Arkiv | augusti, 2012

Tvångssophämtning bra affär för kommunerna

30 Aug

Skrevs den 11 september 2010.

Den som vill kan ansöka om att helt slippa sophämtning, enligt kommunernas renhållningsstadga. Men ingen har beviljats en sådan dispens under åtminstone de senaste decennierna i Sjöbo kommun. Det tror jag gäller alla andra kommuner också. ”Den restriktiva inställningen beror på risken för råttor och annan ohyra”, påstår John-Erik Ottosson (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden till Skånskan. I en del andra kommuner vägs soporna vid varje tömning, så att den som slänger mindre kan betala en lägre hämtningsavgift. Det skulle bli för dyrt säger miljö- och byggnadschefen Johan Johansson.

Ett annat argument för att avslå en ansökan hade miljödomstolen förra året. En man i Dösjebro ville befrias från den kommunala sophämtningen och slippa årsavgiften på cirka 2 000 kronor genom att slänga sina sopor i soprummet till hyresfastigheten som han själv äger och som ligger 30 meter från hans villa.  Men det se det gick inte. Kommunen har ansvar för människors hälsa och för miljön och därför också för transporten av sopor. Även transporter på 30 meter.

Något som de boende i Sjöbo sommarby borde ta fasta på. Där vill kommunen att de boende själva släpar sina sopkärl flera hundra meter till en större väg. Miljödomstolen skriver att De som vill ta hand om sina sopor själv kan bli befriade från den kommunala sophämtningen. Men bara om de inte bor i tättbebyggt område och kan visa att de komposterar och återvinner enligt konstens alla regler – på sin egen fastighet.

Det lär nu inte heller hjälpa. Ingegerd Larsson som bor ensam i sitt hus i Torlånga och delar tunna med sin likaledes ensamma granne vill ha längre tömningsintervall för att det inte finns några sopor att tömma. Hon komposterar och använder komposten i trädgården. Ändå möts hon av kalla handen från Sjöbo kommun.

En man i Sölvesborg fick också avslag av miljödomstolen. Han menade att han kunde ta hand om sitt avfall själv genom kompostering och har uppfyllt de krav som miljökontoret ställt. Enligt miljödomstolen kan han inte ”bevisa att hanteringen av avfallet sker på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö”. De menar att det inte är ”rimligt” att allt avfall från hushållet verkligen kan komposteras eller lämnas till återvinning.

Leif Fransson har ingen soptunna vid sommarstugan i Lenlövs Fäbodar utanför Hofors. Ändå ska han betala 450 kronor i sopavgift. – Det går inte ens att köra upp med sopbil till stugan, säger han. I ett brev från Hedemora Energi står det att samtliga fritidshus i kommunen från och med nu ska betala 450 kronor i grundavgift för sophämtning, även om de inte har någon soptunna. Det gäller 650 fastigheter så det är stora pengar att hämta.

– Den här grundavgiften ska täcka kostnader som avfallsplanering och administration och en liten peng går till förpackningsinsamlingen, säger Erik Kristiansson på energibolaget. Eftersom Sverige är anslutet till EUs förordning om producentansvar för förpackningar och en förpackningsavgift som skall garantera kostnaden för återvinning redan tas ut i producentledet av konsumenterna, så är detta ett konstigt argument som innebär att man tvingas betala en gång till.

De som söker dispens för att slippa kommunal sophämtning kan räkna med att få avslag. Det enligt Bengt Johansson som är chefsjurist på länsstyrelsen i Blekinge. Bengt Johansson säger att det delvis är dagens miljödebatt som ligger bakom att det är så svårt att bli av med den kommunala sophämtningen. Lagen tolkas hårdare och då hjälper det inte att vara noggrann med sopsortering eller att vara extra miljövänlig. I Karlshamn, Olofström och Sölvesborg är det, enligt Miljöförbundet Blekinge Väst, vanligt med den här typen av ansökningar. Återigen vinner plånboken över miljön!

Utredningar under all kritik

30 Aug

Skrivet 10 september 2010.

Bo Edvardsson, docent i psykologi vid universitetet i Örebro, har specialiserat sig på utredningsmetodik. Under många år har han gått igenom bland annat utredningar om omhändertagande av barn, och menar att kvaliteten i många fall är dålig. Inte sällan är det utredarnas egna känslor och tyckanden som styr utredningen, inte saklighet, korrekthet och relevans, anser han.

Han är mycket kritisk till socialtjänsternas låga kvalitet på utredningar. Utredningar som ligger till grund för domar och omhändertaganden och kan vara livsavgörande för en människa, ofta ett barn.

Själv gammal forskare vet jag hur viktigt det är med objektivitet. Ofta sätter man ju upp en tes, vars relevans skall beläggas eller vederläggas, av experimenten, undersökningen etc. och det skall utmynna i en rapport där man förutom att presentera de faktiska resultaten,  diskuterar orsaker och felkällor och ställer dem i belysning av andras resultat. Detta kan liknas med socialsekreterarens utredning. Men här upphör också alla likheter.

”Man undanhåller relevanta uppgifter, dammsuger i stället efter uppgifter som stämmer med den egna uppfattningen, och tar med triviala uppgifter som inte har med utredningen att göra, men som ska förstärka den bild man vill ge. Man kan manipulera en utredning hur mycket som helst utan att direkt ljuga, genom urvalet.”

Jag skulle också vilja tillägga att man även kan, och gör det, genom att manipulera med ord som har den klang som förstärker syftet med utredningen.

Det saknas styrande frågeställningar i utredningarna, urvalet av uppgifter och uppgiftslämnare är skevt, man kontrollerar inte uppgifter, man skiljer inte  på fakta och egna tolkningar och man låter inte personer som utreds bemöta påståenden om dem.

Här har jag ett exempel från egen erfarenhet hur Marianne Normark/Brogren, ökänd socialsekreterare i Hörby, numera med ansvar för omhändertaganden,  skrev när min dotter kvarhölls av pappan under nästan en hel termin och inte fick gå i skolan. Min dotter uttalade sin längtan att få komma tillbaka till skolan varpå Marianne skrev i sin utredning: ”Det tolkar vi som att hon vill bo hos pappan”.

En forskare som behandlade sitt insamlade material på det sättet skulle snabbt bli ”avrättad”! Ändå har ju få forskare makten över liv och död som en socialsekreterare faktiskt har. En ytterligare parallell är djurskyddsinspektörernas s.k. rapporter som tyvärr följer samma mönster som socialutredningarna. De har försetts med en motsvarande makt att faktiskt förfoga över inte bara djurs utan också människors liv och död. Båda slagen av tjänstemän är mycket medvetna om att domstolar varken har tid eller kunnande att ifrågasätta och kontrollera uppgifter utan förutsätter att utredaren/uppgiftslämnaren är både kunnig och ärlig, vilket enligt min erfarenhet sällan är fallet.

Att motbevisa subjektiva, luddiga och osakliga anklagelser kan vara mycket svårt. För den som utsätts för felaktiga, negativa omdömen och påståenden i utredningar som görs av exempelvis socialtjänsten eller psykiatrin kan det vara snudd på omöjligt att få upprättelse, säger Bo Edvardsson. Lägg till Länsstyrelsens djurskyddsmyndighet på listan!

”Det allvarligaste felet med socialtjänstens utredningar är att de är så subjektiva, man tolkar allt utifrån en förutfattad mening om bristande föräldraförmåga”, sa Riksföreningen autisms ordförande, läkaren Eva Nordin-Olson, i en intervju på i DN förra året.

Exemplen är många när föräldrarna skuldbeläggs av myndigheter. Ibland kan det vara för att ett barn har autism och får problem i skolan. En förälder kan skuldbeläggas för att ett barn är underviktigt eller om det är överviktigt.

Inte bara socialsekreterarnas utredningar grundas på skvaller och förtal utan det gör också djurskyddsinspektörernas. Även här färgas omdömena ofta av en konflikt mellan den maktutövande myndighetsrepresentanten och den enskilda föräldern eller djurägaren som skall granskas. Skadan blir i båda fallen oftast irreparabel: Tvångsförflyttade djur som ofta avlivas och barn som skadas för livet. När djuret/barnet väl förflyttats tvår den beslutande myndigheten sina händer och bryr sig mycket litet om det blev bättre eller sämre för djuret/barnet. Nu har i alla fall lagen haft sin gång och djurägaren/föräldern står där med ett krossat liv.

Avlopp och sopor som affärsidé

30 Aug

Skrevs den 3 september 2010.

Merab som bl a tömmer slutna tankar i Höörs kommun har fått ekonomiska problem rapporterar Skånskan. Det visar sig att antalet tömningar minskar stadigt med stort inkomstbortfall som resultat. Man misstänker olagliga entreprenörer. I dag har entreprenören tre slambilar och lika många chaufförer som kör i Mellanskåne. Som alltså skall sysselsättas.
Kommunen är väl inte speciellt känd för att uppmuntra lokalt omhändertagande och ekologiska lösningar. Så här skriver signaturen ”Jamal”: Dessa ”Miljöfirmor” är lika giriga överallt. Vi bor utanför bebyggt samhället och har komposterat våra sopor i trettio år. Tidigare hade vi befrielse från sophämtning, men det togs ifrån oss i fjol. Kommunen började då debitera för ”sophämtning” men tilläggas kan att vi inte har något kärl och att ingen tömning förekommit. Naturligtvis komposterar vi fortfarande oavsett vad de säger men jag kallar kommunens beteende för ren ”stöld” – eller är det någon form av ”privat skatt”?

Bland de 40 hushåll som Merab och miljömyndigheten misstänker ha fått slamtömning på oegentligt sätt finns toppolitikern Erik Mårtensson (KD) med.
– Jag beställer tömning av tanken när den är full, säger han och förnekar skuld.
Erik Mårtensson har flera tunga politiska uppdrag på lokal nivå. Han sitter i fullmäktige och står som första namn på valsedeln inför valet. Som ordförande i tekniska nämnden har han haft inflytande i frågor som rör samordningen mellan Merab och kommunen.

Dessutom sitter han som ersättare i Merabs styrelse. Samma renhållningsbolag som alltså utreder om Erik Mårtensson och ett flertal andra Höörsbor begått oegentligheter i sin slamtömning. 2007 hade hans hushåll på tre personer beställt fyra slamtömningar av Merab. 2008 var det plötsligt bara två tömningar och 2009 en tömning. Under de senaste två åren har Erik Mårtensson alltså bara beställt två tömningar. Det kan jämföras med en av politikerns grannar. En ensamstående person som under 2009 och 2010 tömt sin slutna tank sex gånger. Politikern förklarar skillnaden med att han arbetat mycket i ett hus tvärs över gatan. En tömning kostar minst 859:- så här finns naturligtvis stora pengar att spara/tjäna beroende från vems sida man ser det!
I Sjöbo har de nya soptunnorna med flerfackskärl orsakat kaos och protester. Tömningsintervallen har dubblats och i kärlen, som stinker, frodas fluglarver. Häng upp lavendelkvistar tycker Merab. I Sjöbo sommarby får, från och med den första juni, de boende varken sophämtning vid grinden, eller i de sophus som planerades. I stället måste var och en släpa sin soptunna till närmaste större väg på hämtningsdagarna. För många innebär det flera hundra meter. Det är en riktigt dålig lösning, säger teknik- och fastighetschefen Johan Johansson.

Nu har hela Sjöbo kommun anmälts som en sanitär olägenhet. Kjell-Erik Månsson i Karups sommarby har lyckats få sin tunna tömd en gång.
– De har ju varit här flera gånger men de stannar inte och tömmer tunnan. Min teori är att de inte kan tömma de gamla kärlen och därför kör de bara förbi oss som fortfarande har kvar de gamla, säger Kjell-Erik. Den gamla gröna tunnan på uppfarten till deras hus är överfull. De nya tunnorna står i sedan några veckor oanvända någon kilometer längre bort. Räkning från entreprenören Ohlssons, som lämnade lägst anbud till kommunen, har man däremot fått.
Minst en tredjedel av allt matavfall i landet ska omvandlas till biogas och biogödsel i år, enligt Sveriges miljömål. För att vi ska kunna nå målet måste i stort sett alla kommuner bygga ut ett insamlingssystem, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige till Ekot. Så våra sopor är värdefulla. Jag tycker att i stället för att bygga in oss i ett behov av att mat slängs, skulle vi försöka minska slöseriet som också bidrar till klimatförändringarna.

Man kan undra varför man inte skall kompostera i stället? Vi som bor i Hörby har fått ett utskick från Merab som kallas MILJÖ nyheterna. I nummer 5 kan man läsa att den ”fastighetsnära insamlingen tar fart”. Samma kritiserade kärl som redan införts i Sjöbo skall nu också införas i Eslöv, Höör och Hörby för ett försök ”har gått så bra i Flyinge”. Runt om i kommunen finns massor av insamlingscontainers för förpackningar där man kan lägga sitt avfall. Soptaxa – vad får man för pengarna skriver man i en faktaruta: Jo du får hämtning, återvinningscentralerna kan drivas, du får Miljönyheterna och det bästa av allt (min kommentar) du får köpa tillbaka ditt organiska avfall som kompost! Allt för att hjulen (på sopbilarna) skall kunna fortsätta att rulla. Inte tycker jag att kommunerna verkar vara intresserade av några hållbara lösningar utan mer av stadiga inkomster.

Tidigare kommentar:

Annika

sön 05 sep 2010 11:34

Ett normalhushåll gör av med c:a 200 m3 vatten per år och det mesta går ut via avloppet. En sluten tank för avlopp tar knappast mer än 10 m3 och en slamlastbil kan nog inte ta mer än 15 m3 per vända, släpvagn inräknad. Sedan får den som läst både blogginlägget och min kommentar räkna själv. Tips, dividera 200 m3 med 10 m3 så får ni fram hur många gånger som slambilen måste komma per år.

När det gäller sopor har vi Orsa ett ganska bra system. Alla betalar en fast grundavgift för drift av tippen där man kan bli av med gamla möbler, cyklar, färgrester, impregnerat trä som blivit över mm. Alla som bor i villa kan välja att kompostera själva eller mot avgift få en separat tunna för komposterbart avfall tömt varannan vecka. Dessutom kan man välja hur stort sopkärl man vill ha och hur ofta den ska tömmas. Normalintervallet för tömning är fyra veckor men det är möjligt att välja åtta veckors intervall. Jag har valt en tunna på 190 liter.

Omhändertagna barn och djur som affärsidé

30 Aug

Artikeln skrevs 3 september 2010.

Det är inte bara djur som omhändertas utan förvarning. Så gör man med barn också. Socialstyrelsen skall nu granska alla ärenden om omhändertagna barn i Marks kommun. Upprinnelsen är att en fosterfamilj plötsligt fråntogs en fyraårig flicka och en femårig pojke som efter flera år rotat sig i familjen . Socialstyrelsen hade en rad synpunkter på kommunens agerande och nu skall ytterligare 15 fall granskas. Lyssna på reportage här! Socialtjänsten påstår att det var för att  fosterföräldrarna inte samarbetade.  De har under året som gått flyttas flera gånger. I det första familjehemmet kostade barnen  skattebetalarna 32 000 per månad. Efter flytten kostar de nu svindlande 108 000 i månaden. Vi som tar hand om våra egna barn får nöja oss med en dryg tusenlapp i månaden. Man kan undra hur man beräknar kostnade för så små barn. De kan väl kappast hunnit bli värstingar och gjort stan osäker på kvällarna! I ett jourhem dit barnen flyttades först var kostnaden ännu högre eftersom barnen behövde hjälp pga den traumatiska flytten.

Även socialnämnden i Hörby är duktiga på att göra av med skattepengar. I år förväntas ett underskott på katastrofala 30 miljoner. Enligt socialchef Eva Carlström underskottet på ökande kostnader för socialbidrag, institutionsplaceringar och hemtjänst. De uppmärksammade ”tänkehattar” som inköptes och som jag tidigare skrivit om på bloggen, tycks inte ha hjälpt det allra minsta.

Helt klart är att vissa tjänar pengar och stora pengar på barn som omhändertas av samhället. Omhändertagande av djur har också, sedan länsstyrelsen tog över djurskyddsinspektionerna 2009, ökat lavinartat. Att tjäna pengar på dessa har nu blivit en affärsidé. Det hundpensionat, Hjortshögs Hundcenter AB, utanför Malmö som polisen anlitar och placerar djur hos registrerades för ett år sedan angivande:  ”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaring av omhändertagna djur”.

Det finns alltså kommersiella intressen som tjänar grova pengar på att både barn och djur omhändertas. I Stockholm ökade antalet från sex stycken djur 2008 till 422 st efter att länsstyrelsen tog över. För smådjur som katt och hund finns avtal med hundstall och katthem. En säker inkomstkälla alltså. Som i det fallet i Hörby då polisen tog fyra katter i en kvinnas hem under motivering att hon var försvunnen och som jag tidigare rapporterat om, så visste naturligtvis både Länsstyrelsen som Hundpensionat att det rörde sig om djur som inte var säljbara. Vem vill köpa fyra bondkatter i 8-årsåldern? Icke desto mindre tog man katterna, som placerades i bur under en månad, varpå de avlivades. Ägaren fick sedan en räkning  på 5000:- för ”omvårdnaden”. Lässtyrelsen borde förklara för djurägarna vilka enorma kostnader det innebär för dem om det blir beslut om omhändertagande. Det kommer ofta som en överraskning för dem, säger Björn Arvill, närpolis i Hallstavik.

Ännu ett modigt polisingripande

30 Aug

Skrevs den 19 augusti 2010.

Ibland verkar polisen ha hur stora resurser som helst. Kring 8.30 den 29 juni ryckte ca 14 personer ut från polis och Länsstyrelse till Husby gård i Vallentuna för att beslagta Raoul Hamiltons 14 fullblod, vapen (antika) och datorer. Ett ögonvittne rapporterar: ”Tills nu har man lastat två hästar i denna kvällsövning. Hästarna är extremt svåra att lasta och vill inte alls åka från gården.”

Hästarna som leds ut ur hagarna är av bilderna att döma mycket fina och välmående, åtminstone innan polisen börjar med lastningen.

Anna, en av de två kvinnor som var fodervärd till och skötte hästarna är förtvivlad och gråter: ”Polisen lyckades få in hästen i transporten men lämnade honom ensam där vilket man aldrig får göra. Han fick panik och stegrade sig. Resultatet blev ett stort sår i ena benet. Det sydde de ihop i ett skitigt traktorstall och jag fick inte ens komma i närheten för att lugna hästen.”

Hästen är den som syns på bilden ovan.
Anna fortsätter: ”Vi är där sju dagar i veckan och sköter hästarna efter alla konstens regler. Men nu har polisen kört i väg med den skadade hästen och ett 30 år gammalt avelssto som är helt frisk. Hon ska avlivas, säger de. Varför kunde hon inte ha fått dö hemma på gården?”

Anna försökte fögäves tala för hästarna. ”Till slut blev jag uppmanad av befälet att lugna ner mig. Annars skulle de ta med mig till Täby och sätta mig i häkte.”

En granne tycker att det är bra att de hämtar hästarna: ”Han ondgjorde sig över att Hamilton aldrig betalar vägavgiften så grannarna alltid måste driva in med hjälp av Kronofogden.
Grannen ville vara anonym.”

Vid halv tretiden rapporteras: ”Polisen har uppenbart stora problem med att omhänderta hästarna. De har endast lyckats lasta en häst vid Hamiltons gård. Vad jag erfar har man till och med försökt med att ge hästarna lugnande medel men hästarna vägrar fortfarande gå in i hästtransporten. Verkställigheten har helt klart kommit av sig.” Vid det här laget har hästen ovan skadats.

Vid halfemtiden avbröts lastningsförsöken.
Författaren Marianne Ahrne som hyr en stuga av Haminton sedan länge ger sin syn på tillslaget i en artikel i Expressen. Hon är mycket kritisk mot själva händelsen och hur det utfördes som hur Länsstyrelsen sköter djurtillsynen i allmännhet: ”I dag sköts kontrollen av djurskydd av byråkrater i Länsstyrelsen som ofta håller lagens minsta paragrafer kärare än djuren. Medan man blundar för eländiga förhållanden för djuren i kött- och pälsindustrin ger man sig på djurägare med hästar, hundar och katter. Här kan en liten förseelse få oerhörda konsekvenser och leda till att fullständigt friska djur beslagtas och avlivas. ”

Bakgrunden till beslaget uppges vara en svansskada på en häst och en anonym anmälan, ett antal (avsiktliga?) misstolkningar, en veterinär som inte ringde tillbaka och ett misstag som visade sig bli öderstigert för hästägaren. Kontentan blev att hästen omhändertogs och ”skänktes” bort av polisen och mannen belades med djurförbud. Senare hämtades resten av hästarna när han inte frivilligt hade gjort sig av med dem.

Ahrne skriver: ”Hamilton och hans två fodervärdar föstes åt sidan, skärrade hästar tvingades in i transporterna med hjälp av plankor och kvastar: åtta av hästarna drogades, en del så hårt att de knappt kunde stå på benen.”

Den 79-årige hästägaren trycktes upp mot en vägg och fick ett blått öga. ”Han vaktades av två poliser och tvingades gå på toaletten med öppen dörr…”

Det var väl tur att hanteringen sköttes av polisen och inte av djurägaren för då hade väl Länsstyrelsen snabbt anmält honom för djurplågeri! Länsstyrelsen i Skåne skall nu anordna utbildning för poliser och även se till att de som tar om hand djur har kompetens för det, så alltså är man även på internt håll medveten om de brister i deras egen djurhantering som vi vanliga dödliga länge har hävdat fanns!

Kommentarerna är många. En del (anmälare?)  försvarar tillslaget, men de flesta, många med egna erfarenheter känner igen sig. Signaturen  ”rättslös17” skräder inte orden: ”Jag har, som flera andra här, sett inspektörer agera känslokallt och utnyttjat sin maktposition för att ”vinna sina egna krig”. Att fatta sådana här beslut eller skjuta djur på plats, visar inte på gott omdöme. Ni andra som läser det här, är ni förvånade? Det är inte akademiker med högsta betyg på Länsstyrelsen eller de mest begåvade eleverna från gymnasiet på polishögskolan. ”

”Horsedk” som säger sig vara hästhandlare hävdar att det finns inspektörer som skor sig ekonomiskt på beslagtagna hästar: ”…jag har kun mött 1 som jeg har handlet med, men denna hadde ett gott samarbejde med andre djurskyddinspect fra andre orter och dom bestemmer selva vart t.ex en häst skal åke hen när dom bara hämter en, och det har 2 gångar väret jag der har hämtat ut hästar på detta sätt ! God handel for jag och inspectör ( 8-18000sek)…”

Jag kan ju inte bedöma sanningshalten men finner det inte otroligt.

Liknande tankar har ”senioranders”: ”Bara detta att hästarna försvann.
Till kompisar?
Såldes?
Pengarna till . . vem?”

I ett tidigare inlägg i denna blogg har jag skrivit om hur en kvinna i Hörby som polisen på Länsstyrelsens order, med våld tog fyra ”värdelösa” katter ifrån, fick en saftig räkning från djurhemmet Hjortshögs Gård där polisen i Skåne regelmässigt placerar beslagtagna djur. Katterna var då för övrigt sedan länge avlivade. Det är skumt tycker jag när fyra bondkatter plötsligt får ett värde på 5 000:-.

Signaturen ”ju fler desto bättre” skriver: ”finns inga tvivel på sannings-halten i artikeln.galna djurskyddshandläggare/inspektörer är beryktade och omvittnade sen lång tid tillbaks över hela sverige.har själv sett med egna ögon hur dom beordrat avlivning av 2 hästar trots att veterinär och gårdspersonal vädjat om en veckas anstånd.så att djurägaren kunde få ta farväl av sina
älskade hästar.eftersom han ej var tillgänglig.och hästarna ej var akut sjuka.detta godtogs ej.och tro det eller ej men när hästarna stöp i backen så skrattade djurskyddsinspektören högt.”

”Tack Marianne.
för att du lägger fokus på ett av sveriges största djurskyddsproblem.nämligen länsstyrelsen med sitt bödelfölje.om man läser på djurförbud.sverige förstår man att det måste finnas ett systemfel i detta landet.att djuren skall ha god omvårdnad och ett bra liv.är nog de flesta överens om.men att blanda in prestige och maktgalenskap i detta är orimligt och oacceptabelt.idag avlivas friska djur på löpande band.man drar sig heller inte för att avliva månadsgamla diande föl.som just börjat leva.hoppar och skuttar i boxen.och väntar på att få upptäcka världen.att döden ej skulle innebära ett lidande för djuren.som en djurskyddshandläggare uttryckte det på sajten bukefalos.visar hur man tänker i sitt såkallade djurskyddsarbete.förutom alla andra märkligheter.såsom fabricerade/påhittade anonyma anmälningar osv.listan kan göras hur lång som
helst.Svenska folket.vi måste väcka opinion!!!!!”

”Svea D” är kritisk till polisens hantering av djur i allmännhet: ”Man möter absolut ingen empati eller kärlek till djur utan känslokyla och oförstånd. Det låter ju helt vansinnigt att man behöver droga hästar för att få in dem i transportvagnar och med vilken rätt lägger man beslag på helt felfria och friska hästar. Sverige börjar likna en polisstat där den lilla människan ständigt kommer i kläm.”
Som hästägare vet jag att det är bara tid och tålamod som lastar en häst. Hästar skall tränas att gå på transporter. Tänk bara så stressade och skärrade dessa hästar måste ha varit både av lastningen, alla främmande människor och att skiljas från sin flock och invanda miljö! Men allt i det heliga djurskyddets namn, även djurplågeri! Helgar verkligen målet medlen? Varför tillåts poliser göra sådant mot djur som vi andra skulle bli dömda för?

”Raka rör” skriver kloka ord: ”BONDFÖRNUFT, vart har det tagit vägen? Naturligtvis så ska djur skyddas men det gäller även människor. Jag har nu själv och via bekanta blivit medveten om att vi verkar ha fått en stat i staten igen via Länsstyrelsens personal. Det är en skam för en demokrati när det plötsligt finns en maktfaktor, som i värsta fall baserat på en blandning av angiveri, okunskap och godtycke kan BEORDRA polisen till ingripanden som i ett normalt läge är totalt onödigt och kan lösas med helt andra resurser. I den här och andra liknande situationer så tas ett beslut och bevisen städas undan innan en ev. rättslig prövning kan bli av. Vem skriver rapporten och är egen domare i fallet? Maktfullkomlighet är något mycket obehagligt som jag inte tror att någon vill se i ett friskt samhälle. Vi verkar vara farligt nära detta nu i ett antal liknande fall som berör omhändertaganden av djur under märkliga omständigheter bl. a hästar och hundar och därmed påföljande konsekvenser som i värsta fall innebär djurförbud. Visst behövs det ibland men nu verkar det ha gått prestige i att gå fram med storsläggan först och ev. tänka senare. UPPROP för raka rör i alla riktningar och det kanske är dags att börja syna viss personal i sömmarna även om de tillhör Länsstyrelsen.”

”Vice VD” slår huvudet på spiken: ”Så fort det är hästar med i bilden är kraven på djurägaren skyhögt. En ko med bruten svans hade inte tagits på samma allvar. Eller minkar utan öron och grisar helt utan svans. Så fort det handlar om sällskapsdjur snarare än djur inom industri har ägaren ingen chans mot myndigheternas inspektörer. Många har sålt sina djur eller avlivat dem sen nya byråkratiska regler införts om takhöjd och gallerbredd. Man tittar inte längre om djuren mår bra och är glada, man använder tumträt och handbok för att avgöra om djuren har det bra eller inte.”

Så sant så sant. Det vet jag som ideligen har Länsstyrelsens inspektörer på gården. De förkunnar ”uppgivet” i pressen varje gång det kommer ett larm om vanvård i djurindustrin att de har så litet resurser så de hinner inte med några inspektioner! Men de har tid att ranta runt bland mina frigående tjoget dvärghöns för att förtvivlat försöka hitta brister som de kan processa i all oändlighet om!

”Burr” beskriver byråkraternas argument: ””vi har gjort den bedömningen” och om det inte hjälper så tar man till tyngre ammunition som helt lamslå allt motstånd: ”tyvärr är regelverket skrivet så, vi kan inte göra någonting annat än att följa lagen”.

Så sant så sant!

Tidigare kommentarer:

 • forystalör 21 apr 2012 07:31

 • ledsen

  fre 20 apr 2012 22:30

  Kan någon uppdatera vad som har hänt alla hästarna? Jag tycker att detta fall, liksom så många andra fall jag läst här på bloggen, är upprörande.Polisen tog ägarens antika vapen och dator. Vapnen skyllde de på att ägaren är självmordsbenägen men varför tog de hans dator? Har han fått sina saker tillbaka?

  Vem var det som angav ägaren? Jag tycker faktiskt att det är dags att dra fram de fega angivarna i dagsljus.


 • eva

  tor 26 jan 2012 11:13

  Då fick ja inhiberingen avslagen dom har inte ens tittat på va vi skrivit. EMMA HANSSON har bestämt att ja får ha 2 hundar men bara av samma kön för att risken är mkt stor att dom hamnar i bur när tiken löper. Så kränkande de e inte ens samma ras ja sysslar inte med blandraser

 • carina

  tis 24 maj 2011 10:42

  detta låter ju helt jäkla sanslöst. Vilken jäkla byråkrati vi har i Sverige. Dom tog ju hästmannens hästar med, 3 välmående adennrar för att grannarna anmälde anonymt och var avundsjuka på honom. Fan säger jag.

 • Berndt Eriksson mailto

  tis 24 maj 2011 09:21

  Innan jag blev ombud för en som drabbats av djurförbud och nu har ytterligare två ärenden vill jag understryka att det som sägs här är en del av vår verklighet. Vårt samhälle har degenerat inom det rättsliga området att vi inte är bättre än forna diktaturer med angiverisystem och domstolar som inte gör sig besväret att pröva den ibland obefintliga bevisning länsstyrelserna kommer med. Vi har i sanning utvecklat en ”statstjänarfrälse” som politikerna medvetet och omedvetet medverkat till! Vem har kuraget att kliva fram och se till att en upprensning kan ske i detta träsk??? Eller tillåts allt detta vansinne för att skrämma folk från att vilja leva efter eget huvud instället för matindustrins önskan om mera robotliknande förhållanden????

 • Görel mailto

  mån 23 maj 2011 17:35

  Självklart blir jag oerhört upprörd, Jag har alltit velat ha djurpolis men inte på detta viset utan för människor verkligen utsätter sina djur för plågeri detta som du skrivit här handlar om djurplågeri fast det är poliserna ,länstyrelsen som gör det , det är horibelt . Varför kan det aldrig fungera i detta samhälle vi lever i ? vi är så små som du skriver men något måste vi väl ändå kunna göra, jag vet inte vad men det kanske finns någon som har ett bra förslag på detta ?? Personligen protesterar jag högt!! Det måste finnas någon lösning, känner mig så fruktansvärt besviken!!

 • eva mailto

  lör 21 maj 2011 12:56

  helt otroligt att de får gå till på detta viset

 • fodervärden

  sön 05 dec 2010 20:24

  sedan detta skrivits har följande hänt: 2 unghästar (båda 3 år gamla) blev kvar på gården då polisen misslyckades med att lasta dem. jag har sedan dess (29 juni i år) skött dem. Tills torsdag den 2 december, då polisen kom och på order av länsstyrelsen sköt dem på plats. 2 friska hästar, utan orsak eller förklaring. Det är svenskt djurskydd idag……

 • drabbad

  ons 18 aug 2010 18:57

  Heja Astrid

Länsstyrelsens djurskydd akterseglad än en gång

30 Aug

Publicerad 9 augusti 2010.

Förra gången var det vanvård av grisar. Nu har djurrättsaktivister smygfilmat på minkfarmer och avslöjat fruktansvärda förhållanden. Minkarnas levnadsvillkor kommer inte ens i närheten av djurskyddslagens krav på ”naturligt beteende”.

Rapport och Aktuellt publicerar i dag (måndag 9 augusti) en dokumentation inifrån ett antal minkfarmer runtom i Sverige. Filmerna och fotografierna är tagna av företrädare för organisationen Djurrättsalliansen som olovligen tagit sig in på minkfarmerna. Man förklarar att man valt att publicera materialet som tillkommit på olaglig väg med att:

”Dels har diskussionen om pälsindustrin och minkuppfödningen varit infekterad inom såväl politiken som forskningen under många år. Partierna har olika åsikter och branschens framtid kan komma att avgöras i det kommande riksdagsvalet.

Dels visar bilderna på omfattande överträdelser av gällande regler för minkuppfödning. Utifrån detta faktum är det journalistiskt relevant att granska uppfödarna, tillsynsmyndigheterna och ansvariga politiker.”

I Sverige finns 75 minkfarmer som producerar 1,2 miljoner skinn årligen, de flesta i Skåne. 15  har besökts under ett år.

”På en majoritet av farmerna hittades sjuka och skadade djur, till exempel minkar med öppna sår. Det var också mycket vanligt att djur hittades döda i burarna och på nästan alla av de farmer som Djurrättsalliansen tagit sig in på kunde organisationen filma djur med stereotypa beteenden som att vagga fram och tillbaka eller maniskt rusa runt i cirklar.”

”Vi har även dokumenterat kannibalism, minkar med ögoninfektioner, bortslitna öron och stora köttsår. Det är uppenbart att minkar på svenska farmer mår mycket dåligt”, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen i ett pressmeddelande.

Det är ju märkligt att ideellt arbetande  privatpersoner gång på gång skall behöva avslöja det som Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer har bra betalt för att sköta.

Pälsnäringens branschorganisation slår som väntat  ifrån sig kritiken som propaganda.

– Slagsmålen är ett biologiskt behov i syskonkullen. Så gör katter, hundar, lejon och vargar också. Jag har inte sett något som tyder på att det förekommer vanskötsel. Så här ser det ut i djurvärlden, säger Bert Svensson ordförande för Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR).

Liksom Vänsterpartiet kräver även Socialdemokraterna och Miljöpartiet att minkfarmerna avvecklas.

Nu skall vi bara höra vad länsstyrelsen skyller på denna gång! I Skåne har åtminstone djurskyddsinspektörerna beordrats att åka en och en. Så med dubbelt så mycket tid kanske ett och annat vettigt besök kan hinnas med!

Uppdatering: Av ordern att åka en och en blev intet. Fortfarande åker man både två och tre plus med 2-3 beväpnade poliser för att sätta skräck i djurägarna.

Länsstyrelsen lät skjuta kor i Svedala, liten kalv ensam kvar

30 Aug

Artikeln skrevs 9 augusti 2010.

Länsstyrelsen i Skåne har med jägares hjälp den 30 juli låtit skjuta 17 omärkta kor och kalvar, den yngsta blott tre veckor gammal, i en hage i Börringekloster,  Svedala. Alla har gått till destruktion. Länsveterinär Charlotta Kamaterou säger till Skånskan att de inte lyckats spåra någon ägare till  djuren, som gått på samma område i ett år och fått hjälp av närboende med foder och vatten, och att de därför måste slaktas eller avlivas. ”De flesta av djuren är omärkta och de kan inte gå till livsmedelsproduktion. De går inte heller att sälja” , säger hon. Det motsägs av en granne till korna som kan visa bilder på de märkta korna. De som inte var märkta var klavar som fötts i hagen. Lyssna på radioreportage om kojakten! Människorna i trakten upprörs över att man avlivar friska djur i stället för att fånga in, märka och omplacera dem. Sedan Länsstyrelsens omhändertagande den 2 juli har polisen haft det formella ansvaret medan djurhandlare Bengt Fridh haft det praktiska ansvaret.

Avskjutningen blev en kaosartad historia när infångandet misslyckats och såväl Länsstyrelse som Bengt Fridh kritiseras hårt av folk i trakten som sett djuren dagligen. Flera personer har sett en ensam kalv gå kvar i området.

– Där går den och letar efter sin mamma. Detta är bara så dåligt skött så jag fattar bara inte. Vi har försökt hjälpa den så gott vi kan, uppger personer som bor i närheten.
– Men vi är rädda för att få både böter och djurförbud för att vi matat övergivna djur. Myndigheterna verkar kunna göra hur de vill. Men så fort vi gör fel får vi minsann veta det.

Folk som följde händelsen på nära håll uppger också att ledarkon sköts först. Efter det blev de övriga djuren rädda och sprang iväg på olika håll.
– Vi hade samlat in djuren kvällen innan. De var ihopsamlade när det här dramat började, berättar boende vidare.
John Cristensen som sysslar med westernridning undrar varför myndigheterna inte kontaktat dem.
– Vår inriktning är att flytta och fösa in kor. Jag har en häst som är tränad till detta och vi finns i hela Sverige. Om man gjort rätt från början hade djuren absolut gått att fånga in.

Många menar att djuren tillhör samma djurbesättning som omhändertogs förra året. De här nötkreaturen blev av någon ”över”och har fått fortsätta att gå i sin hage vid Fogdebacksvägen nära Havgårdssjön.
Privatpersoner har matat dem och därför var de i mycket bra kondition när de avlivades.
– När det blev kallt har folk huggit hål i isen för att djuren skulle få vatten. De gick ute hela vintern men klarade sig utmärkt, berättar en person som känner till omständigheterna. Nu i sommar har också flera av korna fött kalvar. En kalv föddes så sent som förra månaden.
Frågan är känslig och samtliga som Skånskan pratat med vill vara anonyma. Att ge djuren mat under mer än ett års tid måste också vara en kostnadskrävande insats. En uppgift gör gällande att det funnits mat till djuren på en gård och att personerna som hjälp till sett till att maten kommit ut till djuren.
En annan person som bor i närheten har sett traktorer i området men vet inte vem som utfodrat djuren.
– Det har jag inte forskat närmare i. Jag tycker att det är beklagligt att i alla fall de djur som var märkta inte kunde spåras. På länsstyrelsen pratar man om djuren som om de var helt vilda. Så var det inte alls.
Kommentarerna är inte nådiga. ”Laban” skriver: ”Det är inte första gången några uppskrämda djur lurat Bengt Fridh och hans djurmördargäng. Någon empati för djur och människor innehar varken han eller LST s anställda veterinärer som Kamaterou eller dess ”djurskyddsinspektörer” vad det nu är de skyddar för djur, inte de som de skall, kanske sina egna. Att ha makt att besluta över liv och död innebär ansvar, och skall ges till ansvarsfulla människor och inte till någon av ovanstående nämnda. Rädda kalven om ni kan innan denna också mördas.”

”Janne” skriver:  ”Klart att allt blir fel när skrivbordsfolket på Länsstyrelsen är inblandade. Nej det finns folk som kan fånga in djur låt dom sköta det. När man inte ens kan fånga in en tre veckors kalv då e de nåt fel. Men nu har ju jägarna en kalv kvar att ROA sej med. ”

”Sally” tycker: ”Hela historien är absurd. Självklart hade flocken kunnat samlats in med hjälp från kunnigt folk. Då hade slutet blivit ett annat. Heder åt dessa som matat och hjälpt djuren!!!!

Ostenfeld Flemming är upprörd: ”En tre veckor gammal kalv har avlivats.
Alla ni som är inblandade i den här soppan, jag hoppas verkligen att ni har dåligt samvete!
Någon måste äga hagen där djuren gått och vem kan det vara ?
Den som vet mer om denna tragiska händelse får gärna skicka ett mail till mig personligen svedalabo@comhem.se
Skånska Dagbladet, ni visste tydligen om det här men mörkade det tills djuren var avlivade, varför, kan ni förklara varför?”

”Vaktmästaren”: ”Detta är maktmissbruk!”

”Björn” tycker: ”Vad är det för land som vi lever i ? Skjuta friska djur och säga att de ”inte får användas till livsmedelsproduktion” bara för att de saknar plastmärken i öronen? Får det verkligen gå till hur som helst?”

”Anonym”: ”Det värsta är inte att djuren avlivas, utan att dessa inte kommer användas till livsmedel utan destrueras bara för att de inte har en gul lapp i örat. Dra åt helvete EU! Kunde inte djuren sättas i karantän så de kunde användas till livsmedelsproduktion?”

”Djurägare sen 30 år” skräder inte orden: ”Inte klokt att skjuta friska djur, förr gick de bra utan märkning , men nu e allt en massa byråkrati , nä lägg ner EU å betala bonden istället för mellanhänderna som tar 75% av priset i affären , å komma med bilar å traktorer å tro djuren ska stå å vänta på att bli infångade, vad e de för en idiot som e så dum ? Å… jägarna , va e de för personer som går med på de ? Hur kan men skjuta tamboskap , e ni så fega , men ni kan väll inte träffa djuren i skogen ! NÄ fy fan!”

”Veslan” är minst lika upprörd: ”Kul att det fortfarande finns folk som reagerar på djurmord. Det hade varit trevligt om fler reagerat på alla andra djur som mördas efter beslut tagna av Länsstyrelsens ”Djurskyddsinspektörer” trots att de är friska men ej är utplaceringsbara och att deras godtycklighet avgör djurens öden om de till exempel ej gillar djur ägaren. Detta mördande på väldigt lösa premisser försigår ofta i tysthet då pressen sällan skriver om vad som försigår efter att djur så kallat omhändertas. Kolla upp detta!”

”Laban”  instämmer: ”Det förtigs ofta vad som sker med djuren efter de omhändertagits, men nu visar Skånskan att det inte gått så vackert till. Detta mord på försvarslösa djur somm kunde lämnat ett blodprov och märkts upp istället är inte försvarbart. Att detta är LSTs lösning på alla djurproblem efter de omhändertagit djuren är välkänt. De mördar djur friska som sjuka hela tiden. Kolla upp vad som hänt djur som de omh.tagit. Samma grymma jagande och skjutande av djur har förekommit och vanvård i LSTs regi.”

”Bonden”: ”Skall rådjur o Älgar med märkas nu? Varför inte vänta till hösten o fånga in korna när betet är sämre då kan man utfodra dem i fångstfälla så tar ja hem mina kor på hösten Förre 1995 var korna omärkta o då kunde man äta dem.”

”Bonde”  ”Ja väntat till hösten vintern att fånga in dem inte när de är som mest att äta ute.. de borde ju länstyrelsen fatta de som är såå jävla duktiga men de vet vi ju nu att de inte är haft så långtid på sig att fånga in dem men har skitit i de. Lathet o ingen erfarenhet av djur.”

”Röstade NEJ till EU”: ”Innan den vansinniga byråkratiska apparaten som kallas EU så gick det bra att ha djur utan en lapp i örat. Följaktligen så kunde vi avla djur och slakta till livsmedel precis som vi gjort i århundraden.
Blir nu nästa steg att pappersvändarna i Bryssel bestämmer att rådjur, älgar, vildsvin, änder, gäss o.s.v. skall ha en gul lapp i örat också för annars är väl de också oätbara.
Människorna i EU måste ha ett personnummer annars får de inte skaffa barn. Skulle ngn. vara utan p-nummer så skjuter vi dom.”

”Anonym”: ”Är ni helt bakom? Det är klart att djuren har haft en djurvän hos sig varje dag. Fullt friska och välgödda kor går inte vilt. Men vi är hjälpare inte stjälpare. De flestas största glädje är skadeglädjen. Om en människa får personliga problem, då skall vi grannnar och vänner hjälpa.Det har vi gjort. Att sen länstyrelesen kalllar dessa vilda är fel. För vi hade fångat in dom eftersom djuren känner oss.”

”Anonym”: ”Det är klart att djuren har både ägare och skötare men av rädsla för trakasserier och förföljelse från berörda myndigheter har dessa inte vågat träda fram. Hoppas den verkliga sanningen om myndigheternas maktmissbruk kommer fram nu och vad de gör mot människor som vågar sätta sig upp mot dem.”

”Anonym” skriver till sist: ”fantastiskt!!!!!!!!!!!!detta är faktiskt inte det enda maktmissbruk som LST står bakom. jag får ont i magen…Man omhändertar djur hela tiden under förevändning att djur lider, har ingen ägare eller brister inte går att åtgärda. Man använder paragraf 32 istället för par31, som tar hänsyn och är mer mänsklig att använda. Det känns som om någon vill tjäna pengar på alla djur som måste ha någon plats att vara på efter omhtg. Otroliga summor som skattebetalarna får betala när djuräg inte längre kan.”

Hur många fler sådana  här händelser skall behöva inträffa innan svenska folket vaknar?

%d bloggare gillar detta: