  Tråkigt att DU tar så illa vid dig för att DU faktiskt har förlorat.

  ”Fortsättningsvis” kan du för ditt eget bästa bränna ditt krut där det gör bättre nytta!

 26. Herr katt 10 mars, 2018 den 09:17 #

  Om du haft tillräckliga kunskaper om djurskötsel hade du troligen haft dina djur kvar. Om du haft tillräckliga kunskaper om juridik hade du också kunnat vinna i en domstol.

  Dessutom så svarar du inte på mina frågor. Du bara upprepar samma gamla trötta rättshaveristramsa om att ni har rätt och länsstyrelsen har fel.

  Lycka till med er demonstration!

 27. Hemulen 10 mars, 2018 den 08:35 #

  Det finns djurskyddsmål som vunnits i Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen och det finns djurskyddsmål som vunnits i Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen.

  Länsstyrelserna får INTE och kan INTE ”tills vidare bestämma vad de vill” därför det finns regelverk som tydligt reglerar deras verksamhet och som skall efterlevas av just Länsstyrelsen.

  Nu tänker jag inte svara på fler av dina meningslösa kommentarer därför det är uppenbart att Du inte besitter tillräckliga kunskaper på området för att kunna ge dig in i diskussioner på ett område du inte behärskar.

  Ta en kurs!

 28. Herr katt 10 mars, 2018 den 02:50 #

  Tills vidare kan de bestämma vad de vill och ni kan fortsätta skapa era meningslösa föreningar.

  Har ni någonsin vunnit över länsstyrelsen i hovrätten eller högsta domstolen?

 29. Hemulen 9 mars, 2018 den 07:29 #

  ”Faktum kvarstår: tills vidare är det länsstyrelsen som bestämmer över era djur vare sig ni vill det eller ej.”

  Det där är inget faktum utan en stor villfarelse!

  Länsstyrelsen kan ”bestämma” sig för att utföra en kontroll.

  Länsstyrelsen kan ”bestämma” sig för att dokumentera den djurhållning de kontrollerar.

  Länsstyrelsen kan däremot INTE ”bestämma” sig för att genom myndighetsbeslut besluta att någon har gjort en lagöverträdelse eller begått ett brott mot djurskyddslagen eller begått ett djurplågeribrott därför det ankommer INTE på deras lott att bestämma varför myndigheten i förekommande fall skall i enlighet med svensk lag inkomma med anmälan om misstanke om brott till behörig handläggande myndighet.

  Således bestämmer Länsstyrelsen inte över ett enda djur på denna planet oavsett i vems ägo djuren är!

 30. Herr katt 9 mars, 2018 den 06:44 #

  Faktum kvarstår: tills vidare är det länsstyrelsen som bestämmer över era djur vare sig ni vill det eller ej.

  • Stina 25 mars, 2018 den 02:08 #

   De bestämmer även över dina djur och det är ju säkert inget problem om man nu jobbar där och eller inte råkar ut för en okynnesanmälam från en avundsjuk granne eller någon privat vendetta från någon av de många hjärndöda dårar som jobbar på Länsstyrelsen..

 31. Hemulen 9 mars, 2018 den 04:17 #

  Länsstyrelsen undanröjer medvetet enskildas rätt till en rättvis rättegång som enbart kan ske i de allmänna domstolarna med tingsrätten som första instans.

  Det är bara i dessa domstolar som eventuella ”djurplågare” kan få en fällande dom med straffpåföljd antingen vad beträffar brott mot djurskyddslagen eller djurplågeribrott som regleras i brottsbalken.

  Ingen kan bli dömd till böter eller fängelse eller få en fällande brottmålsdom med straffpåföljd i de allmänna förvaltningsdomstolarna eftersom de saknar kvalifikationer och har inte behörigheten att handlägga och ta avgörande i brottmål.

  Domstolarna, förvaltningsdomstolarna, är inte på Länsstyrelsens sida. Att det kan finnas fog för ett beslut innebär inte att beslutet har stöd av lagen vilket förvaltningsdomstolarna är förhindrade att pröva då brottmål inte ankommer på deras lott att handlägga.

  Ett exempel:

  En person bedriver yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.

  En anmälan inkommer till Länsstyrelsen på vilken den utpekade personen själv arbetar som djurskyddsinspektör.

  Ärendet lämnas över till en annan Länsstyrelse för prövning för att undvika jäv.

  Genom beslut om föreläggande enligt 26 § djurskyddslagen ålägger Länsstyrelsen den egna medarbetaren att upphöra med den yrkesmässiga verksamheten.

  Beslutet överklagades till förvaltningsrätten varmed överklagandet bifölls och beslutet upphävdes.

  Anledningen till att överklagandet bifölls och beslutet upphävdes är att det ges inget utrymme i djurskyddslagen att genom föreläggande enligt 26 § förbjuda någon att bedriva yrkesmässig verksamhet.

  Av domen framgår tydligt att rätten är förhindrad att pröva frågan om behovet av tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen för den aktuella yrkesmässiga verksamheten.

  Med andra ord har en domstolsprocess bedrivits på obefintlig grund, det vill säga helt i onödan då ärendet är enligt djurskyddslagen polisiärt då det föreligger en misstanke om brott mot djurskyddslagens 16 §.

  En simpel och urusel ursäkt om att rådigheten över djuren saknas för djurägare vid köpta inackorderingstjänster!

  Skitsnack!

  Den enda gången en djurägare rent konkret inte har rådigheten över djuren är när Länsstyrelsen har beslutat att djurägaren inte längre får förfoga över djuren.

  För övrigt är det djurägaransvaret som gäller oavsett vem som utfodrar vems djur!

  Så det är bara för den djurägaren att ansöka om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen!

  Ta dej i dalen fuckert!

  • Heligt Förbannad 16 mars, 2018 den 01:40 #

   ”Ta dej i dalen fuckert!”

   Er dette trusler?

 32. Herr katt 9 mars, 2018 den 02:45 #

  Om länsstyrelsen begått så många fel som vissa påstår så skulle det bli tydligt i förlorade mål i rättsväsendet. Ni får gärna länka till mål som har vunnits av djurplågare.

  Om domstolarna är på länsstyrelsens sida så är det bara för er att gilla läget.

  Hur går det med demonstrationen i Kristianstad?

 33. Hemulen 9 mars, 2018 den 07:29 #

  Det där med att rikta ett omhändertagandebeslut mot en person och sedan omhänderta någon annan persons djur är inte någon engångsförteelse.

  Det skapar onödigt och otillbörligt lidande för djuren. Dessutom är det mer regel än undantag att djuren avlivas på obefintlig grund.

  Det genererar dubbla processer i förvaltningsdomstolarna vilka ändå inte kan rädda djurens liv då de oftast är avlivade innan rätten tar upp ärendena till handläggning och avgörande.

  Det skapar omkostnader i samband med omhändertagande som förskotteras allmänna medel och som ska betalas av den mot vilken åtgärden har riktats, etc, etc, etc.

  Hur hade det varit om Länsstyrelsen först hade utrett ärendet efter vad dess beskaffenhet kräver?

  Anser sig myndigheten inte ha tillgängliga tidsresurser för ändamålet går det alldeles utmärkt att tillämpa svensk lag av djurskyddsskäl och om inte för något annat skäl än för djuren så för att bespara både den egna och andra myndigheter det slöseri med tidsresurser som agerandet medför.

  En helt vanlig dialog mellan myndighet, djurhållare och oskyldigt utpekad hade besparat alla parter inte minst djuren allt onödig, otillbörligt och hälsovådligt lidande och obehag orsakat av myndighetspersonal som inte har kvalifikationer för arbetsuppgifterna.

 34. Herr katt 8 mars, 2018 den 09:28 #

  Göran Andersson, aka Korumpan. Är det du?

 35. Hemulen 8 mars, 2018 den 09:04 #

  Som sagt var, en straffbelagd gärning är inget brott förrän uppsåtet har fastställts och det finns bara ett sätt att göra det på, nämligen att inkomma med anmälan om misstanke om brott.

  Finns det inget uppsåt eller det inte går att fastställa något uppsåt så har ingen överträdelse skett och inget brott är begånget och då finns det ingen grund för Länsstyrelsen att vidta ingripande åtgärder.

  Sug på den Du, Herr katt!

 36. Herr katt 8 mars, 2018 den 08:56 #

  Jag har hört det förut. ”Nu ska det minsann bli ändring”, osv.

  Om 5 år sitter ni fortfarande här och beklagar er. Sanna mina ord korrekt rätt.

 37. Hemulen 8 mars, 2018 den 08:38 #

  Det finns ingen anledning att rätta sig efter Länsstyrelsen i de fall de driver en utomlaglig verksamhet!

  Nu med alla nya lagar som kommer så skulle det enbart bli deras egen undergång.

  Vad du hävdar, anser och tycker bryr sig ingen om i vart fall inte med attityden du har.

  Dessutom så finns det en anledning till varför Länsstyrelserna berövar enskilda rätten till en rättvis rättegång och den är att de har aldrig något underlag som går att väcka åtal med.

  Djurförbudsbeslut är bara ett myndighetsbeslut som precis som alla andra myndighetsbeslut som Länsstyrelsen fattar saknar grund och håller inte i en civilrättslig rättegång!

  Länsstyrelserna har mist sina forna dagars glans och den glansen kommer de aldrig mer att kunna åtnjuta.

 38. Herr katt 8 mars, 2018 den 07:41 #

  Så länge länsstyrelsen inte rättar sig efter de rättsakter som du hänvisar till så är det du som får rätta dig efter länsstyrelsen.

  Jag hävdar bestämt att majoriteten som får djurförbud är skyldiga. Hästmannen inräknad.

  I övrigt anser jag att djurägarna Sverige bör värva Gustav Mandelmann som frontfigur för deras förening.

 39. Hemulen 8 mars, 2018 den 03:31 #

  Det är Länsstyrelsen som helt enkelt får rätta sig efter de rättsakter som fastställts av Europaparlamentet och rådet, Riksdag och Regering. Svårare än så är det inte.

  Hur lagar och regler ska tolkas och tillämpas har lagstiftarna redan beskrivit i förarbetena så vilken praxis Länsstyrelsen egentligen ska följa är ingenting att diskutera.

  Det är nämligen inte Länsstyrelsen som styr landet!

 40. Herr katt 8 mars, 2018 den 12:58 #

  Ni får helt enkelt rätta er efter den praxis som följs av länsstyrelsen. Svårare än så är det inte.

  Hur ni tolkar lagar och regler är helt ovidkommande i sammanhanget.

  Nu ska jag ut och mjauma som en riktig marskatt!

 41. Hemulen 8 mars, 2018 den 10:01 #

  Enligt gällande rätt ska Länsstyrelsen inkomma med anmälan om misstanke om brott när de i sin verksamhet iakttar vad som objektivt utgör lagöverträdelse.

  Därefter skall de lämna ärendet ifrån sig till behörig handläggande myndighet som alltid ser till djurens bästa och det är inte Länsstyrelsen.

  Det kan redan i detta skedet avgöras om brott som hör under allmänt åtal är begånget eller inte.

  Har inget brott förövats och det inte finns något underlag för att väcka åtal så skall djuren inte heller omhändertas.

  Finns det en tillräcklig misstankegrund om att brott mot djur har förövats ska bevisningen säkerställas det vill säga djuren ska omhändertas.

  Problemet för såväl djur som djurhållare är att det ankommer inte på Länsstyrelsens lott att fastställa vare sig uppsåt eller om brott överhuvudtaget har förövats.

  Länsstyrelsen överskrider kraftigt sina befogenheter vilket skapar mycket lidande både för djur och djurhållare.

  Hade Länsstyrelsen haft rent mjöl i påsen hade det inte varit några problem för myndigheten att fullgöra sina åligganden enligt lag.

  Vad du anser om människor är helt ovidkommande i sammanhanget.

 42. Herr katt 8 mars, 2018 den 08:02 #

  Så djuren ska plågas medan ni sitter i rättegång? Sen när ni har dömt vägrar ni ändå inse att ni är usla djurägare och dåliga människor.

  • BaraSanningar 8 mars, 2018 den 03:36 #

   Nej, djuren plågas för att kriminella har nästlat sig in i statsapparaten och tagit över djurskyddet, som i mångt och mycket blivit djurskyddsbluffen.

 43. Hemulen 8 mars, 2018 den 12:14 #

  Nu drar du alltför allmänna slutsatser på obefintlig grund.

  Hur ska någon kunna bestyrka sin oskuld när Länsstyrelsen i strid mot gällande rätt flertalet månader tidigare undanröjt bevisningen, det vill säga djuren genom omhändertagande baserat på obestyrkta påståenden?!

  Skulle den utpekade mot förmodan ändå kunna bestyrka sin oskuld innebär det att staten blir skadeståndsskyldig.

  Med detta kan du väl ändå själv räkna ut varför det är så att vissa av ”fallen som ibland har letat sig fram till domstolarna och även där har förlorat.”

  Det kallas för missbruk och övergrepp som är mycket allvarliga kränkningar som staten omöjligen kan erkänna därför då stundar förutom skadestånd till de drabbade även andra disciplinåtgärder från högre instanser.

 44. Herr katt 7 mars, 2018 den 10:41 #

  Era fall har ju ibland letat sig fram till domstolarna och även där har ni förlorat.

  • BaraSanningar 8 mars, 2018 den 03:38 #

   Djurskyddsmyndigheten fick stängas ner pga att de förlorade i domstol, men nu fortsätter Djurskyddsmyndighetens företrädare att härja på annat, utrspritt sätt som är lite mer ”framkomligt” än så länge…

 45. Hemulen 7 mars, 2018 den 09:57 #

  Kontrollrapporter, bilder och vittnesmål som läggs fram av myndigheten är påståenden om lagöverträdelser som inte handläggs av de allmänna förvaltningsdomstolarna.

  Lagöverträdelser handläggs i de allmänna domstolarna därav den lagstadgade anmälningsplikten som åligger Länsstyrelserna.

 46. Herr katt 7 mars, 2018 den 09:18 #

  Hur det egentligen förhåller sig med att djur omhändertas på grund av att de skulle vara misshandlade framgår tydligt i de rapporter, bilder och vittnesmål som myndigheterna lägger fram.

  Läs och kurs om hur man tar hand om djur och kom in i matchen!

  • BaraSanningar 8 mars, 2018 den 03:40 #

   Rapporter är inte rapporter, utan propagandaskrifter av hjärntvättade, förljugna och korrumperade tjänstemän. Bilder manipuleras och vittnesmål baseras på skamlösa lögner.

 47. Hemulen 7 mars, 2018 den 09:07 #

  Förvisso utövas kontroller men hur det egentligen förhåller sig med att djur omhändertas på grund av att de skulle vara misshandlade framgår inte eftersom den frågan handläggs inte i de allmänna förvaltningsdomstolarna som tar avgöranden enligt förvaltningsprocesslagen.

 48. Herr katt 7 mars, 2018 den 07:23 #

  Jaså, de får inte tummarna ur? Ni brukar ju klaga på att de är aktiva med att inspektera och hämta era misshandlade djur.

 49. Hemulen 7 mars, 2018 den 07:18 #

  Det är anklagarna som aldrig får tummarna ur och inte de som blir anklagade!

 50. Herr katt 7 mars, 2018 den 06:11 #

  Ni har tjatat om det där i åratal men ni får alrid tummarna ur och löser problemet.

 51. Hemulen 7 mars, 2018 den 05:49 #

  Ack, det är mycket enklare än så!

  Brott mot vad statens myndigheter bestämmer ska enligt ”praxis” prövas i allmän domstol.

 52. Herr katt 7 mars, 2018 den 04:33 #

  Det hela är väldigt enkelt. Statens myndigheter bestämmer och ni djurplågare får snällt lyda.

  • BaraSanningar 8 mars, 2018 den 03:42 #

   Nej, det är privata aktörer som bestämmer och djurplågarna är tjänstemännen och profitörerna.

 53. Hemulen 7 mars, 2018 den 01:22 #

  Ska vi hålla oss till ämnet så är frågorna:

  Har Länsstyrelsen haft fog för att rikta sitt omhändertagandebeslut mot en person och sedan omhänderta en helt annan persons djur? Svar Nej.

  Har polismyndigheten haft fog för att verkställa ett omhändertagandebeslut som inte har stöd av lagen? Svar Nej.

  Har polismyndigheten haft fog för sitt beslut att överge ett antal djur mot bakgrund att djuren inte gick att lasta? Svar Nej.

  Att överge djur är enligt lag en straffbelagd gärning varmed Länsstyrelsen inte har vare sig fog eller befogenheten att meddela beslut om att djuren ska avlivas på plats.

  Vad beträffar Peter Stenberg och Eva Carlström så är de enbart en kvarleva från kommuntiden.

  Ni vet då när ”djurskyddskontrollerna inte genomfördes och rapporterades på rätt sätt” så det är ingenting att diskutera överhuvudtaget.

  Kanske ett fall för Antikrundan som värderar gamla föremål. Vissa föremål ökar i värde och andra föremål blir bara mindre och mindre värda men har ändå ett visst affektionsvärde för ägaren som inte vill avyttra soptippsmaterialet.

 54. Herr katt 7 mars, 2018 den 12:16 #

  Håll er till ämnet!

  Jag ville diskutera länsstyrelsens och speciellt Peter Stenbergs och Eva Carlströms yrkesskicklighet.

  Ert dravel har jag läst så ofta. Jag kan hitta inlägg från 2009-2010 där ni förklarar att ”nu har länsstyrelsen gått för långt. Nu ska de få se på andra bullar” varefter inget har hänt.

  Gå vidare i livet och reta inte upp er på länsstyrelsen.

  • BaraSanningar 8 mars, 2018 den 03:43 #

   Varför ska folk gå vidare? Är det för att affärerna ska kunna rulla vidare som vanligt och ostört?

 55. Hemulen 7 mars, 2018 den 06:36 #

  Det handlar inte om att ”tycka synd om någon” utan om objektivitet, legalitet och proportionalitet.

  Objektivitet gäller domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i grundlagen (regeringsformen). Den innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska.

  Legalitet gäller domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i grundlagen (regeringsformen). Den innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna ska utöva den offentliga under lagarna.

  Proportionalitet gäller domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i grundlagen (regeringsformen). Den innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna inte ska vidta åtgärder som går utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

  Från och med den 1 januari 2009 till dags datum finns inte en enda kontrollrapport och inte ett enda myndighetsbeslut att uppbringa som kan uppvisa ens det lilla minsta spår av objektivitet, legalitet och proportionalitet.

  Det finns inte en enda tjänsteman/kvinna vid berörda domstolar och myndigheter som kan ge ett uttömmande svar på ens de allra enklaste frågor när det kommer till livsmedels-och animaliska biprodukter, djurskydd, djurhälsa och rättsprocesser.

  Däremot vet dessa ”statens tjänare” exakt hur de ska agera för att förhindra att såväl rättsskipning och lagföring i dess rätta bemärkelse ska kunna ske.

  Det heter ”Du kan ju alltid överklaga” och visst kan man det men vad som inte nämns är att den egentliga sakfrågan kommer aldrig till prövning eftersom de allmänna förvaltningsdomstolarna HAR INTE BEHÖRIGHETEN att pröva och ta avgöranden i dessa ärenden och mål.

  Så Sveriges absolut största handläggningsfel genom alla tider är och förblir Länsstyrelserna, bara Länsstyrelserna och inga andra än Länsstyrelserna med de allmänna förvaltningsdomstolarna som ett evigt bihang eftersom Länsstyrelserna har inte avsikten, har aldrig haft avsikten och kommer förmodligen aldrig att få avsikten att verka för människans och djurens överlevnad genom att fullgöra sina åligganden enligt LAG på ett tillfredsställande sätt.

 56. Herr katt 5 mars, 2018 den 11:38 #

  Det är väldigt svårt att tycka synd om er när ni inte är särskilt snälla. Har ni sett astrids youtube-klipp när länsstyrelsen och polisen kommer på besök? Hon provocerar besökarna med hennes retfulla ”tycker du mina hundar är fula? är de asociala? Är de toviga i pälsen?”, allt i hopp om att Peter Stenberg ska tappa tålamodet.
  Se det klippet för ett exempel på hur proffsiga både länsstyrelse och polis är.

  Sök på ”Peter Stenberg och Eva Carlström den 19 april 2017”

  • Svedje Rid i Natt 7 mars, 2018 den 06:09 #

   Att en gammal kastrerad strykare katt har synpunkter och inte tycker synd om djurägare är där ingen som bryr sig om. Vad som är intressant i denna djurhantering är att det som pågår är ett fördragsbrott gällande en EU förordning som är bindande i sin helhet och gäller som lag inom unionen. Sällskapsdjur ingår ej i unionslagstiftningen men inget mig emot om en avdankad strykare katt blir omhändertagen och förvisad till de sälla jaktmarkerna bara jag slipper betala för den.Var i svensk lag finner Herr Katt att polis eller kontrollmyndighet har rätt till tillträde gällande den privata bostaden i svensk lagstiftning ? Inte någonstans i svensk lagstiftning står att dessa har tillträde till den privata bostaden. Så hur proffsigt är det att statens kriminella tjänstemän kräver tillträde till den privata bostaden ? Jag kallar den hanteringen för myndighetsmissbruk och inget annat. Men statens tjänstemän är som pedofiler man håller det inom familjen ( staten) så kommer det ej utanför de svenska gränserna och olagligheterna kan fortsätta tills Kommissionen sätter press på de svenska djurrättsaktivisterna som näslat sig in på de statliga myndigheterna.Det som göms i snö brukar dyka upp i tö bäste Herr Katt.

  • BaraSanningar 8 mars, 2018 den 03:45 #

   Professionella? De vet att de blir filmade och dokumenterade! Och om de vore professionella skulle de inte ens våldgästa henne!

 57. FU2 25 februari, 2018 den 03:07 #

  Veterinär Sara Lundin, ännu en jävla idiot till veterinär och ännu ett yrke som börjar dala i mina ögon.

  • Herr katt 25 februari, 2018 den 03:19 #

   Snälla sluta hänga ut folk med deras fulla namn. Det är oerhört oprofessionellt och det ger ett dåligt intryckt.

   • FU2 27 februari, 2018 den 04:59 #

    Namnet står ju i artikeln!? För övrigt är det dags att de står för sina namn så att de skärper till sig. Deras löner är för höga (i jämförelse med vad de uträttar) och deras onda gärningar får inte gå ostraffade.

    • Herr katt 28 februari, 2018 den 02:02 #

     I artikeln? Du menar i blogginlägget? Det är lika illa.

     Är det du som brukar skriva arga inlägg på ATL?

     • FU2 1 mars, 2018 den 06:24 #

      Ja, i blogginlägget. Artikel = reportage = nyhetsskildring = beskrivning. Nyheter kan komma i olika sorters media, kända som okända. Blogg är inte något undantag.

      Jag har aldrig någonsin skrivit på ATL, vare sig arga eller glada inlägg.

      För övrigt ger jag blanka fan i om jag hänger ut tjuven ty tjuven hänger ut oss i sina vidriga papper som alla kan ta del av. Det ska ändras den dagen tjuven förlorar makten över det här landet.

     • BaraSanningar 8 mars, 2018 den 08:52 #

      Jo, i artikeln, så det var korrekt FU2, eftersom det är ordentligt källgranskade nyhetsartiklar som skrivs på denna blogg, (till skillnad från gammelmedia) som lika gärna skulle kunna vara en nättidning!

   • opalinsky 3 mars, 2018 den 12:37 #

    FU2 – såklart måste de namnges när de gör fel! Ska alla på Länsstyrelsen behöva lida för att vissa handläggare inte kan sitt jobb?

    • BaraSanningar 5 mars, 2018 den 06:38 #

     Nej, men alla på Länsstyrelsen måste ta sitt ansvar och säga ifrån när de ser att fel begås, annars är de medskyldiga och medbrottslingar! Så länge de inte gör de, utan är en del av den tysta massan, får de ”lida”, eller rättare sagt skylla sig själva.

  • BaraSanningar 25 februari, 2018 den 07:19 #

   Veterinärer är ofta giriga och maktmissbrukande de också, samt förslår ofta den dyraste åtgärden, vilket då blir omotiverade kirurgiska ingrepp med djurplågeri som följd. De drar sig inte för att utpressa nödställda djurägare med ockerpriser, jävlas med protesterande djurägare genom omotiverade ”orosanmälningar”, et c. De är en del av djurskyddsbluffen. Allt hänger ihop och sammantaget är de ett patrask.

   Fortsätt namnge bödlarna så att vi får veta vem som gör vilka övergrepp och kan skydda oss mot kriminella krafter som har tagit/försöker ta över statsapparaten!

   • FU2 27 februari, 2018 den 05:05 #

    Väl rutet! Kan inte annat än hålla med då även jag har drabbats av girig veterinär. Gjorde knappt någonting och jag fick betala närapå 10 papp för att katten till slut skulle tvingas självläka.

 58. Hemulen 25 februari, 2018 den 10:12 #

  Av SJVFS 2017:22 6 kapitlet 13 § om utfärdande av intyg framgår följande:

  ”13 § Identitetsmärkning på djur eller varor ska kontrolleras och anges i intyget. För
  djur som saknar identitetsmärkning ska, om möjligt, fullständigt signalement anges.
  Varor som saknar identitetsmärkning ska, om möjligt, beskrivas så att de går att
  identifiera.”

  Hur ska någon kunna identifiera ett nötkreatur med beskrivning som följer av veterinärintyget:

  ”En tjur med bruna öron, HENNES kropp kan inte ses men HON har i vart fall ett brunt lår och en vit has.”

 59. Svedje Rid i Natt 24 februari, 2018 den 07:54 #

  Vår regering vill sätta stopp för grov organiserad kriminalitet vilket tyder på att de inte vill dela med sig av kakan.Jag jämför länsstyrelsen med maffians indrivare där man går över lik för att stjäla och konfiskera privata pengar och tillhörigheter med lögner och allehanda tricks.Man tar hjälp av den myndigheten som skattebetalarna skall förlita sig på då de blir utsatta för brott men det är ett spel för galleriet då de skiter fullständigt i den lille medborgaren genom att aldrig utreda brott som görs av den statliga maffian där även polismyndigheten ingår med åklagare och resten av packet. Man har på alla sätt dolt diktaturen vilken man påstår är rättssäker. Jo visst är den rättssäker men inte för medborgarna utan enbart för den statliga maffian.Djurägare det fria ordet och det öppna samhället är snart en saga där de ändrar på grundlagarna och stänger dörrarna för den dolda tjänsteman diktaturen.Packa väskorna och bosätt er där maffian inte kommer åt era pensioner och pengar för det kommer bara att bli ännu värre i diktaturen.

 60. Djurägarna 24 februari, 2018 den 06:27 #

  https://www.facebook.com/events/177178902899263/

  • Herr katt 24 februari, 2018 den 07:21 #

   Hela 12 personer har meddelat att de kommer!

   Finns det något program för dagen? Finns det någon plan för att gå runt i centrala Kristianstad med likvagnen? Hade det inte varit bättre att ha demonstrationen på lördagen istället för fredagen? Lönehelg och mycket folk ute på gatorna. Ni ska ju trots allt inte träffa någon på länsstyrelsen den här gången (tack och lov, det var ju inte så lyckat sist).

 61. BaraSanningar 24 februari, 2018 den 02:48 #

  Det är den statliga rånar- och mördarligan som har varit i farten igen. Ligan består av Länsstyrelsen, Polismyndigheten och deras diverse samarbetspartners med undermåliga och kriminella djurhem. De är en trio som agerar som en synkroniserad enhet. Bakom finns omfattande ekonomiska intressen och långtgående ekonomisk brottslighet. De har kapat djurskyddet som har blivit djurskyddsbluffen, då djur och människor, samt statskassan och förtroendet för myndigheter skadas svårt.

  Många tjänstemän, (som är illojala mot sitt uppdrag och folket, fega, ynkliga och utan självrespekt) ser och vet, men är livrädda för att råka illa ut och förlora sina statliga arbeten, (läs värdelösa och skadliga arbeten) pga att de som ligger bakom sitter på makten. Vad krävs för att de ska våga göra det rätta och säga ifrån?

 62. Herr katt 24 februari, 2018 den 02:33 #

  Snälla länsstyrelsen och farmartjänst: Om ni ska tömma landet på lantbruksdjur så gör det fort!

  Det blir minst plångsamt för alla inblandade på det viset.

 63. Ingela Olofson 24 februari, 2018 den 10:28 #

  sorg

 64. Göran Andersson 24 februari, 2018 den 10:09 #

  Då händer det igen, STATEN som boskapstjuv, form av länsstyrelse och Polis, femtekolonnarna FARMARTJÄNST ställer som vanligt upp på att hjälpa till med både stölden och djurplågeriet, detta är en skam för både Sverige som rättsstat som solidariteten bönder emellan, vad krävs för att detta skall upphöra?

  Kom och protestera mot detta rättshaveri den 23 mars kl 12.00 utanför Länsstyrelsen i Kristianstad. Dokumentärfilmaren Peter Gerdehag kommer att hålla tal, mot denna kvarleva av medeltida fogdevälde. Länsstyrelsen har redan meddelat att man inte kommer att prata med företrädare för demonstrationen, ställ upp och manifestera för rättsstaten mot fogdevälde och rättshaveri

  • Trädkramaren 24 februari, 2018 den 12:45 #

   Fega kräk är vad de är, de vågar inte bemöta djurägare om det är fler än en i taget. Helst ska de ha polisuppbåd med sig också.

  • Herr katt 24 februari, 2018 den 03:24 #

   Kommer ni att ha med er information till allmänheten vid det tillfället? Ska ni dra runt på likvagnen igen? Vid vilken tid är Gerdehags tal och vilka andra håller tal?

   • Klara 26 februari, 2018 den 10:31 #

    Kommer du dit och demonstrerar eller du sitter bakom väggarna?

    • Herr katt 26 februari, 2018 den 06:48 #

     Jag kommer att vara på mitt arbete (ej länsstyrelsen). Det märks att ni främst vänder er till människor som inte har arbete eftersom ni lägger demonstrationen på en veckodag.

     Ett tips: se nu till så att lokalradio, lokaltidningar m.fl. får information om Djurägarna Sverige. Låt någon som kan tala hålla era tal.

     En fråga: när är det årsmöte för Djurägarna Sverige? Vad kostar medlemskap?

     • Heligt Förbannad 8 mars, 2018 den 01:39 #

      Är det krav på att ha djurförbud om jag vill vara med i superföreningen Djurägarna Sverige, de bombäkta, eller är jag överkvalificerad om jag har mina djur kvar???

     • amelie 8 mars, 2018 den 06:03 #

      Verkar som om namnet är klart missvisande

  • Jonas Olsson 24 februari, 2018 den 04:13 #

   den dagen e nu noterad måste bli en ende på detta hyckleri från en myndighet där dom anställda har en privat agenda!

  • BaraSanningar 24 februari, 2018 den 04:15 #

   Det är klart att Länsstyrelsen inte kommer att tala med någon företrädare. De är djurplågare, mördare och plundrare, samt vågar inte visa sig och kommer att gömma sig bakom de statliga väggarna precis som de brukar. En dag kommer de dock förhoppningsvis att få byta och sitta bakom statliga galler istället, eller tvingas gå under jorden (som de som de förföljer ibland tvingas göra). Det kommer att bli en seger och glädjens dag för landet och mänskligheten. Förr, eller senare tar masspsykosen slut och vi får ett öppet samhällsklimat, för att citera en känd tänkare. Kämpa på och håll ut!

   • FU2 25 februari, 2018 den 03:03 #

    Först rånar de en och sen vill de ha betalt för att de rånat en. HELT JÄVLA SJUKT.

    De är fan värre än de där våldtäktsmännen som ställs inför domstol, frias och sen får skadestånd för att de har våldtagit.

    Råttorna har börjat invadera nu när katterna har stulits, kastrerats, sålts som inomhuskatter eller mördats. Förra gången pesten kom hade de styrande dödat en massa katter. Det är dags för pesten att åter igen göra entré i detta gudsförgätna land.

  • FU2 25 februari, 2018 den 02:50 #

   Vad krävs för att detta skall upphöra, frågar du.

   I t. ex. Alby, Rinkeby och Tensta (Stockholms län – fullt med utlänningar) vill folk inte ha in parkeringsvakter, snutar m. fl. och det löses genom att göra motstånd. En så enkel sak som att kasta stenar är förvånansvärt effektivt som det ser ut på nyheterna. Har du dessutom en handgranat till övers så vet snuten att ta emot (ingen av dem har hittills dött).

   Varför tror du att snuten trakasserar och rånar pensionärer? Snuten kommer i gäng när de ska ta pensionärers husdjur vilket bevisar att de visst har resurser. När de snackar om resursbrist (för att lösa inbrott, bedrägerier, rån, misshandel, våldtäkter, mord) så handlar det egentligen om att de är ynkryggar.

   • BaraSanningar 25 februari, 2018 den 07:23 #

    Vad har man för rättigheter om man håller på att bli rånad? Får man använda våld för att försvara sig och sin egendom och i vilken utsträckning? Det kanske är dags för motvåld när laglösa rånar- och mördarligan dyker upp som gubben i lådan?

    • FU2 27 februari, 2018 den 05:25 #

     Du får inte, vid konfrontation, göra något som helst fysiskt motstånd mot den statliga rånarligan kallad ”polis”, om du inte vill bli misshandlad, förtalad, lagförd och trakasserad om och om igen (läs på om svankvinnan). Du får knappt ens utföra ett verbalt motstånd.

     De kan döda dig för att de vill ta ditt djur. De rånar och kränker enskilda medborgare utan samvete.

   • BaraSanningar 26 februari, 2018 den 07:31 #

    Polisen åtnjuter enbart rekordlåga 50% av allmänhetens förtroende, enligt den senaste undersökningen.

    I Alby, Rinkeby och Tensta åtnjuter polisen inte något förtroende överhuvudtaget. Där är man inte lika hjärntvättad och förd bakom ljuset, utan har förstått att polisen i mångt och mycket är en förljugen och kriminell fascistorganisation som skyddar förövare och sviker offer, samt gör sig skyldiga till övergrepp mot enskilda medborgare på daglig basis.

    Nu slår det tillbaka mot de själva med brinnande polisbilar, beskjutningar mot polisstationer och privata polishem. De har tyvärr fått smaka på sin egen ”medicin” och värre kan det nog bli. Det är en naturlag som de borde ha känt till, men de är störda psykopater, så nu får allmänheten betala priset för detta på olika sätt. De måste göra om och göra rätt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: