Godhet som affärsidé

1 Nov

Hundstallet Svenska Hundskyddsföreningen är en av många organisationer som har som affärsidé att tjäna pengar på människors känslor. Tur eller inte kan diskuteras.Det är en ideell förening som får sina inkomster från gåvor och donationer vilket är mycket framgångsrikt. 2016 fick man in inte mindre än 23,3 miljoner. Omsättningen har gått stadigt uppåt. 2005 var omsättningen 3,7 miljoner, 2008 6 miljoner, 2015 20,7 miljoner. Föreningen har anlitat Madeleine Hedenius, insamlingsexpert med bakgrund från bl a Världsnaturfonden och sett till att flitigt uppmärksammas av media.
Föreningen bildades 1908 då man tog hand om vilsekomna hundar. Numer är det mest hundar och ibland hela kennlar som tas från sina ägare av myndigheter. Många små hundar ger mycket klirr i kassan. Dels får man betalt av polisen för uppstallningen och dels skänker polisen bort hundarna som sedan kan säljas till marknadspris och förtjänsten tillfaller företaget. Den ideella föreningen har nämligen ett helägt AB. Dit för föreningen över miljonerna som deklareras som aktieägaretillskott och placerar det i värdepapper och fastigheter.

Föreningen är i behov av att många hundar passerar verksamheten dvs stor omsättning. Det sker genom lämpliga aktiviteter som ger mycket uppmärksamhet och att ”rätt” personer, företag och myndigheter involveras.  2005 samarbetade man med Djurambulansen som fick i uppdrag att transportera djur. Djurambulansen levde på bidrag, medlemskap och volontärer och sponsrades av Agria. Hundskyddsföreningen höll sitt årsmöte samma år i Agrias lokaler och Hundstallet flyttade till Åkeshov.

I september 2005 hölls öppet hus med ca 2000 besökare. Under året skedde flertalet visningar av stallet för donatorer, ansvariga vid polisen, Länsstyrelsen och Svenska Kennelklubben. ”Ett brev om stöd” skickades ut till samtliga hundägare äldre än 55 år i Stockholms län, vilket gav ett ”mycket gott gensvar”.

I styrelsen för Hundstallet i Sverige AB sitter Ulf Uddman (ordförande) VD för Svenska Kennelklubben sedan 1984, Per ”Pekka ”Olson SKK samt Margite Guseus Nordenstam.2006 gjordes ett omhändertagade av 146 yorkshireterriers och taxar på Värmdö. Grannarna hade då klagat i åtta år utan att kommunen ingripit så hundarna hann föröka sig. En tik valpade i en polisbil. Valparna lär ha inbringat mer än vad som redovisats. Eller rättare valparna redovisades inte alls.Det blev dyrt för skattebetalarna men en hit för företaget.  Man tog hjälp av pressen för att sälja hundarna, experter som de är på  marknadsföring. Bra att sälja sådant man fått gratis! Alltså ingen större tidsåtgång och kostnad för Hundstallet eller polisen. Detta var gratisreklam!Hundarna skänkte polisen den 17 oktober 2006 till Hundstallet som sålde dem för 4-5.000:-/st och polisen fakturerades över en halv miljon för uppstallningen och totalt över 740.000:-. Om vi räknar med att hälften var tikar och hälften hanar fick Hundstallet in ca 680.000:- på att sälja dessa hundar dvs den summa som borde ha räknats av från kostnaderna. Det finns ett arkivkort hos polisen med texten: ”BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV HUNDAR 2006-10-17: POLISMYNDIGHETEN ÖVERLÅTER ÄGANDERÄTTEN AV 151 HUNDAR AV RASERNA YORKSHIRE OCH TAX TILL SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGEN”.  Inköpsavdelningen säger att det inte står i affärsavtalet att hundar ska skänkas till Hundstallet i stället för att dras av på fakturan till djurägaren. Det är tydligen något polisen och Hundstallet hittat på tillsammans. Övrig information är gallrad.

Som synes fick polisen också betala det utökade tillståndet. Det betvivlar jag var lagenligt eftersom det är företagets skyldighet att inneha rätt tillstånd. Totalt i sin årsredovisning 2006 tog Hundstallet upp 642.000:- i sålda vårddygn och 612.000:- för sålda hundar.

Detta är ingen engångsföreteelse utan något som polisen i Stockholm tillämpat i många år. Det är åtskilliga miljoner av djurägararnas pengar som man skänkt till företaget. Så sent som i augusti 2017 skrev polisen i ett ärende: Tydligen vet polisen med sig att detta inte har lagstöd, ändå fortsätter man med ovanstående ursäkt. Som synes ovan har Hundstallet försumbara utgifter för försäljningen. I fallet 2017 hade länsstyrelsen gjort en värdering på en större grupp dvärghundar till mellan 5-10.000:-/st. Den 29 juni dvs efter omhändertagandet föddes 5 valpar. Dessa försvann tillsammans med ytterligare 50.000:-. Eftersom ägaren klagade gjorde polisen ännu en abrovinkel för att rädda sig från kritik. Man drog av de bortskänkta hundarnas värde från fakturan innan den skickades till djurägaren utan att ha fått in några pengar! Slutbeloppet efter avdrag landade ändå på 544.916:-. 729.916:- hade alltså redan betalats till Hundstallet av ”allmänna medel” som det heter. Polisen hade också fakturerats en mängd veterinärkostnader men det finns inga underlag i form av veterinärsjournaler, kvitton etc. 2017 hade dygnskostnaden oavsett storlek på hunden ökat till 250:- +  moms per hund.

2007 ingicks ett avtal med polisen, enligt vilket föreningen ensam ansvarade för polisens behov att uppstallningsplatser för omhändertagna hundar. Föreningen tillskrev även polismyndigheterna i Uppsala, Södermanland och Västmanlands Län och informerade om ingånget avtal, samt erbjöd motsvarande avtal. Antal ”vårddygn” ökade från 6 436 till 19 212.

2007 skickades brev ut till ca 50 000 hundägare som var över 55 år i syfte att tigga ekonomiskt stöd för verksamheten. Utskicket gav mycket gott gensvar och bidrog till medlemstillväxt och ökning av enskilda gåvor. Öppet hus hölls i maj och september. Hundstallet figurerade i media bl a programserien Hitta Hem. Stort antal studiebesök för polis, tull, skolor och föreningar hölls.2008 firade föreningen 100-årsjubileum som direktsändes av TV4. Tre av personalen genomgick en utbildning i immobilisering (sövning) av djur på distans på Kolmården. Och så sökte man dispens för att klämma in fler hundar på samma yta.Så här skrev TV4 i en artikel  28 april 2009. Det finns ingen statistik på ovanstående hos polisen.

Samarbete inleddes 2009 med kommunikationsföretaget Hummingbirds och innebar att föreningens verksamhet marknadsfördes kostnadsfritt. 50 000 tiggarbrev skickades till hundägare i Sverige. Föreningen exponerades i media bl. a serien Hitta Hem. Diskussioner fördes med Veterinärhögskolan som som man hoppades skulle bistå föreningen med viss veterinärsjukvård. Föreningen försökte alltså minska kostnaderna genom billiga eller gratis tjänster samtidigt som man tiggde mer pengar som påstods gå till hundarna.

Den dagliga verksamheten drevs av verksamhetschefen, Ulrika Ek och hade totalt 5,5 tjänster för skötseln av hundar. Därutöver fanns timanställda, praktikanter och volontärer. För viss personal utgick arbetsmarknadsstöd. Föreningens aktieportfölj uppgick i slutet av året till 8,5 miljoner med en värdetillväxt på nära 1.6 miljoner. Från Gustaf och Marquerite Wennbergs Djurskyddsstiftelse erhölls 450 000 kronor.2010 hanterade hundstallet 503 hundar och fick tillstånd av jordbruksverket att utöka temporärt från 50 till 75 platser.

Man sökte och beviljades medlemskap i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Föreningens veterinärklinik färdigställdes och avtal slöts med Hässelbys Veterinärklinik. Intervet fortsatte att stödja med vaccin och avmaskningsmedel kostnadsfritt. Medlemmar blev doggy walkers och föreningen fick stora arv. Aktieportföljen uppgick nu till över 15 miljoner kronor. Placering av tillgångarna skedde i samverkan  med SEB.

2011 satsades på expansion både i Stockholm och Göteborg (det senare kom inte att bli av då kommunen inte beviljade bygglov). Fler hundar än någonsin avlivades, hela 73 stycken. Anledningen påstods vara vanvård och aggressivitet men troligen tog man in fler hundar än man tillräckligt snabbt lyckades omplacera. Det måste ju bli plats för nya som betalas av polisen. Säkerhetskameror installerades för folk försökte frita hundar. Chefen för djurskyddspolisen deltog på ett styrelsemöte.2012 ändrade man namnet till Hundstallet Svenska Hundskyddsföreningen troligen för att det kommersiella aktiebolaget skulle förknippas med den ideella framtoningen. Föreningen fortsatte att marknadsföra sig i TV i bl a Veckans Brott. Djurenheten på Citypolisen och chefen för länsveterinärerna deltog på ett styrelsemöte. Nytt avtal ingicks med Rikspolisstyrelsen som gav Hundstallet monopol på omhändertagna hundar. Personal höll i tre utbildningar för polisen.

Antal vårddygn uppgick till 16 890. 46 hundar var i jourhem i 1 036 dygn. Föreningen hade haft hjälp av 181 volontärer och 132 doggy walkers på över 4800 timmar. De var behjälpliga med både hundar och fastigheten. Man tog emot 76 skolpraktikanter och 27 arbetspraktikanter.

Föreningens börsnoterade aktier avyttrades pga oro på finansmarknaden och placerades i räntebärande obligationer. Således redovisades en realisationsvinst på 1 384 000 kr.2013 var veterinärvård verksamhetens största, enskilda kostnad motsvarande 0,5 milj per år. Men veterinärvården faktureras polisen och i slutänden den tidigare hundägaren. Lokalfrågan och insamling är föreningens två högst prioriterade områden. Hundarna är alltså inte prio ett. Lokalerna var urvuxna eftersom allt fler hundar omhändertogs. Hundstallet hade fått dispens från måttbestämmelser av Jordbruksverket för att kunna trycka in fler än tillåtet antal hundar per box. När ansökan åter skickades in blev det nobben och anståndet löpte t o m 2016. Trots alla miljoner som skänkts till hundarna hade man svårt att omplacera dem och många avlivades för att ge plats åt flera.Hundstallet fick ramavtal med polisen.

En insamlingskampanj resulterade i ca 6,5 miljoner. 1000 personer registrerade sig som månadsgivare via autogiro. Två fastigheter som föreningen fått som arv såldes. Föreningens hade likvida tillgångar på 15,7 miljoner samt fastigheter till ett värde av 13,8 miljoner.

2014 fick föreningen ett arv på 8,8 miljoner genom testamente.  Arbetet leddes av verksamhetschefen och sju hundskötare, del- och heltidstjänster, samt timanställd personal. Därutöver fanns sex anställda med olika former av arbetsmarknadsstöd.

Trots den extremt goda tillgången på både ekonomiska och personella resurser lade man inte så stort krut på att omplacera utan många hundar avlivades. Man planerade att investera 20 miljoner i en fastighet i Göteborg. Det projektet kom senare att skrinläggas och det blev istället en anläggning i Kyrkheddinge i Skåne. Mediaexponeringen var fortsatt god som SOS djur genom Nyhetsbolaget, Expressens nya sajt www.gilladjur.se, tidningen Härliga Hund, TV4, lokaltidningen MittI, tidningen Brukshunden och radioreklam i Lugna Favoriter.2015 fick föreningen ingen mer dispens från måttkrav.

Hundstallet fick avslag på bygglov i Göteborg  med motivering ”hundstall kan inte anses ingå i användningen industri”, enligt stadsbyggnadskontorets tjänstemän.

Hundstallet hade flera inbrott och fritagningsförsök och man investerade ännu mer i övervakningssystem. Ovanvåningen, som kattstallet hade sagts upp ifrån, renoverades och togs i bruk.

Föreningen sade sig ha dagliga kontakter med länsstyrelsen och fick sitt avtal med polisen förlängt i två år. Wannbergs Djurskyddsstiftelse gav drygt en halv miljon till föreningen. Stiftelsens ändamål är att stödja föreningen och  har ett kapital på drygt 15 milj. Mediaexponeringen fortsatte i olika program och artiklar.2016 spelades Bagges hemlösa hundar in. Hela 18 insamlingskampanjer genomfördes. Tre stora beslag av hundar gjordes från Norrköping, Gävle och Värmdö. 

Hundstallet startade filial i Kyrkheddinge i Skåne hos Djurens Vänner, då man ingick ett 3-årigt hyresavtal. Hundstallet fick tillstånd för 40 hundar och fyra hundskötare anställdes. Hela anläggningen säkrades upp för att kunna ta emot även beslagtagna hundar från polis och Länsstyrelsen. Nu körs hundar från Stockholm till Skåne. En som anställdes var Alexandra Boijsen tidigare djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Skåne. En djurskyddshandläggare har en lön på drygt 30.000:-. Uppenbarligen var detta lönsammare.

Ovanstående är vad Hundstallet fakturerat polisen i Stockholm sedan 2005. Observera att 2017 inte är slut än.

49 svar till “Godhet som affärsidé”

 1. Christina Larsson 2 juni, 2020 den 06:17 #

  YES , sprider detta för glatta livet till alla som lovordar hundstallet !

 2. Stina 10 december, 2017 den 10:15 #

  Min fd man och jag försökte göra en god gärning och adoptera en hund från hundstallet.

  Vi hade redan en hund, bodde på gård med hästar, jobbade i skift (dvs någon var alltid hemma) och hade ordnad ekonomi.

  Utredningen huruvida vi var lämpade som adoptivföräldrar för en hund från hundstallet var rent ut sagt förnedrande och så långt utdragen att vi till slut hittade en hund på annons som fick leva loppan i gott sällskap på vår gård.

  Den bittra eftersmaken från kontakterna med hundstallet sitter dock fortfarande kvar!!

 3. Roland Andersson 6 november, 2017 den 02:17 #

  För något år sedan ombads jag att vittna mot en bedragare som tillskansat sig miljonbelopp via ett assistans bolag genom att spela sjuk. Jag gjorde detta enbart för att det gick över gränsen, i praktiken sno pengar från de mest utsatta och vårdbehövande. Vill bara ta den jämförelsen med hundstallet,. skillnaden är att hundstallet har rättsväsendet på sin sida. Moraliskt är det bara priset som är skillnaden.

 4. Göran Andersson 5 november, 2017 den 10:02 #

  Ideellt? lönenivåerna känns inte sådär jätteideella i alla fall chefen tjänade 2016 närmare 56.000 per månad övriga anställda verkar ha en månadslön på ca 29.000 detta är hundstallets egna siffror i bif årsredovisning https://hundstallet.se/wp-content/uploads/2012/01/Svenska-Hundskyddsföreningen_-2016.pdf

  • collina 5 november, 2017 den 12:17 #

   Ideell verksamhet innebär inte att anställda inte kan ha marknadsmässiga löner. Ideella föreningar behöver inte ha en enda volontärer som arbetar gratis.
   Är det bättre att ställen som hundstall läggs ned och att alla djur som omhändertas går direkt till avlivning?

   • Göran Andersson 6 november, 2017 den 08:43 #

    Du menar att kunnigt folk skall lockas över till ”ideell sektor” med riktigt höga löner från privat sektor ?

    • collina 6 november, 2017 den 12:33 #

     Självfallet vill alla företag och föreningar ha en styrelse och anställda som är kompetenta och som är sådana som även privatsektorn skulle vilja anställa.
     Somliga tror att ideell sektor enbart är för de som inte platsar inom reguljär arbetsmarknad mycket för att arbetskrafter ofta är arbetstränande människor, långtidsarbetslösa, människor i rehabilitering eller rena volontärer.

   • Roland Andersson 6 november, 2017 den 01:32 #

    Gör en liten analys innan du svarar, så slipper du må dåligt när sanningen kommer på bordet

 5. Silvana kindberg 4 november, 2017 den 01:17 #

  Varför inte glädjas när ruttenheten inom det svenka djurskyddet avslöjas?

 6. Sago-Astrid 3 november, 2017 den 05:52 #

  Vilken lönenivå anser ni ”visselblåsare” vara rimlig för:
  a) länsstyrelsens djurskyddsinspektörer?
  b) en versamhetschef på hundstallet eller liknande verksamhet?

  Undrar
  SagoAstrid

 7. FU2 3 november, 2017 den 05:29 #

  Det finns en gammal tråd om just hundstallet i Åkeshov som är rätt avslöjande. Den som var värst av de som stod på hundstallets sida visade sig vara en tok(a) och därför raderades många av personens inlägg. Tråkigt men tråden är fortfarande läsvärd. Läs av de nervösa och hur de vill veta vem som startat tråden. Man kan fråga sig varför de ville veta vem trådskaparen var. Gissar att de ville göra hembesök eller bussa sin uniformerade rånarliga dvs polisen på trådskaparen.

  https://www.flashback.org/t1983185p1

 8. Sago-Astrid 3 november, 2017 den 04:33 #

  Astrid (Forysta),

  Ta diskussionen och sluta att fega dig och blockera mig när du blir ifrågasatt!

  SagoAstrid

 9. Floa Smith 2 november, 2017 den 01:56 #

  Dette siger næste det hele om sverige https://www.youtube.com/watch?v=zZtc2ma2GEQ&feature=youtu.be

  • Sago-Astrid 3 november, 2017 den 05:11 #

   Astrid (Forysta),

   Ska du inte säga till Floa Smith att hålla sig till ämnet? Videon hon delat handlar ju helt klart om islamofobi, inte djurskydd.

   SagoAstrid

 10. G 2 november, 2017 den 12:03 #

  Det är märkligt att ett visst klientel tvångsmässigt måste använda sig av uttryck vars egentliga innebörd de inte har den ringaste aning om.
  Att kalla någon för rättshaverist är enbart ett sätt att underminera trovärdigheten hos en obekväm kritiker.
  Det är ett faktum som sakkunniga på området lite förfinat medger offentligt.

  Dessutom är inte begreppet ”Rättshaverist” – Justice Obsession Synrome – personlighetsstörning användbart på djurskyddsområdet därför det finns, nämligen, ingen startpunkt som kan fastställa symtomen.

  Nu hjälper det föga att ”ha mer insyn i Hundstallets verksamhet” när det inte finns någon kunskap om hur sådana verksamheter får och ska bedrivas.

  Det är upp till var och en med intresse att starta sådan verksamhet att ta reda på vad som gäller.

  Att verksamheterna sedan genom ett trollslag helt plötsligt har obegränsade medel till att anlita ”duktiga” jurister och revisorer är en helt annan femmma som onekligen är mycket intressant då alla mer eller mindre drömmer om att bli miljonärer.

  Det finns många enskilda som sedan övergången den 1 januari 2009 har undrat varför Länsstyrelserna inte beviljar vare sig nya tillstånd eller förlänger befintliga tillstånd för hunduppfödning, dito hundimport.

  Även välrenommerade företag som föder upp och utbildar hundar till såväl vaktbolag som till Polismyndigheten har ställt sig den frågan när de på obefintlig grund genom Länsstyrelsens försorg tvingats avyttra avelsmaterial, lagerhållning och utplånats på alla framtida möjligheter till egen försörjning.

  Det är bevisligen en mycket, mycket, mycket liten värld Kerstin Norberg och SagoAstrid lever i när de faktiskt försvarar sådan bedräglig verksamhet som tillåter näringsidkaren att flera gånger om ta betalt för ett och samma djur.

  Djurskyddskontrollernas grunsyfte är inte att starta katthem, hundstall, pensionärshem för hästar etc utan för att värna om människornas och djuren överlevnad genom säkerställa god kvalitet på livsmedel och foder.

  • SagoAstrid 2 november, 2017 den 02:55 #

   G,

   Det är märkligt att ett visst klientel tvångsmässigt måste vända sig till den här bloggen när de hamnat i knipa. Bloggerskan och flera av läsarna har helt klart symtom på att vara rättshaverister och konspirationsteoretiker.

   Många, om inte alla, blogginläggen (benämnda ”artiklar” av bloggerskan) handlar om hur någon person gör fel eller hur en myndighet gör fel samt att dessa inte vet vilka lagar och regler som gäller, vilket bloggerskan säger sig veta. Därav rättshaverist.

   En del av inläggen antyder att det finns någon form av dold eller illa dold agenda från myndigheter och deras tjänstemän och tjänstekvinnor. Ofta antyds det exempelvis att det finns ett växande problem med omhändertagande av djur och att antalet personer med djurförbud ökar explosionsartat. Om man däremot studerar antalet förelägganden om djurförbud ser man att det bara rör sig om ca 200-300 st per år för hela landet och att detta legat stabilt under en längre tid.

   Hoppas att det klarnade lite för dig nu, G.

   Hoppas

   SagoAstrid

   • G 3 november, 2017 den 12:52 #

    SagoAstrid,

    En juridisk kandidatexamen garanterar inget annat än att studenten genomgått en juristutbildning med godkänt resultat.

    • SagoAstrid 3 november, 2017 den 06:53 #

     Visst är det så, men här framstår det som om alla svenska jurister missförstått vad som står i lagboken och att den enda som vet är en som doktorerat i daggmaskar.

     SagoAstrid

     • G 3 november, 2017 den 08:44 #

      För att kunna försörja sig som jurist måste man meritera sig genom notarietjänst vid antingen tingsrätt eller förvaltningsrätt och man måste kunna hantera ett stort antal rätter – olika inriktningar – inom juridiken.

      Juristerna väljer då naturligtvis att fördjupa sig i de inriktningar som överlag kan ge flest uppdrag och högst inkomst.

      Det är därför inte fråga om vem som vet mest utom om inom vilka inriktningar juristen väljer att vara verksam.

      Varje nybakad jurist vill avancera antingen till att bli domare eller att bli antagen i Advokatsamfundet.

      Eftersom underlag att som jurist försörja sig på djurskyddsmål alltid har saknats och saknas fortfarande finner juristerna det som meningslöst att läsa in den omfattande djurskyddsjuridiken för att kunna åta sig ett och annat djurskyddsmål.

      Det kan därför inte anses som helt otroligt att en ”doktorand i daggmaskar” och utbildad journalist eller någon annan person som kanske rent av helt saknar utbildning har större kunskaper inom inriktningen av den anledningen till skillnad från jurister, att de faktiskt blivit tvungna att fördjupa sig i förarbetena för att få veta lagstiftarnas mening.

      En fråga som ingen ”sakkunnig” oavsett befattning och tjänsteställe kan svara på.

     • forystablogg 3 november, 2017 den 10:24 #

      När man inte klarar av att diskutera sakfrågan så tar man till tyckande, smutskastning och självförhärligande. Typiskt för dem som utan förmåga till konsekvensanalys försvarar de politikskt korrekta projekten dit djurskyddet hör. Att vi sen inte får något eget jordbruk eller självförsörjning kvar spelar mindre roll, vi kan ju alltid importera från djur som haft det sämre. Förut ansågs utbildning vara en merit men I PK-Sverige är det snarast tvärt om. Ju mindre utbildning desto högre befattning och det är kanske samhällets svar på de sjunkande skolresultaten. Men verkligheten är på väg att komma ifatt. Den brukar det förr eller senare.
      Juristutbildningen är inte speciellt svår att klara och som sagt ingår inte djurskydd. Jurister väljer inte heller det som vidareutbildning för det är inte lönsamt att försvara utblottade människor som inte har rätt till betalt ombud utan satsar på något mer flashit och politiskt korrekt som ”ensamkommande barn” i alla åldrar som kan överklaga gång på gång på skattebetalarnas bekostnad. Djurägaren betalar både sitt eget försvar och motståndarens.
      En sak som jag kritiserat ovan är att polisen begår lagbrott när hundarna skänks till Hundstallet. Det är inget som ”Sago-Astrid” har några synpunkter på. Lagen kan i Sverige behandlas lite hur som helst och gäller definitivt inte alla.

   • Skuggan 3 november, 2017 den 07:15 #

    SagoAstrid du tyckte säkert att Djurambulansen i Skåne var en hjälte precis som många andra. Varför tror du polisen hämtade alla djuren på SPCA ? Detta företag var Skåne länsstyrelses högra hand när det gällde att stjäla djur. Tror du att det var för djuren ? Knappast ! Han ville naturligtvis fylla börsen precis som länsstyrelsen då pengarna gick till stadskassan. Att samarbetet med detta företag tog slut var knappast på grund av sådana som du utan detta var ett samarbete mellan de som du kallar för rättshaverister. Då återstår frågan om polisen skulle avbryta samarbetet med en sådan djurvän bara för att vi rättshaverister grävde i dyngan där saltade fakturor var vardagsmat. Knappast SagoAstrid ! Du tycker säkert illa om de veterinärer som tar djurägare i försvar mot olagligheterna som utförs i statens namn där media gömmer undan verkligheten precis som invandringen. Men som sagt läget börjar vända och det måste bli ett slut på detta och förhoppningen är att de som du kallar rättshaverister återhämtar sig efter statens övergrepp vågar sälla sig till gruppen rättshaverister. Ingen skall komma undan även om de jobbar i statens namn.

    http://www.atl.nu/lantbruk/inspektor-anmals-for-brott/

 11. Kerstin Norberg 1 november, 2017 den 05:20 #

  Jag har med mer och mer tvivel tagit del av Astrids skriverier, som man får känslan av är skrivna av en rättshaverist. Men jag har ju tidigare inte alltid vetat så mycket om bakgrunden. När hon nu hoppar på Hundstallet, som jag har mer insyn i, blir jag helt klar över att detta verkligen är en rättshaverist.

  • Göran Andersson 1 november, 2017 den 05:43 #

   Rättshaverist !? skall du inte lägga till ”foliehatt” också ? det brukar försvararna av vårt svenska ”djurskydd” göra när man skall bemöta ifrågasättanden av tingens ordning inom ”djurskyddet” har Astrid hoppat i galen tunna denna gång? förklara då vad det är som inte stämmer i inlägget, eller menar du att Hundstallet gör så mycket gott för hundar att de är att betrakta som ”untouchable” Jag har ingen insyn själv i Hundstallets verksamhet men det verkar ju du ha eftersom du tycker dig ha rätten att avfärda Astrid som ”rättshaverist” på grund av den framförda kritiken mot hundstallet, själv så tycker jag ”visselblåsare” är en mer korrekt etikett på Astrid.

  • forystablogg 1 november, 2017 den 07:35 #

   På vilket sätt är jag rättshaverist? Tvivlar du på dokumentens äkthet? Eller är det för att jag inte tycker om att människor luras att skänka pengar som de tror går till djur? Hundstallet är ett kommersiellt företag som inte skattar för insamlade medel och säljer sina tjänster till polisen enligt avtal och utnyttjar gratis arbetskraft. Utöver avtalet får de hundarna så djurägarna går miste om föräljningssumman som ska dras från kostnaderna fast det borde vara tvärt om. ”Om ett omhändertaget djur har sålts genom Polismyndighetens försorg, får kostnad som slutligt ska betalas av ägaren tas ut ur köpesumman. Lag (2014:699).”
   Hundstallet är inte den första organisationen som tigger pengar för förment behövande när de i själva verket kammar hem storkovan till sig själva. Vem har glömt Röda Korset? ”Johan af Donner rekryterades till Röda Korset 2004 från Cancerfonden. Där hade han under sina år som insamlings- och kommunikationschef lyckats slå alla rekord.
   Pengarna flödade in i aldrig skådade mängder.
   Precis den effekten hoppades också Röda Korset på. Han fick en månadslön på drygt 60 000 kronor och ett arbetsrum på översta våningen vid huvudkontoret på Hornsgatan i Stockholm.” https://www.aftonbladet.se/nyheter/article11883289.ab
   Eller helt nyligen insamlingen Love Nepal som påstod sig rädda flickor från prostitution där Livets Ord låg bakom. ” Det handlar om effektiv marknadsföring. Emotionella berättelser med detaljer och överdrifter för att få fler givare, säger Håkan Gabrielsson om LoveNepal.” https://www.expressen.se/nyheter/lovenepal-samlar-in-miljoner-med-kandisar-och-bluffar/

  • Åke Skogevall 1 november, 2017 den 07:55 #

   Rättshaverist = Rechts haber ? Den lilla människan mot stora staten.
   Att ha klarat sig mot den mängd anklagelser Astrid drabbats av från myndighetspersoner och inbillade djurvänner verkar bekräfta den tolkningen av Rättshaverist.

   När man ser Kerstins verksamhet med hundar i massor är det fullt förståeligt att hon inte bör vara kritisk mot myndigheterna. Hoppas hon har lika bra förhållande till grannar och hundspekulerare.

   • SagoAstrid 1 november, 2017 den 08:02 #

    Lustigt att du nämner Kerstins hundar. Jag satt och tittade på Kerstins youtube-filmer med hundarna och jag tycker att det ser mycket bra ut!

    Om man exempelvis jämför med en viss Jeanette Richert så är dessa hundar tillsammans med sin mamma, har tillgång till torra liggutrymmen. Trots att hundarna bor i köket så verkar det finnas en bra miljö för både hundar och människor. Främst av allt så finns det ingen avföring på golvet.

    Om Kerstins hundar blir omhändertagna på grund av ovanstående beskrivna miljö så lovar jag att börja tro på Forysta-Astrids berättelser.

    Hälsar
    SagoAstrid

    • Floa Smith 1 november, 2017 den 10:25 #

     Man kan godt høre hvor dit arbejdesrområde er og hvilken tjeneste du støtter aktivt.
     I virkligheden er du ret så nem at genkende og placerer om du finder dette mere passe for dig .
     For du kommenterer altid med dit samme syn og indsigt i vad du oprigtig stå for !..
     Du er i Sandheden ingen dyr ven men en virkeligheden en hærværksmand af format som fidusmager en (svine hund) i at med bedrager dine borger ordet på dig !

     Et lavståenden menneske som snylter på andres private dyr .
     For det spiller ingen rolle ,hvad for bevis som vise i her det er et faktum for Nogen tør godt vise dette daglige billede af velfærdenes bedtag i svigt , korruption og svindel med husdyr i stor stil man kan jo som læser se flere opslag .
     Så i sandhenden er du en effektiv medløb sammen med de andre kriminelle der medvirker til tyveri på borgerens privat liv

     Du har levet højt på andres ulykke og soler dig i fryd og ingen skam samme med dine falsk forestilling om at rede dyr .
     .
     Føj for en person du i virkligheden er
     Dette kan vis kun værre et faktum!!

     Må karma som vi alle ved om , ramme dig så svine hård at du aldrig kan gøre mere fortræd end du allereden har medvirket til for du er i sandhed af gud en skammelig person ..!
     lige dig som kommentere her og dine med virkenden kupaner som med kommentere her der og alle vejen .

     Hundestallet medvirker til at tjener styrtende med penge på stjålen dyr ude retslig kendelse og håber at alle kan se hvor stor et fed fidus dette er !

     Så længe verden har bestået, har naive mennesker trodet på dette velfærd som i dag ikke handler om dyr men om en fed indkomst til flere glæde om millionbeløb der ruller ind på skinder ude om loven s retssystem så man har set en vedholden drift i
     stjålne privat dyr – Og en garanterer indkomst i Stats pengen .

     føj for satan

     • SagoAstrid 3 november, 2017 den 07:02 #

      Kan du sluta med dina långa kommentarer på danska. Ingen orkar läsa dem. Se hur få ”likes” du får jämfört med en rättshaverist som skriver på svenska.

      SagoAstrid

     • forystablogg 3 november, 2017 den 10:27 #

      Danska är inte svårt att läsa. Redan i skolan fick vi läsa skönlitteratur på danska och norska. Men det förekommer kanske inte längre.

     • FU2 3 november, 2017 den 05:53 #

      SagoAstrid är en lat tjuvkärring. Klart slut.

   • Åke Skogevall 1 november, 2017 den 11:11 #

    Förlåt formuleringen den ska inte tydas som kritik av Kerstins hundar. Men med så många så löper hon alltid en risk att bli anklagad ändå. Bra djurvård är ingen garanti – vill man finna fel så går det nog överallt vid något tillfälle.
    Många vill hitta fel, det kan vara lönsamt.

  • forystablogg 2 november, 2017 den 08:12 #

   Är du möjligen en av många som ger pengar till de stackars hundarna på hundstallet och inte tål att höra att pengarna kanske istället går till köp av värdepapper? Att hundarna får sitta i utrymmen som inte är godkända? Att mängder av hundar avlivas fast de borde ha alla möjligheter att finna hem åt alla? Din reaktion att klistra epitet på någon som har åsikter som inte stämmer med dina egna är typisk för vår tid där ”de goda” inte får kritiseras oavsett egoistiska syften. Förresten, kallade du dina kunder för ”rättshaverister” när du jobbade på försäkringskassan också när de hävdade sin rätt?

   • SagoAstrid 2 november, 2017 den 09:43 #

    Forystablogg / Astrid,
    vem jobbade på försäkringskassan? Är det Kerstin du skriver till?

    Om nu Hundstallet, Djurambulansen, m.fl. missköter sin verksamhet på det sätt som du beskriver och om de möjliga förtjänsterna från verksamheterna är så stora som du antyder så undrar jag varför du inte startar en egen verksamhet för att ta hand om omhändertagna djur.

    Om du vill göra det för att tjäna pengar så är det ju bara att försöka maximera vinsten genom att få så mycket gåvor som möjligt och sälja hundarna till högstbjudande.

    Om du vill göra det för att ge djuren en bättre behandling efter ett omhändertagande så kan du ju göra det genom att se till att de har massor av utrymme, bra mat, osv.

    Kanske skulle detta kunna vara något för föreningen Djurägarna Sverige (som för övrigt verkar bestå av f.d. djurägare). Detta vore mer konstruktivt än att göra underliga demonstrationer utanför jordbruksverkets kontor, som dessutom inte leder till annat än att vanligt folk får sig ett gott skratt.

    Tycker

    SagoAstrid

    • Floa Smith 2 november, 2017 den 11:26 #

     Måske skulle man lade privat dyr være hos deres folk ..
     Hade man ikke fundet en fed ide, til at bedrage borgens sin ret i system, hade det ingen ulovlig indkomst været i jeres ellers så fine facilitet, som udstille hunde som et lykkesalig sted for hunde ?

     Det er jo Tyveri af værste krakter som du og dine ellers så fine medvirkende har hitte en fed indkomst på!!

     Og dette er sagt helt Åbenlyst ,at jeres ellers så fine velfærd bær på en skjult hemmelighed som bare få folk i grunden ved om, Der er inte sødt eller kært og hjertelig i hunde, som kunne være hos deres ejer
     Fælles nævner for dem alle er at de kommer i så fin velstand, at øjet dårlig kan bedrage nogen i at se at , disse hunde som hentes i masse vis hos privat folk .

     Aldrig har være forsømt eller mishandlet som , det så ofte påstår,
     Da hele denne enhed drives i et privat internt netværk .. og aldrig få en ude fra til at se hvad i stille op for af nægte en vær kendelse for at dette dyr man tager kan eller var i så dårlig stand som det beskrives …
     Næææ jo før dette kan komme ud i offentligheden at jeres system er ansvarlige for medvirken Bedrag af borgers ret og deres indflydelse af juridiske henvisningen til Lovens §§ jo først kan det komme på tale at man gør nået for at hjælpe vejlede og en sidste ting , ” Reder noet som behøves ” Rasten af dette er ren Utopi

     Der findes et opslag som taler for sig selv
     inter er sket siden

     https://detgodasamhallet.com/2016/04/20/ett-sensationellt-fullskaligt-juridiskt-experiment/

    • forystablogg 2 november, 2017 den 11:46 #

     Du är nog den enda som tycker det är kul att folk blir lurade. Vad jag vill eller inte vill vet du inget om och det har inte med saken att göra. Håll dig till ämnet!

     • SagoAstrid 2 november, 2017 den 02:24 #

      Var har jag skrivit att det är kul att folk blir lurade?

      Vad är det som jag skrivit som inte har med ämnet att göra. Du klagar på hur privata näringsidkare sköter sin versamhet – jag skrev att du har fritt fram att konkurrera med dem.

      Undrar
      SagoAstrid

     • forystablogg 2 november, 2017 den 08:07 #

      Du skrev att protester mot hur djurskyddet tillämpas ger ett gott skratt. Vinstdrivande företag ska inte lura folk att de arbetar ideellt. Jag tycker att skattepengar kan användas mer ansvarsfullt för både människor och djur.

     • SagoAstrid 3 november, 2017 den 06:59 #

      Jag har sett youtubevideor från protesterna: folk som drar en hästvagn eftersom de inte har alla hästarna hemma, gubbar med stora skägg, en förvirrad gubbe som ska överlämna en protestlista. Ja, det skrattade jag åt!

      Varför bryr du dig om skattepengar? Du har väl inte betalat alltför mycket skatt de senaste åren?

      Undrar
      SagoAstrid

     • forystablogg 3 november, 2017 den 10:31 #

      Varför är du så intresserad av mig och varför läser du här?

     • FU2 3 november, 2017 den 05:32 #

      En uppenbar toka som gillar att härska. Säger eller gör man minsta lilla mot dem skriker de som stuckna grisar. Vidriga typer.

     • Sago-Astrid 3 november, 2017 den 08:05 #

      Jag är inte intresserad av ditt privatliv. Jag ställt retoriska frågor till dig, vilket verkar ha fått dig att ta illa upp.

      Jag läser här för att se en annorlunda åsikt än min egen. Tyvärr är här många som er arga och obehagliga. Det gör att det är svårt att tycka synd om er.

      SagoAstrid

     • collina 3 november, 2017 den 11:13 #

      Att vara ideell förening innebär inte att det inte utbetalas lön eller görs vinster se på Röda Korset Stadsmission med flera.
      En ideell förening kan ha ett ideellt ändamål, driva en ideell verksamhet eller båda delarna så det går att ha anställda med normala löner, investera vinster det går också att driva verksamhet enbart med volontärer som arbetar utan lön.

  • FU2 3 november, 2017 den 05:27 #

   Ditt inlägg är en narrs inlägg. Ingen substans alls utan handlar bara om smutskastning av en person som ifrågasätter djurtjuvar.

   För övrigt är det inte fult att vara en rättshaverist ty den så kallade rättvisan i detta land är rutten.

   Hej, ni två bröder som INTE mördade Kevin. Hej, Sture Bergwall. Hej, Kaj Linna. Hej, alla andra som fällts för grova brott men som man lätt kunde se inte var skyldiga.

  • Maria 5 november, 2017 den 08:27 #

   Hej Kerstin!

   Undrar

   1) hur det kommer sig att och på vilket sätt du har insyn i Hundstallet, samt

   2) om du har en släkting som heter Eva och på vilket sätt ni är släkt i så fall?

   Hälsningar från Maria

  • Roland Andersson 6 november, 2017 den 01:53 #

   Du har insyn i hundstallet, är du då med och tar ditt ansvar när sanningen kommer på bordet?

  • Roland Andersson 9 november, 2017 den 11:20 #

   Du kan tydligen inte särskilja rättshaverist och rättskämpe.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Säg inte att ni inget visste! | Astrids miljö- och samhällsblogg - 15 april, 2018

  […] i Kronoberg Björn Dahlén valdes till ordförande i Djurskyddet Kronoberg 2014.  Djurskyddsinspektörer och länsstyrelser har också starka kopplingar till föreningar som stallar in djur som […]

 2. Sagan om bilhunden | Astrids miljö- och samhällsblogg - 25 januari, 2018

  […] Hundstallet tjänar miljoner på konceptet ”tyck synd om och skänk pengar till en hemlös hund” så varför inte kopiera ett framgångskoncept? Ju eländigare desto bättre så en gatuhund med stort vårdbehov från ett öststatsland är perfekt att tigga pengar åt. Av någon anledning stod Kattjouren för insamlingen men har man skatteskulder så är det fiffigt om pengarna går in på någon annans konto. […]

 3. Vad vet du egentligen? | Rovdjurspolitik - 1 november, 2017

  […] Läs för all del detta och kom igen med argument. https://forystablogg.wordpress.com/2017/11/01/godhet-som-affarside/ […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: