Gryningsräden i Arvika. Del 3 Hullbedömningen mm

8 Mar

I december 2016 blev en veterinär fälld i Veterinära Ansvarsnämnden då hon ansågs ha brustit vid hullbedömning av hästar 2013. Fallet är unikt då det visade sig finnas en second opinion beträffande hullet av en annan veterinär bara tre dagar efter den första bedömningen. Samma år 17 april 2013 gjorde länsstyrelsen i Värmland ett stort omhändertagande av 180 nötkreatur. Omhändertagandet gjordes enligt §32 i djurskyddslagen men planerades under ca två veckor.

Länsstyrelsen hade med sig en veterinär Helene Jentzen för att, enligt veterinären själv (sagt i förvaltningsrätten då ärendet avslagits i Veterinära Ansvarsnämnden) bekräfta att djuren behövde omhändertas. Här fick inte djurägaren någon andra chans till bedömning, varken före eller efter.

Jordbruksverket hade en stor del i att djuren for mycket illa och delade ut dispenser på hörsägen. Förvaltningsrätten i Jönköping skriver i sin dom: ”I utredningen hos ansvarsnämnden har Jordbruksverket yttrat sig över intyget (Jentzens). Enligt verkets uppfattning framgår det tydligt av Helene Jentzens intyg vad som är iakttagelser och vad som är bedömningar. Verket anser vidare att djuren är tydligt identifierade; något man bedömer som särskilt viktigt i fall av myndighetsutövning mot enskild. Inte heller ansvarsnämnden har funnit anledning att rikta kritik mot hur intygen har utfärdats och vad dessa har baserats på. Det har inte framkommit några omständigheter i målet som ger anledning för förvaltningsrätten att göra en annan bedömning i denna del.”

Låt oss se hur det stämmer. De flesta bilderna är länsstyrelsens egna och tabellerna är veterinärens. Infällda finns också SLUs exempelbilder på hull och smutsighet. Hårlöshetsskalan verkar vara Jentzens egen och inget vedertaget.Det här är en utmärglad ko exempelbild.

Det här är en av de kor som omhändertogs 2013. Hon är ovanligt gammal för att vara en ko.

Två bilder på samma ko i en behandlingsbox i ligghallen. Polisens bild som publiceras har mycket mer accentuerade skuggor. Halsen ser mycket tunnare ut eftersom bilden är tagen något uppifrån. Veterinär Jentzen beslutar att hon skall nödslaktas.

Samma ko igen, lyckligt återuppstånden och verkar lika mirakulöst på två veckor ha lagt på hullet från utmärglad till normal i mina amatörmässiga ögon.

Så här bedöms nedsmutsning som kräver åtgärder.

Korna ovan är från en annan gård med köttdjur. De djuren har mig veterligt inte fått någon anmärkning.

Det är en visningsgård som fått finbesök av minister med följe. Helt normalt.

Exempelbilder på nedsmutsning.

Tillbaka på gården i Arvika. Ovan en kalv som råkat ha otur just den dagen.

Samma kalv igen efter fyra dagar, länsstyrelsens bild. Infällt upptill samma kalv från sidan samt nedtill till höger exempelbild.

Trots att kalven bedöms som utmärglad utfodras den (och andra ungdjur) med grovt, näringsfattigt stråfoder efter omhändertagandet. Länsstyrelsen bild, min rödmarkering av ett ax.

Jämför den infällda exempelbilden med länsstyrelsens bild. Stämmer veterinärens bedömning eller är det en makalös viktuppgång?

Ovan stora bilden på mitten ser ni favoritkon Tanja. Det är också hon på lilla bilden infälld längst till höger. De andra två är exempelbilder. Bilden är tagen privat två veckor efter omhändertagandet.

Närbild på Tanja.

Efter 54 dagar i statens vård (privat bild) kan man tänka att Tanja skulle ha varit rund och go. Men här är hon märkbart uttunnad jämfört med föregående bild. Hullklass 1 infällt längst upp till höger.

Efter 71 dagar är Tanja fortfarande betydligt magrare än vid omhändertagandet. Hon ansågs av Jentzen så nedsmutsad så att hon och andra absolut behövde rengöras sade hon när hon vittnade i tingsrätten. Kan lyssnas på i min tidigare artikel. Ingen ko rengjordes utan Mats Pettersson beskrev för polisen att all smuts ramlat av fint.

När det kom till hårlöshet trixade man med ljussättning av bilderna. Huvuden kapades för att försvåra identifieringen. Faktiskt var det inte många av länsstyrelsens bilder som kunde paras ihop med veterinärens bedömning. Exempelbild till höger.

Korna hade blivit framgångsrikt behandlade mot pälsätare och den nya sommarpälsen var på väg vilket syns tydligt när ljuset faller annorlunda.

Samma ko fyra dagar efter omhändertagandet (privat bild). Små bilder är exempelbilder.

Den här bilden föreställer en ko som vi tyvärr inte hittat på länsstyrelsens bilder. Veterinären beskriver henne som i stort sett utmärglad.

Efter 52 dagar i statens vård har hon i alla fall blivit utmärglad. Hon syns längst till vänster (privat bild). Hur var det nu: ”Verket anser vidare att djuren är tydligt identifierade…”

Obduktionen av två kor visade på inga parasiter.

Vill man visa att djurägaren har dåligt foder kan man ta en tuss på marken som är förorenad av jord.

Ovan är provsvaret på ”foderanalysen”. Nederst är min ”analys”.

När gårdens anställde kom hem med foder blev han bryskt bortkörd.

Länsstyrelsen visste hur djuren skulle utfodras för att ta ”bra” bilder.Efter omhändertagandet gick det hur bra som helst att utfodra på marken.

Jentzen intygade att korna absolut inte kunde gå ute för de hade så dålig päls. De släpptes direkt efter omhändertagandet.

Efter omhändertagandet var det inte längre tal om att hårdgöra marken där korna gick. Så här fick det absolut inte se ut enligt länsstyrelsen dvs innan de flyttats.Korna togs bl a för att det var upptrampat på gården. Då hade de tillgång till ligghall. Efter omhändertagandet såg det ut så här efter ca tre veckor utan ligghall.

Länsstyrelserna har blivit väldigt drivna för att djurägarna inte skall ha tillstymmelse till chans att hävda sin rätt. ”Akuta” omhändertaganden som planeras i veckor i smyg är inte ovanliga. Bevisen dvs djuren undanskaffas snabbt utan att djurägaren vare sig får yttra sig eller tillåts få ett andra veterinärutlåtande. Djuren kommer i andra hand. Få får det bättre om de ens överlever. Men alla som deltar får en bra förtjänst och djurskyddshandläggarna får en stjärna i kanten.

18 svar till “Gryningsräden i Arvika. Del 3 Hullbedömningen mm”

 1. Skuggan 26 mars, 2017 den 06:58 #

  Nu har våra kriminella myndigheter börjat att använda sig av andra metoder då deras hantering börja bli kriminell och vill helst att det inte skall bli offentligt. Kanske inte så konstigt med tanke på vilka som styr landet. Socialdemokrater har ju alltid varit partiet som förespråkat den förklädda diktaturen där all makt skall styras av tjänstemän där syftet är att stjäla pengar av den lille medborgaren. I det här fallet så är det Uppsala polisen som tagit ut svängarna med oärliga metoder där man hänvisar till ett beslut av Länsstyrelsen den 2016-11-18 där alla djuren skulle omhändertagas. Vilket också slutfördes denna dag. Trots detta så återkom polisen och gjorde en husrannsakan enligt 20 § PL den 2016-12-09 med hänvisning till ett beslut av Länsstyrelsen som var avslutat ? Vid husrannsakan fanns inga djur att stjäla. Trots att Rikspolisstyrelsen i sin skrivelse Tillsyns rapport 2013 handläggning av ärenden om handräckning och vissa tvångsåtgärder. Så här skriver dom :Husrannsakan vid handräckning med stöd av andra
  bestämmelser
  I ett antal handräckningsbestämmelser är syftet med
  polisens biträde varken att möjliggöra omhändertagande
  av person eller egendom. Reglerna om husrannsakan
  med stöd av 20 § PL är därför inte tillämpliga.
  I dessa fall får stödet för att tvångsvis bereda
  sig tillträde till en lokal härledas till den aktuella
  författningen. Det mest frekventa fallet torde vara
  när polisen med stöd av 27 a § djurskyddslagen ska
  lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig
  kontroll. Våldsanvändning kan då ske med stöd av 10
  § punkten 6 PL, eftersom det avser biträde vid myndighetsutövning.
  Uppsala polisen nöjer sig dock inte med en husrannsakan utan återkommer ytterliggare en gång till med en 20 § PL med hänvisning till Länsstyrelsens beslut som är avslutat den 2016-11-18 Polisen vet att deras handläggning av ärendet är kriminellt och vad finns att göra åt denna pinsamma situation ? Kriminella myndigheter har ju naturligtvis alla verktygen i sin lilla verktygslåda. Man hänvisar till offentlighets och sekretesslag (2009:400 ) 18 kap. 1§ vilket betyder att deras kriminella hantering sopas under mattan och vill sekretess lägga ärendet i 40 år. Välkommen till de mänskliga rättigheterna i Socialdemokratins DIKTATUR

  1 §/Träder i kraft I:2017-02-01/ Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

  Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till
  1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller
  2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen.

  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2016:1314).

 2. Tack 19 mars, 2017 den 01:25 #

  Astrid, skulle du kunna skriva en artikel som tydligt förklarar detta med husrannsakan? Svensk grundlag ger skydd mot husrannsakan 2 kap. 6§ + 21§ regeringsformen (RF). Vad säger Europakonventionen?

  • Go on 13 mars, 2017 den 05:19 #

   Det påstås att en kvinna inte har släppt ut sina hästar. Länsstyrelsen ser inga spår efter häst på in- och utväg ur aktuell byggnad. Om länsstyrelsen ljuger gäller det för ägaren att filma med dagstidning bredvid som bevis. Om kvinnan inte släpper ut dem så kan man fråga sig varför. Det är ju en enkel sak att göra (?) så varför riskera hela 10 000:- i böter varje gång de arbetsskygga kommer. Är hon sjuk? Finns det nån som kan hjälpa henne tills hon blir frisk eller se till att hon säljer av hästarna innan snyltarna kommer!?

 3. Tina 13 mars, 2017 den 04:52 #

  Det är väl ändå märkvärdigt. Inte hinner knappt ett lagförslag, märk väl ett förslag, ut förrän Länsstyrelsen är där och tillämpar något som i praktiken mycket väl kan bli bordlagt. All offentlig makt ska utövas under lagarna om man ska lita på grundlagen så när blev ett förslag helt plötsligt en lag?!

  Vad är lag? Är det något man kan äta, eller?

 4. lerousse 10 mars, 2017 den 11:10 #

  I Djurskyddslagens 32 § står det: Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas …

  Det talas i lagen hela tiden om ”ett djur” som är utsatt för lidande. ”Förr” identifierade man DET djur som ansågs lida och omhändertog det. Pga den ”praxis” som utarbetats, utan att bondeorganisationen har gjort minsta motstånd mot detta, har man utvecklat (”det är bra med utveckling”) en ”praxis” där man omhändertar rubb och stubb.

  Svårt att se att detta görs i annat syfte än att åsamka djurhållare och samhället maximal skada. Sådana beslut är naturligtvis lättare att ta av människor som är avlönade av staten, med skattepengar och inte behöver ta ansvar för sina handlingar. (Enligt paragraf 5:5?)

 5. Göran 9 mars, 2017 den 01:30 #

  Skriva falskt intyg åt Länsstyrelsen på beställning, är ett ofog som inte är helt ovanligt, veterinären i Lottas fall hade ”oturen” att djuren undersöktes av ytterligare en veterinär, som tydligen inte föll till föga trots beställningen om ett intyg med utmärglade djur. Vad gäller veterinären Jentzen i vårt fall så förhindrades all annan insyn vad gällde djuren från andra veterinärers bedömningar, och då kan man ju skriva lite vad som helst och ändå anses vara ytterst kunnig, nu finns ju trots allt några få bilder vars öronnummer syns på bild, dessa överensstämmer inte alls med Jentzens intyg, men då kan ju domstolarna ta fram sina blinda ögon och låtsas som man inte sett detta. Vad gäller Jentzen har hon ansetts som helt tillförlitlig. Bedömningen ”lindrigt-måttligt under hull” har ansetts inte utgöra grund för djurplågeri, däremot har bedömningen ”måttligt under hull” ansetts vara grund för att döma oss för djurplågeri (!)
  Begreppet ”ställt utom rimligt tvivel” har jag fått lära mig är ett gammalt slitet utryck som inte alls har någon relevans när ”rättvisa” skall skipas. Beror ju lite på vem man är förstås, men för djurbönder har inte orden ingen som helst praktisk betydelse.
  Fan vad trött jag blir……

  • forystablogg 9 mars, 2017 den 01:48 #

   Faktum är att länsstyrelsen har upparbetat en praxis som gör djurägaren helt rättslös. När djuren=bevisen är bortförda så är det kört för djurägaren. Samhället behöver alltid en grupp som kan trakasseras och fråntas sina mänskliga rättigheter i det ”godas” namn. Just nu är det landsbygdsbefolkningen, bönder och djurägare.

   • Lite 10 mars, 2017 den 02:41 #

    Det värsta är att gammelmedia inte är objektiva i sina artiklar när det kommer till djurägare vs myndigheter. De står näst intill alltid på myndigheternas sida. Inte redovisar de heller hur mycket pengar djurägare utpressas på och vilken förföljelse som pågår och hur djuren lider i ”omhändertagarnas” händer samt hur många av djuren som dödas. Det förtigs av någon anledning. Man kan fråga sig varför.

    Länsstyrelsen tar 1800 kronor för att tvinga sig in i den enskilde medborgarens hem utan inbjudan. Detta görs med uniformerad polis, vare sig du är hemma eller ej. Detta är Sverige. Upplyser du andra länder om detta kommer du av de styrande antagligen stämplas som landsförrädare. Fy fan.

    • forystablogg 12 mars, 2017 den 08:06 #

     Varje tid har sin grupp människor som det är politiskt korrekt att hata och förfölja, förtala, misshandla och plundra. Just nu anses det helt rätt att trakassera landsbygdsbor, bönder och djurägare i största allmänhet. Regeringen förbereder ännu kraftigare lagstiftning mot dessa grupper med höga viten som skall tillfalla statskassan. Agendan tycks vara veganaktivistisk.

     • Go on 13 mars, 2017 den 05:27 #

      De står inte på veganers sida. Tro mig. I så fall skulle de förbjuda pälsindustrin, djurexperimenten etc.

      Det som kliar är den enskilde medborgarens surt förvärvade pengar.

 6. Solveig 8 mars, 2017 den 09:49 #

  Tredje ”raden” bilder med de två på ko 342. Jag tycker det ser ut som om de är tagna vid två olika tillfällen. Kolla fönstret i bakgrunden, det är inte lika öppet på båda korten, vet inte om det har någon betydelse eller om det bara är synvilla.

 7. Olof 8 mars, 2017 den 07:54 #

  Bonden ville obducera korna som sköts på gården men se det fick han inte trots att han skulle betala allt själv. Djuren skulle destrueras omgående enligt polisen och LS. Nu fick vi veta varför, djuren var för bra för att avlivas.

  • forystablogg 8 mars, 2017 den 09:05 #

   Det var också så att polisen lät stänga in ett stort antal djur i ligghallen på kvällen. Tre balar sattes på mitten. Vi misstänker att små kalvar blev ihjältrampade och hamnade i containern. Fraktsedeln gick inte att få ut.

   • Lite 10 mars, 2017 den 02:46 #

    Det är inte annat än maktmissbruk. Jag får väldigt dåliga vibbar av hur de gömmer undan bevis. Det känns inte alls som att detta är Sverige och jag tror att många utländska regeringar skulle bli paffa över vad som pågår här. Dags att göra youtube-videos och redovisa på engelska i både tal och skrift om vad som faktiskt pågår.

    • forystablogg 10 mars, 2017 den 04:20 #

     Detta har varit uppe i hovrätten men de bemödar sig inte att granska bevisen. OM det är så att det finns regler om hur en veterinär skall bedöma djur med dokumentation och identifikation så SKALL det följas. Om man som i detta fall anser att förhållanden inte medgav etc så anser jag det är nonsens. Här har det ”akuta” omhändertagande noga förberetts under två veckor och länsstyrelsen visste att en avveckling planerades. Målet var alltså att ta själva djuren och en LRF-topp var redan lovad ett fett kontrakt.

     • Göran 11 mars, 2017 den 10:23 #

      Vi gjorde ju så gott vi kunde där i Hovrätten, men när vår tämliga tydliga motbevisning bemöttes enligt principen ”vi har inte hört eller sett något”
      När photoshopade bilder tillåts utgöra bevisning, när Länsstyrelsen tillåts vägra lämna ut de digitala originalen på bilder som skulle bevisa att man manipulerat bilderna, då har verkligen rättssamhället kapitulerat till förmån för maktkorruption och rättslöshet.

      Man tror ju inte att Sveriges rättssystem är så ruttet som det nu är, men detta är den bistra sanningen.

     • Bekymrad 11 mars, 2017 den 03:48 #

      Det är dags att upplysa omvärlden om det. Det är väl endast då de kan tänkas skämmas en smula. Inför medborgaren verkar de vara skamlösa.

      Samhällskontraktet är brutet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: