Dysfunktionellt djurskydd på överårig myndighet

12 Nov

Bäst-före-datum har sedan länge gått ut för Sveriges länsstyrelser som inrättades 1634 med landshövdingar som kungens befallningshavare. Från att ha haft som uppgift att övervaka fogdarna har länsstyrelserna gått till att övervaka, döma och straffa folket.

Ytterligare en funktion lades till många andra då länsstyrelserna tog över djurskyddskontrollen från kommunerna den 1 januari 2009. Intentionen med omorganisationen var nog god. Det hävdades att djurskyddet skulle bli mer likvärdigt över landet och rättssäkert. Så kunde det ha blivit om man följt EUs kontrollförordning 882/2004 (nu ersatt av 2017/625) som tillkom för att medborgarna skulle få säkra livsmedel. Vem minns inte kadaverdebatten, galna-ko-sjukan och hästköttsskandalen?

En rad dåliga beslut vid omläggningen, töjbar lagstiftning och maktkoncentration till länsstyrelserna har i stället, sett i backspegeln, lett till minskad rättssäkerhet, personliga katastrofer och ett igenväxande landskap.

Första misstaget var att erbjuda alla inspektörer som innehaft minst halvtidstjänst på kommunerna så kallad arbetsövergång i stället för att utlysa tjänsterna med EUs kompetenskrav. Låg kompetens och mycket makt är en dålig kombination. I Skåne startade övertagandet i stor turbulens med chefer som mobbades ut av inspektörerna. 2011 krävde internrevisorn Håkan Malmer att planerade kontroller måste komma igång. Han skrev: ”Vid länsstyrelsen bedrivs idag praktiskt taget ingen planerad kontrollverksamhet utan beslut om inspektioner grundar sig i allt väsentligt på anonyma anmälningar”. Det har fortsatt så och råden tog man inte till sig. Rapporten har plockats bort från länsstyrelsens hemsida men du kan ladda ner den här.

Det andra misstaget var att Sveriges ambition utökades från att kontrollera livsmedelsproducerande djur, som det var tänkt, till att omfatta alla djur. (Sverige vill vara bäst i allt, även om det är bakifrån.) Detta i kombination med att verksamheten redan från början styrdes efter anmälningar från allmänheten i stället för planerade kontroller. För en del länsstyrelser innebar det att det tog flera år innan de lagstadgade kontrollerna ens kom igång.

I Södermanland gjordes inte en enda kontroll på länets 120 grisgårdar under 2009.  ”Man kunde gå tillbaka till att kommunerna fick sköta sällskapsdjuren och att länsstyrelsen tog hand om produktionsdjuren”, tyckte nötköttsproducenten Kjell Johansson i Jönåker. Det har ingen lyssnat på under de nio år som gått. Sällskapdjur utgör de lågt hängande frukterna och att kontrollera en katt ger samma pinne som att kontrollera en grisgård men är mycket enklare och bjuder mindre motstånd.

Det tredje misstaget var att efter omläggningen infördes rutinen att inspektörerna skulle åka i par. I ett slag halverades därför den tillgängliga tiden för kontroller. Anledningen skulle vara säkerheten för inspektörerna. Varför alla bönder blev livsfarliga över en natt är en gåta.

Rättssäkerheten har minskat av flera anledningar:

Före 2009 kunde djurägare och bönder överklaga beslut från kommunerna till länsstyrelsen.  En överklagandeinstans föll sålunda bort 2009.

Djurägaren/bonden hänvisas till att överklaga besluten i förvaltningsdomstol där bevisbördan, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer, anses vila på den enskilda, samt att det inte finns någon rätt till offentlig försvarare. Detta till skillnad till om han/hon blir åtalsanmäld vilket är ett måste enligt §24b djurskyddslagen då länsstyrelsen anklagar någon för att begått lagbrott. Då hamnar prövningen i tingsrätt där åklagaren har bevisbördan och ska visa ”bortom rimligt tvivel” att bonden brutit mot lagen. Att det är väldigt svårt för en enskild att vinna i förvaltningsrätten visar statistiken. Under 2016 fick exempelvis Förvaltningsrätten i Malmö in 107 mål gällande tillämpning av djurskyddslagen. Av dessa fick 13 stycken utfallet ändrat eller delvis ändrat dvs endast ca 12%. Det kan jämföras med att 70% av åtalsanmälningarna till åklagare inte leder till någon lagföring (hela landet 2011).

Länsstyrelserna har successivt gått från att vara kontrollanter till att också vara förundersökningsledare, domare och verkställare av straffen. Allt i ett så att säga. Den första juni 2018 övertas även polisens uppgifter med att verkställa beslut om att omhänderta och sälja djur.

Som djurskyddslagen är skriven ska ett lidande djur tas omhand, vilket rimligen ingen kan invända mot. Men numera konfiskeras hela kreatursbesättningar, hästföretag och kennlar värda miljonbelopp. Djuren säljs långt under marknadsvärdet, avlivas eller skänks till uppstallaren. Därmed urholkas äganderätten. Det här sker före den eventuella rättsliga prövningen och är alltså irreversibelt.

Viten sätts också som är oproportionerligt höga. Ett aktuellt ärende nu är nedläggningskravet mot landets största turridningsföretag där hot om vite satts till en halv miljon kronor för varje kontroll det finns för många hästar, på grund av att ägaren tillfälligt överskridit antalet hästar i förhållande till vad företaget har länsstyrelsens tillstånd till, utan att det finns några misskötta djur. Det kan jämföras med kränkningsersättningen som utdöms efter en brottdom för rån med vapen ca 10-15.000 kr eller mordförsök 100.000 kr.

Djurskyddslagen har skärpts i omgångar från att djur ”får” tas om hand till ”ska”. Det har ökat antalet omhändertaganden. Länsstyrelsen ska också besluta om vad som ska ske med djuren.  Tidsglappet, som kan uppgå till en eller flera månader, mellan de två besluten utnyttjas av företag för att tjäna ofantliga pengar på djuren medan de stallas upp. Tidigare hölls auktion på gården och djur utan ekonomiskt värde som höns, nackades på gården. Numera ”stallar man upp” även råttor och möss! Med betalning per individ förstår man lätt affärsidén.

Allt sunt förnuft tycks ha lämnat myndigheterna. I Halland omhändertogs 80 tamråttor efter länsstyrelsebeslut för ett par år sedan. Rimligen borde de avlivats direkt eller skänkts till någon förening eftersom de saknade värde. Men polisen ringde Djurambulansen i Skåne. Fakturan landade på hisnande 328 375 kronor. Det är ett krav som skickas vidare till djurägaren. Kan denne inte betala så får staten, det vill säga skattebetalarna, ta räkningen. Tjänstemännen är ansvarsbefriade både när det gäller samhällsekonomi och följder för männniskor.

Inspektörerna backas upp av jurister och länsveterinärer som varken träffar djur eller djurägare. Privatpersoner, som inte själva får komma till tals, hängs ut i lokalpressen som djurplågare utan att vara det. Den som dristar sig till att kritisera förfaringssättet eller besluten skräms till tystnad på vanligt politiskt korrekt vis genom att beskyllas för att stödja djurplågare och vilja försämra djurskyddet. Vem vill inte att djur ska ha det bra? Den politiker som är kritisk mot hur djurskyddslagen tolkas är en död politiker.

Det finns snart inga småbönder kvar och med dem har många växt- och djurarter försvunnit. Det är inte lupinernas fel som länsstyrelserna vill få oss att tro. Astrid Lindgren kunde inte ana att djurskyddslagen, som var hennes ”80-årspresent” från Ingvar Carlsson, också skulle komma att användas till allt möjligt som inte har ett dyft med djurskydd att göra! Att anmäla någon man har en tvist med till länsstyrelsen har blivit mycket populärt. Det var knappast lagstiftarens syfte. Av alla de inspektioner som länsstyrelsen gör efter anmälningar från privatpersoner var 70 %, helt obefogade i Örebro län.

Sveriges djurägare och bönder är värda ett bättre och rättssäkrare djurskydd. Det sker lämpligen genom att bygga en helt ny lokal organisation från grunden enligt EUs normer. Länsstyrelserna gör sig bäst i framtidens historieböcker.

13 svar to “Dysfunktionellt djurskydd på överårig myndighet”

 1. Arne Gunnarsson 6 mars, 2018 den 08:50 #

  Jag skulle vilja framföra ett stort tack till dig – för mig anonyme person – som skriver denna blogg. (Heter du Astrid?) Jag har under c:a 3 år följt bloggen och den är oerhört välgjord och balanserad med sina länkar, som möjliggör en källkritisk granskning. Din blogg har väckt oerhört många som ”litar på det goda samhället”. Den ligger också till grund för de förändrade krav på djurskyddstillsynen, som vi i Landsbygdspartiet oberoende LPo ställt i vårt partiprogram. Jag är övertygad om att allt fler partier kommer att ta upp frågan så att vi till sist får till stånd en ändring. Men då kommer alla att vilja ta åt sig äran för det jobb som du har gjort. Så än en gång: 1000 tack! Arne Gunnarsson, ledamot i partistyrelsen LPo.

 2. Hajen 24 november, 2017 den 04:28 #

  Vet inte om denne politiker, som är på djurägarnas sida, tagits upp här men lägger in en länk för de som är intresserade.

  https://www.metro.se/artikel/m-politiker-kräver-lagändring-för-att-skydda-djurägare

 3. Gull Olli 15 november, 2017 den 06:51 #

  Denna artikel bör skickas till Beatrice Ask. Hon måste ge sig in i debatten.

 4. G 13 november, 2017 den 08:04 #

  Det är ingen mening med att försöka skilja agnarna från vetet när hela skörden enbart består av agnar!

 5. Maria 13 november, 2017 den 10:22 #

  Utvecklingen av omhändertagande av barn är som med utvecklingen av omhändertagande av djur. Först tog man enbart hand om barn till utsatta grupper såsom t ex mindre etablerade och mindre bemedlade. Sedan insåg man att man även kunde ta hand om direktörers barn, enligt en jurist som har varit uppe i Europadomstolen och vunnit rekordmånga fall där, dvs 7 fall av 9.

  Tidigare tog man enbart hand om djur som verkligen for illa, men nu har man insett att man kan ta hand om alla djur, dvs även välmående, utan tecken på sjukdom, eller ohälsa. De som är ute och samlar ihop andras dyrbara djur, (vilka avlivas så snart de inte är lönsamma längre) har ofta mycket långtgående engagemang i branschen, samt erhåller uppenbarligen även djur som de kan avyttra för egen vinning. Dessa är inte enbart jäviga och korrumperade, utan ofta även aktivister av olika slag.

  När ledarskapet brister inom en myndighet, eller organisation, (vilket är naturligt om chefer byts ut ett par gånger om året, då även de är utsatta för (inventarie-)handläggarnas våld såsom mobbing, protestlistor om avgång, et c), frodas utrymme för godtycklighet, maktmissbruk och korruption, enligt en av landets främsta antikorruptionsexperter.

  Det som pågår är inte något annat än hatbrott mot djurägare som hatas, förföljs, kränks, samt krossas både ekonomiskt och psykiskt. Det är grova kränkningar mot mänskliga rättigheter, vilket sker i en av värdens s k främsta demokratier, (då Sverige anmärkningsvärt nog ligger 3:a på demokrati-index). Hatbrott och kränkningar ska anmälas, då nolltolerans måste råda.

 6. yorkielove 13 november, 2017 den 10:18 #

  Korruption och alternativa fakta finns ju inom de flesta myndigheter, också i Sverige, som låtsas vara bäst inom alla områden.
  Lillebrorskomplex!
  Man är så jättebra på att hitta syndabockar- önskar att metoo rörelsen kunde spridas till alla djurägare, som drabbats av lst’s övergrepp/ våldtäkt!
  Att försöka kompensera en usel kunskapsnivå med maktmedel borde vara dömt att misslyckas, förutom där ingen bryr sig eller vågar opponera sig.
  Fler och fler börjar lyckligtvis inse det galna med nuvarande system, att myndigheterna ingalunda är rättssäkra, eftersom deras tjänstemän ofta har andra intentioner än rättssäkerhet.

  • FU2 17 november, 2017 den 04:25 #

   #stulnadjur

 7. Kristina von Heland 13 november, 2017 den 10:17 #

  Det som sker är att Sverige som rättsstat bryts ner. Lagar regler och förordningar är anpassade till en förgången värld. Samma har setts med polisen, trafikverk med flera. Oviljan att anpassa sig är monumental. Då någon inte sköter jobbet får de inte sparken utan sparkas uppåt i byråkratihimlen. Det var pedofiler som jagades förut, drömtydare till psykologer, advokaten som försvarade många där det var helt uppenbart justitiebrott fick löpa gatlopp, samma där försvarar du pedofili? Sörmland åkte ut till mig utan att hitta några fel, de räknade mina hästar tre gånger en månad. Problemet är att de är två, då de kommer har de fått en anonym anmälan. De går då igenom heöa gården vilket tar tre timmar och de har betalt medan jag ska upplåta min tid. Det är enligt lagen att missbruka sin myndighetsställning. En folkhögskola där de militanta veganerna häckade hade förlagt sina promenader på min gård. Jag hade en polisanmälan att jag tutade som gick till åklagare-då var de inne i min trädgård och stall och jag skulle åka iväg. Då lägger man av och drar och då klagade de på att jag sålde till människor utan djur! Det var socknens finaste gård och jag var osolidarisk som la av! jag sa ni anmäler ju mig hela tiden och tar bort glädjen, då sa de det var inte jag.
  Jag hade inte bråkat med någon granne utan höll mig för mig själv. Ilskan var att jag hade fina hästar och varje gång någon vann sändes det på TV4s vinnare. Varje gång blev jag anmäld! Att folk är tomma i bollen är en sak men i Sverige kraxar myndighetspersoner och medierna med i kråksången. Då är det kört på sikt och då växer betesmarker, hagmarker igen, då försvinner insekter, småfåglar som är beroende av djuren för sin överlevnad. Det blir en återgång till barrskogsbälte och det ska förklaras så djurhållande bönder kan planera för den agendan med rapande kor som dricker upp allt vatten. CO2 påverkan med mera. Maten ska importeras

  • FU2 18 november, 2017 den 03:03 #

   De låtsas bry sig om djur t. ex. tillåter de inte djur att halalslaktas utan bedövning i Sverige men det är bara hyckleri eftersom de tillåter import av djur som har slaktats utan bedövning.

   Sen stjäl de massor av katter. I Stockholms län ser man numera sällan katter, istället har det blivit en invasion av råttor. Anticimex får jobb i massor. De påstår sig värna miljön men i och med att de stjäl, kastrerar och placerar katterna inte sällan inomhus, (dödar katterna gör de om katterna inte kan bli innekatter)

   • FU2 18 november, 2017 den 03:10 #

    … så har man inte kvar ett miljövänligt alternativ för att bli av med råttorna. Det får mig att tänka på gamla tider då pesten härjade. Det är dags för pesten att återkomma. Jag ser det enbart som positivt att människorna blir färre, gärna mycket färre. Får hålla tummarna för att det är slöddret som dör.

 8. Göran Andersson 13 november, 2017 den 09:46 #

  Den här verksamheten behöver sättas under lupp, utredas, det finns många fall där man kan bevisa att saker och ting inte gått rätt tillväga, privata ”omhändertagare” som skor sig med saltade fakturor och dessutom behandlar de omhändertagna djuren riktigt illa, men som det är nu hjälps Länsstyrelse, Polis och omhändertagare om att sopa igen spåren efter sig. Stora medier är inte intresserade av att granska och ifrågasätta området ”djurskydd” man är tvärtom mer intresserade av att måla ut djurägare som värsta djurplågarna, och de som ”befriar” djuren framställs som hjältar, detta är en perfekt grogrund för korruption. Ännu värre kommer det att bli från 1/7 2018 när Länsstyrelsen får hela kedjan från beslut om omhändertagande, besluta vad som skall hända med omhändertagna djur, besluta om avtal samt placering hos privata omhändertagandeaktörer, dessa privata omhändertagandeföretag kontrolleras sedan i sin tur av, just det LÄNSSTYRELSEN…….

 9. Floa Smith 12 november, 2017 den 10:19 #

  Som ude forstående tilskuere til dette syge træk af optræden med disse involveret dyr inspektører i velfærden og deres påhæng af hele hvepse rende s tilhænger vil jeg bruge ordet “Psykopat” i mit skriverig her . Det er et godt gammelt ord, og de fleste har en god opfattelse af, hvad en psykopat er.

  Så her kommer en korfatte beskrivning af at være psykopat og denne optræden som forgår i jeres system i velfærden definerer vis fint denne personlighedsforstyrrelse som gør det muligt at bille folk ind at de ser nået de har opfundet selv i deres hjerner og vi andre skal lide under .

  Nu kan vi jo langsomt bevæge os over i psykiatri og psykologi næste som når man skal diskutere etik og velfærd , som også er omfattende i at vurderer tilsynet som når vi snakker om diagnoseapparat der skal definere alle de firkantede teorier som Bloggen omhandler men fælles nævner for dem alle er det tætte samarbejde de har for at nægte borgers sin ret i samfundet.

  så vis man stater med research i velfærden kan man se et mønster der gå igen i psykiatrien,

  Der findes altså en diagnoser på forskellige personer som lidder af denne nazistisk propaganda optræden de har .

  vi er flere som er ved at sætte sig grundigt ind i de fejl som de begår med hjælp af anklager og tjeneste mænd .

  Der er næsten en nøgle i vær tilfælde til at lave en liste over de karaktertræk som findes i deres ” Redning System” og disse psykopater har vundet godt ind på sektoren til at drive denne personlige jagt på folks liv og dyr .

  Langt de fleste mennesker lader sig manipulere af disse med denne personlighedstreng til at vedholde magten som udviser mere een af dem , når de misbruger den offentlige sektor for at tvinge sig på folks liv .

  Derfor Nævner jeg de forskellige udgaver af psykopater her så vi kan få dem peget ud med navne .

  Min grundlæggende opfattelse er alligevel, at uanset hvilken diagnose eller hvilke diagnoser vores psykopat ville have i den officielle system så har de vundet sig godt ind på velfærd ,som ikke har til formål at rede dyr men misbruge dette til en fed indtægt og man giver her pårørende, ven eller kollega en bonus opgave ,som gå vrider i påvirket deres adfærd hele vejene op i Domstolen .

  hvad man jo kan blive yderes bekymret for hvem som sidder der og skal dømme og forvalter den frie ret til et liv med dyr .

  Så Diagnosen omtaler blot en indsigt i alle de forskellige nuancer af mennesker som stifter nærkontakt til overståenden for at bedrage folks deres ret .

  Og min opgave er ikke at definere andre menneskers karaktertræk , men syndes at i skal oplyse om at , min opgave er udelukkende at rive frem de mennesker, der er bevist er skadeligt for andre især om de er Uskyldige .

  Her får i en version af nogle grundlæggende psykiatriske definitioner, som foreløbigt kan bruge til at afgøre, om i er i nærheden af en psykopat.

  Grov ligegyldighed overfor andres følelser
  Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer og forpligtelser
  Manglende evne til at fastholde relationer med andre
  Bliver hurtigt frustreret, irriteret og aggressiv
  Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, inklusiv straf
  Bortforklarer egne handlinger og skyder skylden på andre
  Manglende evne til at tilpasse sig samfundets normer
  Bedrageriskhed ved brug af løgne for personlig vindings skyld
  Impulsivitet eller manglende planlægning af fremtiden
  Hensynsløs tilsidesættelse af egne eller andres sikkerhed
  Uansvarlighed ved manglende fastholdelse af arbejde eller opfyldelse af økonomiske forpligtelser
  Føler ingen dårlig samvittighed overfor sine handlinger
  Og har ingen Sympati eller anger
  ingen omsorg for dyr eller medmennesker
  Så definitionen på en
  NARCISSISTISK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

  kommer her
  Grandios /storslået fornemmelse af egen betydning
  Optaget af fantasier om stor succes, magt, evner, skønhed og ideel kærlighed
  Overbevist om at være noget særligt og enestående i deres stilling
  Kræver overdreven beundring af egen påhit
  Har en opfattelse af at være særligt berettiget, og forventer at andre indordner sig
  Er interpersonelt udnyttende og bruger andre mennesker stjæler fra dem
  Mangler empati
  Misundelig på andre
  Arrogant, hoven adfærd og holdninger evnen til at gennemføre sin magt ude om Loven
  Så vi har i Sandhenden at gøre med udregne psykopater her . Det er godt at have defineret en forskel på de to personlighedsafvigelser som er fælles nævner for dem begge to ,og det er svært at skelnen , for til syneladene har også i kriminalforsorgen over set denne utallige henvendelse på brud mod den menneskelige rettighed og politiet har tage opgaven at følge med på denne vognen som Landstyrelsen driver ude om Loven og sætter almindelige mennesker på fugt og fortvivlelse af hvem man skal stole på i det helvede man udsættes for .

  SÅ med alle deres ulovlige papirer og beslut bliver man jo bare eenu mere forvirret vred og opfordrer folket at tage handling i egen hånd for at beskytte jer i mod dette brud .

  De ovenstående symptomer er efter min opfattelse de klart mest skadelige for os alle samme og vores dyr, at disse folk kan vedblive med at fortsætte deres jagt og her med bliver et pragmatisk udgangspunkt på glemminere Ulovligt velfærd som i teori driver en tvang orden for en ny arbejdsproces ude samvittighed og ansvar .og mener der må findes en hærføre som nyder godt af denne drift på folkets husdyr

  så lad os udstille dem samme . For de er alle fælles nævner for en tilstand som psykopater.

  Og sådan folk kan ikke drive nået velfærd eller påtage sig folkets interesse .

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hälla vatten på en länsstyrelse | Astrids miljö- och samhällsblogg - 26 januari, 2018

  […] djurhållare och bönder i Skåne har orsakat en människas död. Det är en maktfullkomlig statlig organisation som lägger ner det ena djurföretaget efter det andra. Vi har gång på gång berättat om hur […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: