Madeleine vann

19 Nov

madeleins häst

Madeleines häst innan Mattias Gårdlund förde bort honom till en säker död. Men först skulle han inbringa många sköna tusenlappar till en hästhandlare.

Tingsrätten i Lund underkänner polisens och kammarkollegiets fordran på 61.135:- för hämtning, uppstallning och avlivning av en gammal travhäst och fyra bondkatter. Istället skall polisen ersätta Madeleine med 51.062:-, merparten avser rättegångskostnad.

Sällan har jag läst en mer välskriven dom. Polisens och länsstyrelsens argumentation sågas på alla punkter.

Mattias Gårdlund hävdade i sitt vittnesmål att saken så att säga redan var biff och banan eftersom förvaltningsrätterna i beslut sagt att det han påstått i ärendet var rätt.

Förvaltningsrätten gick helt på Gårdlunds utsagor och skrev: ”Vid länsstyrelsens besök fann de inga spår av att någon var hemma eller hade varit ute hos hästen, det var mycket snö på gården men inga spår i snön.”

Tingsrätten gör dock en egen bedömning och ställer först frågan:

”Är tingsrätten bunden av kammarrättens prövning i sak?”

”Högsta domstolen har i ett antal rättsfall slagit fast att allmän domstol, inom ramen för parternas yrkanden och medgivanden, är obunden av administrativa organs bedömning av saken (se rättsfallen NJA 2008 s. 560 och NJA 1984 s. 648). I NJA 2003 s. 207 ansåg Högsta domstolen att allmän domstol inte heller var bunden av prövning gjord i förvaltningsdomstol.”

Tingsrätten kommer till slutsatsen:

”Tingsrätten konstaterar att den inte är bunden i förhållande till tidigare prövning av förvaltningsdomstolarna. Madeleine Björks invändning ska därför prövas i sak.”

Därmed sågas Gårdlunds argumentation att allt redan avgjorts i förvaltningsdomstolarna vilka helt och hållet förlitat sig på att han talat sanning.

Nästa fråga som ställs är:

”Är det Madeleine Björks djur som har hållits i förvar och sedan avlivats?”

Svaret är givet:

”Det är Staten som ska visa att det yrkade beloppet utgör ersättning för kostnader som uppkommit till följd av hämtning, förvaring och avlivning av Madeleine Björks häst och fyra katter. Det finns ingen utredning hos tingsrätten om hur djuren identifierats.
Mot Madeleine Björks invändning är det inte visat att det är samma djur som omhändertagits och som sedan förvarats och avlivats.
Käromålet kan således ogillas enbart på denna grund.”

Tingsrätten är grundlig och fortsätter:

”Fanns det skäl att omhänderta och avliva djuren med stöd av 32 § djurskyddslagen?”

Tingsrätten diskuterar bevisningen:

”En polispatrull besökte Madeleine Björks gård på kvällen den 23 februari 2010 efter det att Anders Söberg och hans hustru hade anmält att de inte hade sett Madeleine Björk på ett tag. Av en PM upprättad av polisen framgår att vid polisens besök på gården fanns en skottad väg mellan boningshuset och stallet. Det framgår också att Madeleine Björk kom hem till gården en dryg halvtimme efter det att polisen hade kommit dit. Polispatrullens iakttagelser talar med styrka för att djuren då inte var övergivna i djurskyddslagens mening.

Dagen efter besökte Mattias Gårdlund gården. Han bedömde då att djuren var övergivna eftersom ingen öppnade när han hårt knackade på dörr och fönster till boningshuset. Enligt Mattias Gårdlund fanns det dessutom tecken på att Madeleine Björk inte hade varit på gården under en längre tid. Eftersom Madeleine Björk kom hem på kvällen den 23 februari 2010 finns inte skäl finns att ifrågasätta hennes uppgift att hon var hemma, men att hon sov och inte vaknade eftersom hon hade tagit en sömntablett och lider av nedsatt hörsel.

När länsstyrelsens tjänstemän besökte Madeleine Björks gård den 24 februari 2010 var omständigheterna till en början sådana att det fanns fog för att tro att djuren var övergivna. Omständigheterna förändrades dock när Anders Söberg berättade för Mattias Gårdlund att Madeleine Björk hade varit hemma på kvällen föregående dag. Att Anders Söberg lämnat denna uppgift till Mattias Gårdlund finns inte anledning att ifrågasätta.

Efter det att Mattias Gårdlund fick denna information av Anders Söberg har det ålegat länsstyrelsen att vidta ytterligare utredningsåtgärder, utöver att knacka på, för att kontrollera om djuren var övergivna (Se Jordbruksverkets föreskrifter ”Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Handläggning av djurskyddsärenden” (Dnr 31-2401/09) s. 21). En djurskyddshandläggare ska noga tänka igenom om beslut om omhändertagande är nödvändigt. Det har inte framkommit att länsstyrelsen vidtog några ytterligare utredningsåtgärder för att undersöka om ett omhändertagande var nödvändigt. Istället omhändertogs hästen samma dag.

Fyra av Madeleine Björks katter omhändertogs den 25 februari 2010. Av Madeleine Björks egna uppgifter och av en PM upprättad av polisen framgår att hon var hemma när beslutet verkställdes. Katterna var alltså inte övergivna när beslutet verkställdes. Som framkommit tidigare var beslutet att omhänderta djuren felaktigt redan utifrån de omständigheter som förelåg den 24 februari 2010.”

Slutligen ställs frågan:

”Var det nödvändigt ur djurskyddssynpunkt att omhänderta djuren?”

”Enligt den bedömning som förvaltningsdomstolarna gjort fanns grundläggande brister i miljön för djuren hos Madeleine Björk. När det gäller katterna går det dock inte av förvaltningsdomstolarnas domar att utläsa vari bristernas bestått och inte heller något konkret om katternas hälsa när de omhändertogs. Något veterinärutlåtande om katternas hälsotillstånd har inte åberopats. Länsveterinären Charlotta Kamaterou har aldrig sett katterna. Mattias Gårdlunds iakttagelser på avstånd genom ett fönster av katternas hälsotillstånd måste bedömas med stor försiktighet. Även om någon eller alla katterna hade rinnande ögon eller öronskabb är det inte visat att katterna varit utsatta för sådant lidande att skäl för omhändertagande förelåg.

Staten har åberopat en journalutskrift som är daterad den 29 mars 2010. I den
framgår att en katt var skadad i käken och starkt smärtpåverkad. Iakttagelsen gjordes drygt en månad efter det att Madeleine Björks katter omhändertogs. Utlåtandet säger naturligtvis ingenting om denna katts hälsotillstånd när den omhändertogs.” (Det troliga är väl att just denna katt var en påkörd hittekatt, annars har Hjorthög brustit grovt i skötsel och tillsyn om man hävdar att det är en av de katter som omhändertogs hos Madeleine. Så antingen är det ”bara” ett bedrägeri för att få ut extra pengar. Min kommentar.)

”Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det inte är visat att katterna var utsatta för sådant lidande att det fanns skäl att omedelbart omhänderta dem. Det är för övrigt anmärkningsvärt att inte alla Madeleine Björks sju katter omhändertogs om det ur djurskyddssynpunkt var så illa ställt för katterna att de bedömdes lida.

När det gäller hästen har det varken av förhör eller av någon skriftlig handling framkommit att dess hälsa var nedsatt. Charlotta Kamaterou har visserligen berättat att hästens hull enligt någon handling vid länsstyrelsen var något under normalt vid omhändertagandet. Mattias Gårdlund, som såg hästen i samband med att den omhändertogs, har inte framfört några anmärkningar beträffande hästens fysiska hälsa.”

Tingsrätten drar slutsatsen beträffande bl. a. takhöjd i stallet:

”Enligt tingsrättens mening framstår det därför inte som utsiktslöst att de brister som funnits i djurhållningen beträffande hästen hade kunnat avhjälpas efter tillsägelse.”

”Tingsrätten anser således att det inte är visat att det fanns skäl ur djurskyddspunkt att omhänderta djuren med stöd av 32 § djurskyddslagen, vare sig med hänsyn till djurens hälsotillstånd eller till deras närmiljö. Det hade därför funnits särskilda skäl att befria Madeleine Björk från betalningsskyldighet också på denna grund.”

Kanske finns det fortfarande hopp för mänskligheten.

17 svar to “Madeleine vann”

 1. jk 11 december, 2014 den 03:13 #

  Det er da ingen Vinding alls Kvinde tabte sine dyr til de sjakaler och ratte beskytte tjenestenfejlen med ophæv af salær ,, vad er det for en uretfærdig dom etik . Kanske hele dommer panelet er med i magtens formynderi siden de beskytter deres egen ” embedsmænd ” Hele dette Etik af dyrvelfærd har tils nu ikke givet battels for sit tab eller sin rat på samme .. folk taber deres dyr rask væk ved at system tager sig frie beføjelser og opfinder grundlag for tage folks private dyr ude et enes bevis på et kriminelt grundlag
  Denne Eu rat og etisk dyrvædlærd er helt end i det blå stakkels menneske og taber til hendes dyr !
  En sag som skulle vise i Europa domstolen med !!

 2. Markku Bjorklund 20 november, 2014 den 11:59 #

  Sanningen kommer alltid fram, på ett eller annat sätt. Stort grattis till Madeleine och de som hjälpt till, en stor seger för djurägare. Nu hoppas vi att Gårdlund blir polisanmälda för mened och får sitt straff. Vem ersätter djuren och Madeleines kränkning?

 3. flisan 20 november, 2014 den 10:35 #

  GRATTIS Madde, äntligen en domstols som fungerar som det var meningen att den skulle fungera o inte en domstol som går i LS ledband, synd att dom tog bort hennes djur men det är typiskt förfarande , dom skyndar sej att avliva så att man inte kan få ihibition, finns inte djuren i livet så finns det inget att få ihibition för, vad gäller gårdlund hade inte han en gris som gick på en lerhage det kan om något vara grund för att han blir av med den enligt djurskyddslagen eller gäller andra lagar för djurhandläggare

 4. nanna 20 november, 2014 den 08:33 #

  Gud hästen kunde ju även vara gammal men personerna som tog dom och avlivade fullt friska djur av att ingen vet hade kollat igenom djuren och berättat deras dom har de även själva gått mot djurskyddslagen med att avlivar fullt friska djur av en annan ägare till dom och utan vet koll.. Dom borde fan dömas och betala dyra böter och tvingas bort från jobbet genom att visat att de inte har den kapaciteten till jobbet…

  • Kärringenmotströmmen 18 februari, 2016 den 04:05 #

   Så gör dom hela tiden i alla länen. måste vara en brist i deras utbilding som gör dessa till djurdödare och helst alla ska dödas utan att dom ens är sjuka..

 5. Kenth Wasserman 19 november, 2014 den 11:45 #

  Bra! Skitbra! Dystert dock att vinna när djuren redan är avlivade. Jag rekommenderar alla som hamnar i denna form av tvister att söka professionell hjälp av jurist direkt.

  • Anonym 22 november, 2014 den 10:04 #

   Det är därför ägaren ska ha skadestånd. Ett skadestånd som svider ordentligt. Sen bör de inblandade rånarna/mördarna avskedas förstås.

 6. Carina Hedberg 19 november, 2014 den 05:58 #

  Den satt som handen i handsken! Kan vi få tal del av domen?

 7. Åke Skogevall 19 november, 2014 den 04:39 #

  Var Gårdlund en av de inspektörer som inte ansågs kompetenta att bemöta djurhållare 2013?
  För djurens bästa eller lantbrukarens?
  http://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1291/ItemId/979/View/Details/AMID/3130/
  Default.aspx

  • Karl Andersson 20 november, 2014 den 06:39 #

   Mattias Gårdlund, Sverker Olsson, Emma Hansson och Peter Stenberg, de fyras gäng som fick husarrest av förre detta chefen Håhus. När ska lille Marcus dra dem i öronen och sparka dem för deras arbetssätt?

 8. Anette H 19 november, 2014 den 02:34 #

  Gårdlund har ju förstört djurens naturliga levnadssätt att kunna röra sig naturligt , få mat o vatten samt social kontakt , nu kan de ju inte få det då Gårdlund o kompani mördat dem på grund av egna fantasier och makt galenhet och pga för lågt iq, de kunde inte ens ha samarbete med poliserna som var där dagen innan ,

 9. Anette H 19 november, 2014 den 02:30 #

  inspektörerna skulle inte ha rätt att ha egna djur heller då de så hänsynslöst avlivar andras egna friska djur, Det är ju djurplågeri de utövar i statens namn, lite undangömt , i skymundan så att alla tror det är så , tur att de inte gick på bullshit den här gången. Djurförbud åt inspektörerna som så hänsynslöst avlivat Maddes häst o katter som var hennes familjemedlemmar

 10. Anette H 19 november, 2014 den 02:24 #

  Kränkningen är så stor så att det påverkar hennes framtida välmående . sånt där glömmer man inte i första taget
  Man kanske skulle föreslå att de drar av lönen åt inspektörerna , skadeståndet , då de missbrukar sin tjänst, eller avsked

 11. Dan Peter 19 november, 2014 den 02:22 #

  Men är det inte dags att sätta Gårdlund på granskning snart ? hoppas Madde nu får rätt och återfår pengarna

 12. Göran 19 november, 2014 den 12:53 #

  Äntligen en domstol som agerar enligt rättstatsprincipen även i mål där ”djurskyddslagen” åberopas, denna dom bör väl rimligen följas av ytterligare en där djurägaren ges ersättning för de förlorade djurens värde samt kompenseras ekonomiskt för den kränkning det inneburit att hennes äganderätt till djuren kränkts…..

 13. Kenneth Erikson 19 november, 2014 den 12:34 #

  Jag håller med, om din slutmening. Det var verkligen positivt att Madeleine Björk fick rätt. Men, det är första instans och kan komma att överklagas. Ändock får vi glädjas med Madeleine så länge. Tack.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Allt är inte vad det verkar | Astrids miljö- och samhällsblogg - 10 januari, 2015

  […] som inte svarar på dolda nummer. Djurens ägare är alltså ”försvunnen”. Det finns fler som mist sina djur på det […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: