Då som nu

24 Dec

TrägårdhDen 1 maj 1855 fick de mellanskånska församlingarna Äsphult och Linderöd, mitt uppe på Linderödsåsen mellan Hörby och Kristianstad, en ny kyrkoherde, Carl Emanuel Trägårdh.

På årsdagen varje år med ett par undantag skrev han sedan några kortfattade minnesanteckningar om vad som hänt under året fram till 1898. Vi vill gärna tro att vår egen tids problem är unika. Men i mångt och mycket diskuterades samma problem då som nu. Omorganisationer inom skolan, krig, barmarksvintrar och extremt kalla snörika sådana, dåliga och bra skördar och den utländska konkurrensen, utflyttningen från landsbygden, främlingars oroande närvaro och moralens förfall.

MVC-010F

Ovan Äsphults kyrka byggd runt 1200.

Den 1 maj 1866: ”Skolväsendet är omorganiserat under året dervid mångens fördom, mycken avoghet har varit att bekämpa.” … ”Sista sommaren var teml kall, mycket storm grödan under medelmåttan, fodertillgången ringa, men lyckligtvis ingen vinter.”

(I skrivande stund läser jag på termometern den 22 december 2014 +7 grader.)

MVC-002F

Linderöds kyrka byggd i slutet av 1100-talet.

Den 1 maj 1867: ”Skolväsendet , som efter ordnadet, torde blifva nöjaktigt, har dock under vintern ej varit efter önskan, dels tillföje af en mycket svår ostadig vinter dels till följe af en allmän gången sjukdom, utslätt, hvarigenom skolgången varit mycket oordentlig. Intresset för skolan ännu ringa. Svår vinter med mycket starka yrväder. Våren hittills mycket våt. Ännu har ingen här, knapt i hela Skåne, börjat vårbruket. Herren bevare landet från ofrid, hvartill i Europa svåra tillrustningar ske emellan Tyskland och Frankrike.”

1 maj 1868: ”Allmogen som förr neppeligen velat flytta från sin socken, har nu gripits af en utflyttningsfeber, som griper starkt omkring sig. Under året hafva många afgått till Amerika, att söka sig en oviss lycka. Året har ock varit ett hårdt år. Våren var mycket kall. Den 13 Maj stannade all Skånes jernvägsfart, tillfölje af de hopande snömassorna. Den 26 i s. månad befanns i Esphult 1 fot snö. Mycken råg har införts från utlandet. Priset har i allmänhet varit 30 Rd Rmt  (riksdaler riksmynt) eller lika med Två och ett halft Lu smör. Kyrkan under året i koret blifvit förändrad. Altaret och predikstol restaurerade. Kyrkogården planterad, utvidgad och planterad med häckar af Hagtorn och ligustrum samt träd. Kyrkogårdsmuren omlagd. Skolväsendet har varit någorlunda efter önskan. Uti svenska språket och Matematik har jag under vintern undervisat. Intresset är ej bland menigheten stort.”

MVC-013F

Predikstolen i Äsphults kyrka 16-1800-tal.

Den 1 Maj 1871: ”En sådan ödeläggelse, ett sådant krig har verldshistorien knappast att uppvisa.”… ”Grödan i fjol ganska god. Vintern mycket sträng. Under året har pastoratets sparbank blifvit inrättad, som tyckes behöflig. Måtte den vara till god nytta!”

(Frank-Tyska kriget 19 juli 1870–10 maj 1871.)

Den 1 Maj 1872: ”Bland 65 nattvardsbarn ha 3ne döttrar af mina blifvit fullmyndiga Christna.” … ”I dag är en ovanlig glädje i mitt hus, Herren torde i nåd hafva utsett en make åt min äldsta dotter.”

Den 1 Maj 1873: ”I sedlighetens intresse har jag arbetat, så att vi nu få med Guds hjelp ordentlig lärare i Linneröd och pastor V. Dahlberg har blifvit klockare” … ”Då ingen förut enkekassa i härandet finnes, har jag lagt en ringa grund till en sådan kassa för Esphults pastorat.” … ”… så blir det till nytta för blifvande prestenkor och prestdöttrar i Esphult.”

MVC-020F

Ovan predikstolen i Linderöds kyrka.

Den 1 Maj 1874: Under föregående året blev Linneröds oansenliga kyrka efter ritning af Lunds Arkitekt H. Zettervall, restaurerad och bragt i det värdiga skick hvari hon nu befinner sig. Kyrkogården har blifvit med mycket arbete planerad, under min nästan dagliga tillsyn, samt planterad på ett passande sätt” … ”Nederbörden har under gångna året varit större än man kan erindra sig. Någon vinter hafva vi ej haft, ingen snö eller frost, med undantag af ett par dagar.”

MVC-022F

Altaret Linderöds kyrka 1700-tal.

Den 1 Maj 1875: ”Herre! Jag börjar bli mätt af verlden: Led mig efter ditt råd och ta mig bort när du vill, men du måste frälsa Herre! Det ser mörkt ut i församlingen. Den förra missriktningen i det christliga lifvet och läran visa nu sina föjder. De som stodo i spetsen och derför hade anseende bland den hopen, såsom de yppersta synas nu kastat bort all christlighet.” … ”Inga stora olyckor hafva i församlingen inträffat, vi lefva i yttre ro, under stor lekamlig välsignelse. Endast brist på foder har förekommit och varit kännbart för många.”

Den 1 Maj 1876: ”Skolväsendet är nöjaktigt och Lärarena sköta oklanderligt sina tjenster. Intresset för skolan är i tilltagande. Det ekonomiska tillståndet i församlingarne är gott. Sparbanken, som nu verkat i Fem år, har gjort något därtill. Den rör sig nu med en summa af öfver 200.000 Kronor. Till framtida rättelse, får nämnas att spåntaket på prästgården upplades dels 1874 dels 1875 och visar sig fördelaktigt. En viktig förbättring har under sista sommaren blifvit utförd, i det en god vattenledning blifvit inrättad. Förut måste vi på vagn och vattentunnor köra vatten större delen av året.” … ”Hvarje år odlas ett stycke jord å prestgården, som nu föder 3 hästar, 8ta kor och 4 a 6 får. Första året 1865 kunde blott 2 hästar och En ko födas emedan prestgården under nödåren blifvit vanvårdad.”

Den 1 maj 1877: ”Tiden är ond. Otro och tvifvel visar sig hos mången och frestra andra i denna tiden. Herren gifve oss kraft att detta öfvervinna! En förfärlig mordgerning i Harastorp af Djurröds församling, der en som huggit ihjäl Föräldrar och en bror har gjort ett starkt intryck i orten, helst denna ogerning synes tydligen vara en straffdom för ogudaktighet och söndagens missbruk.” … ” I församlingen är det i yttre motto fredligt inga svårare olyckor hafva här inträffat, men dödligheten bland barnen har varit temligen stor. Vintern har varit sträng och först i dessa dagar har vårbruket kunnat börja. Säden är dyr. Korn 20 Kr Hafre 14 a 15, ty krig är nu utbrutet mellan Ryssen och Turken.”

(Rysk-turkiska kriget 24 april 1877 – 3 mars 1878.)

Den 1 Maj 1878: ”Du som blir min närmaste! Låt mig få bedja dig, icke förtrycka de gamla torparna på prestgårds egor. Du må tro käre Broder! De hafva på deras torp och på dina åkrar med möda och ofta med fara slitit med mycken sten och annat hårdt arbete. Derföre var dem välvillig. Synnerligen i år har jag användt mycken kostnad på odling och stenbrytning och om jag får leva något, än vidare göra det. Nästan ingen snö och mycket lindrig vinter. Sista sommaren och hösten ovanligt kall och våt.”

Den 1 Maj 1879: ”Den ensidiga riktningen, hvilken icke är Luthersk utan reformert ensidighet, har under året vuxit ut till uppenbar villfarelse såsom väntat varit. Bland denna riktnings bekännare äro 2ne partier bildade som med stor fientlighet bekämpa hvarandra.” … ”Året har varit fruktbart, men handeln mycket afstannat, hvarföre stor brist råder på penningar. Råg kostar knappa 14 Kr pr Tna Korn 12 och Hafre 7 Kr pr 10 Lu. En jemn vinter ända från början af November till den dag som är. Rågarna hafva lidet af snön.”

Den 1 Maj 1880: ”Låt din sönderslitna kyrka ibland oss enas i tro och bekännelse! Till en sådan enighet synes möjl. Missionen bland hedningarna kunna i någon mån verka. Vi hafva derföre nu åtagit oss att i Coimbatore i Indien uppfostra en gosse till lärare om det är Guds vilja. Vi hafva nu enats i församlingen att restaurera vår kyrka. Måtte dess förskönande draga många till bön och lof derstädes. 3 ne mittstolpar tagas bort, hvadan nya hvalf insättas. Tornet höjes. Nya fönser och bänkar skola göras. Kyrkan har ursprungligen icke haft hvalf. Detta visade sig då hvalfpelarna vid väggarna tagas undan. Der befans neml. väggmålningar på muren bakom dem. Arbetet skall kosta 9500 Kronor. Må allt gå väl och Herrans ära befodras. En jämn och stilla vinter, men ingen snö. Jag har nu bortarrenderat min prestgård på det tiden bättre må räcka till nu då jag börjar bilfva gammal och jag icke lär hafva lång tid igen.”

MVC-133FÄsphults kyrka restaurerades 1880 efter ritningar utförda av Helgo Zettervall som var den främste, men senare också hårt kritiserade, arkitekten i restaureringen av gamla byggnader och kyrkor i Sverige under perioden 1860–1900.

Den 1 maj 1882: ”Esphults kyrka är nu ett särdeles behagligt och värdigt Herrans hus. Jag fröjdar mig deråt så mycket mer, som motståndet mot restaureringen varit stort.” … ”ingen vinter som kan räknas. Endast en dag under densamma har marken varit snöbetäckt neml. den 2dra mars.”

Den 1 Maj 1883: ”I Linneröds församling uppföres nu ett stort och prydligt skolhus. Jag har ej varit rätt böjd, hvarken för platsen eller de stora utgifterna, men då de flesta ville så hafva det, så får det ske. Herren gifve att skolan ej måtte dragas ifrån kyrkan, men ett steg därtill tyckes vara taget i Linneröd, måtte jag häri taga fel! I mitt hus bevisar herren oss mycket godt. Min hustru börjar dock blifva temligen svag.”

Den 1 maj 1884: ”Det gågna året har Herren tagit hem till sig min kära hustru Charlotta Hindrietta Nelander, med hvilken fromma och stillsamma quinna jag lefvat uti ett lyckligt och välsignat äktenskap i något över Trettio år. ” … ”Tillståndet i församlingarne är fortfarande stilla fastän en del sällan besöka Guds hus eller H.H. nattvard i templet. Kyrkogången är doch teml. nöjaktig, mera vore dock at önska både av Lärare och församling. Nästan ingen snö och föga vinter.”

Den 1 Maj 1885: ”Bidrag till byggandet af en jernväg Tollarp – Hörby har åstadkommit någon strid i Esphults församling, då de s.k. norre satt sig emot allt som dertill föreslagits, men man hoppas att saken får framgång och att pastoratet i ekonomiskt afseende derigenom lyftes.”

Den 1 Maj 1886: ”Så har Herren under detsamma gifvit mig en from och rask hustru, såsom ersättning för den kära quinna med hvilken jag i ett synnerligen lyckligt äktenskap samman lefvat i öfver 30 år.” … ”En fruktan för vår sparbanks osäkerhet har blifvit uppväxt, troligen genom illasinnades bearbetning. Vi hafva dock årligen handhaft denna sak, som har varit till mycken nytta och säkerheten är obestridlig. Men om ”rusning” påkommer så går det illa.” … ” Ljusastaken blir kanske snart flyttad eftersom missonen så kraftigt går fram. Vi hafva doch i detta afseende icke varit lyckliga med den Hindugosse vi till lärare ville uppfostra. Vi hafva väl ej bedit rätt därom. Nu hafva vi fått en annan, måtte Herren gifva sin välsignelse dertill att han måtte blifva en trogen lärare bland sitt folk.”

Kyrkoherdens nya hustru hette Josefina Elisabet Augusta Nelander född 1838 dvs hon var 20 år yngre än honom. Kan det vara första fruns yngre syster som blivit änka? Med sig har hon sin dotter Anna Charlotta Sundvall född 1869.

Den 1 Maj 1887: ”Det föregående omskrifne bekymret för sparbankens bestånd, har varit tungt. Det har känts mig osägligen tungt om Esphults och Linneröds församlingar skulle blifvit ruinerade genom en inrättning, som var stiftad och handhaft till deras nytta, men Herren som hjelper har nu hulpit. Jag vet ej huru men banken har fått sitt förtroende igen.” … ” Den allmänt aktade och afhållne Anders Nilsson i Tågarp har under det stora förtroende, som kommit honom till del, blifvid så intrasslad i affärer att han ej kunnat reda dem och har derföre begifvit sig ur landet till stor sorg och förlust för hans släkt och vänner.”

Tågtider

… ”Under detta år har Hörby Tollarps järnväg blifvit öppnad för trafik. Måtte det bli till församlingens nytta! Striden om tull eller frihandel har varit mycket stor, men ännu synes frihandlarne hafva öfvertag. Landets nöd fordrar doch tullskydd till en tid åtminstone.”

jarnvag_2014_0002

Hörby Järnvägsstation. Till höger järnvägshotellet, som byggdes 1885. Stationshuset byggdes 1882. Den lilla lokveteranen Bifrost syns på bilden. Den 26 okt. 1882 öppnades linjen till Höör. Den linjen revs upp i början av 30-talet.

Den 1 maj 1888: Det som är nytt vinner lätt bifall äfven om det är än så felaktigt. Så har en kringstrygare, som ej har någon rätt hemvist en liten tid dragit till sina föredrag många människor, fastän hans galenskap omsider visat sig och han begifvit sig af. Han lär hafva blifvit både uppklädd och väl försedd.” … ”De gamle sade att 1788 var en förfärlig vinter, 1888 har varit likaså. Så mycken snö och så mycket arbete dermed har under min långa lefnad troligen ej förekommit. Derföre hafva och rågaren mycket skadats. Tullvännerna i landet hafva segrat.”

Vintern 1788–89 var ovanligt kall. Öresund islades och ett ryskt linjeskepp blev fastfruset sydväst om Ven.

Den 1 Maj 1889: ”Under detta år har jag nödgats sjelf återtaga till bruk min prestgård, sedan den under arrendeåren blifvit så utsuged att ingen tilltror sig kunna gifva arrende derför. Jag måste nu försöka få den i kraft, så att jag ej till min efterträdare må lemna en vanskött jord.” … ”Under året har jag haft glädjen att göra bröllop åt en 3dje dotter Ida Carolina som fått v. Pastorn Axel Rudolf Yllner till man.” … ”Sista skörden skadades af regn, hvadan det är ondt om godt utsäde. Knapt har jordens bearbetning kunnat börja.”

Rudolf och Ida

Axel Rudolf Yllner var född 11 april 1863 och dog 16 juni 1947. Ida Carolina som var född 31 maj 1855 dog den 24 september 1941. Hon var alltså 8 år äldre än sin man. Axel var bara 25 och Ida 33 när de gifte sig 10 augusti 1888. Axel var född och uppvuxen i Linderöd så de bör ha känt varandra. Redan 1889 föddes deras son Carl Axel Timotheus. Deras piga Emila Sjölin var född 1866. Paret fick tre barn till.

Den 1 Maj 1890: ”Idag samlas i gamla verlden och till stor del i nya arbetarskaror för att göra påtrycknignar om rättigehter befogade eller obefogade. Måtte det allestädes gå för sig i lugn! Tryckande tider hafva förflutit, vi hoppas nu på bättre. Frihandelns herravälde har haft sin stora del i det förutnämnda förhållandet. Protektionismen torde i någon mån göra ställningen bättre. Nästan ingen vinter har i år egt rum. fodertillgången har varit knapp, men den blida och tidiga vårväderleken har underlupit förhållandet. Göken och svalan äro redan komna och träd och gräs långt framskridna. Vi hafva att hoppas glädjen af att få göra bröllop för min yngsta fjerde dotter.”

I prästens hushåll finns detta år även drängen Olof Jönsson född 1865 i Linderöd och pigan Bengta Ahlström född i Äsphult 1870.

Den 1 Maj 1891: ”Öfver allt, ej blott i de större städerna utan äfven i de mindre och på landsbygden höras strejker eller arbetsinställelse ega rum.” … ”Här tyckes ett Europejskt krig skola utbryta. Bland oron torde ock beaktas Norrmännens snart sagt fientlighet emot Sverige och unionen. De hafva aldrig haft det bättre, men flera orostiftare bland dem den annars utmärkte poeten Björnstjerne Björnsson, göra allt för att åstadkomma söndring. Vintern har varit mycket långvarig fastän hvarken stark köld eller mycket snö inträffat. Marken har dock i nära Fem månader varit snöbetäkt. Rågarna se doch temligen bra ut.

Björnstjerne Björnsson (1832-1910) skrev bl a Norges nationalsång och fick Nobelpriset i litteratur 1903. 

Den 1 Maj 1893: ”Vintren har varit mycket långvarig och sträng emellan 20 – 30 grader har ofta förekommit, godt och långvarit slädföre, men ej överflödigt snö. Nederbörden under förra året ovanligt mycken.” … ”I dessa dagar har vår jernväg blifvit exekutift försåld. Den har ej burit sig. Nu blir det bättre, och fastän oförståndigt folk tadla mig, så vet och tror jag att jernvägen är till församlingens nytta och utveckling.”

MVC-007F1

Linderöds kyrka som renoverades 1872-75 med de vackra kalkmålningarna som hittades på 1950-talet. Målningarna gjordes av Anders Johansson och är daterade till 1498.

Den 1 Maj 1894: ”Nästan ingen vinter hafva vi haft. Tidigt på efterhösten hade vi några dagar temligen kallt, en dag 15 grader, men sedan mestadels blidväder. Februari och Mars regniga utan snö. April så mild att boken var nära fullt utslagen före månadens utgång, rågen ½ aln lång och klöfervallarne så gröna som oftast i slutet av Maj och början av Juni.” … ”Grödan i fjol temligen god, men lemnade ingen inkomst genom afsalu, ty priserna voro  allt för låga. Råg 9 a 10 kr för 100 kilo. Men hvad som i någon mån upphjulpit jordbrukarne har varit den lifliga handel med smågrisar hvilka 5 a 6 veckor gamla betalts med ända till 18 Kronor. Skolorna hafva ordentligt handhafts. De 4 sista dagarna i April hade jag examen, dervid jag i folkskolorna talade om själavården, så som tillhörande alla ej blott presten. Mina fyra döttrar gifta med hederliga män ha det godt och de samt jag har att glädja oss af en god och driftig husmoder. Min ende son Isak Emanuel är en välbeställd Löjtnant vi S. Skånska Inf Regementet.”

Trägårdh sonen

Jarnvag_1976_0067

Tåg på Hörby Järnvägsstation. Med Tolarpståget 1894. Gårdsbanans lok nr 4 byggt 1886 och först (-1890) tillhörigt Höör-Hörby järnväg där detta hette nr 2. 1890 överlämnades detta till Hästveda – Karpalund, senare till Gårdsbanan och slutligen ÖSJ nr 6. Längst bak stationsinspektor Gustav Fridolin.

Den 1 maj 1895: ” Väderleken under vintren har medfört mycken snö, som fallit före markens tillfrusning hvadan rågarna hafva lidet och förete ett mycket svagt utseende. Grödan sistl. år var god, men de låga priserna genom införsel från utlandet, höllo jordbrukarne uti en svår ställning. Riksdagen har dock sökt genom tullar utestänga den utländska konkurrensen, så att Sverige må vara för Svenskarne.” … ”Min hustru och alla mina barn gör mig glädje, men Herren har i dessa dagar tagit min K bror Justus, kyrkoherde i Ö Kärrstorp bort.”

JustusDen 1 Maj 1896: ”Nästan ingen vinter, en gång i Nov 15, sedan milt ingen snö att tala om. Mars var så mild, som Maj vanligen är. Gräs och rågar framskridne.”

Den 1 Maj 1898: ”Ännu vid snart 80 år har Herren gifvit mig kraft att sjelf sköta mitt ämbete, men om jag får leva till den 30 September, vill jag då begära biträde, som bättre än jag kan bestrida den heliga tjensten.” … ”I häradets östra del har Mul- och Klöfsjuka utbrutit som åstadkommit stort besvär och förlust. Just idag har den glada underättelsen att min K. Svärson Axel Rudolf Yllner blifvit utnämnd till kykoherde i Fjellkestad.”

Den 4 februari 1899 skriver han sina sista predikan och tar avsked av sina församlingar efter att ha varit deras kyrkoherde i ”tre och trettio år” och önskar församlingsborna lycka och välsignelse. Den 15 februari avlider han.

 

5 svar till “Då som nu”

 1. Bengt 3 juli, 2016 den 07:45 #

  Hej!
  Oerhört intressant blogg!

  ”..Längst bak stationsinspektor Gustav Fridolin…”

  Måhända en avlägsen anförvant till dagens namne ? 😉

 2. Monica Håkansson 17 mars, 2015 den 07:11 #

  Tack för denna artikel om kyrkoherde Trägårdh. Har i Byahornet läst att Trägårdhs andra hustru var hans första frus kusin, som var inneboende hos kyrkoherdefamiljen. Håller på att skriva om gamla Amerikabrev där Trägårdh också är på ”tapeten”. Så jag undrar om jag får hänvisa till denna artikel i din blogg? Hälsningar Monica Håkansson

 3. EK 24 december, 2014 den 08:18 #

  En sen Julhälsning vill jag ge Astrids miljö- och samhällsblogg, som är min absoluta favoritblogg.
  God Jul och Ett Gott Nytt År

  med de bästa hälsningar från en beundrare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: